O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1398 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO ŠKIRPOS FONDĄ NR. 1398

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Škirpa (1895-02-18–1979-08-18)

 

Kazys Škirpa gimė 1895-02-18 Biržų apskrityje, Saločių valsčiuje, Namajūnų kaime.

1915 m. baigė Mintaujos (Latvija) gimnaziją ir įstojo į Komercijos institutą Sankt Peterburge. 1916 m. baigė karo mokyklą Peterhofe, gavo karininko laipsnį.

1921 m. mokėsi Ciuricho (Šveicarija) Aukštojo technikos instituto kariniame fakultete. 1922 m. lankė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1925 m. baigė Belgijos karo akademiją Briuselyje.

1917 m.–vienas lietuvių tautinių dalinių organizatorių Rusijoje.

1918 m.–slapto Vyriausiojo lietuvių karių komiteto narys.

Kazys Škirpa 1918 m. užsirašė į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. su savo batalionu dalyvavo Nepriklausomybės kovose.

Nuo 1920 m. spalio 1 d. iki 1921 m. rudens – Steigiamojo Seimo narys.

1925 m.–Generalinio štabo II skyriaus viršininkas, Aukštųjų karininkų kursų lektorius ir Karo mokyklos dėstytojas.

1926 m. Kazys Škirpa buvo paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku.

Kazys Škirpa priešinosi 1926-12-17 valstybės perversmui.

1927 m.–konsulinio skyriaus vedėjas Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. Nuo 1928 m.– Lietuvos karo atstovas Vokietijai.

1937 m. pasitraukė iš karinės tarnybos. Paskirtas nuolatiniu Lietuvos pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru prie Tautų Sąjungos Ženevoje.

1938-03-19 siūlė nepriimti Lenkijos ultimatumo. Vyriausybei ultimatumą priėmus, paskirtas pirmuoju Lietuvos pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Lenkijai. Vėliau – Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vokietijai.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Vilnių, Berlyne sudarė Lietuvių aktyvistų fronto branduolį. Ruošė 1941-06-23 tautos sukilimą. Po sukilimo paskelbtas Laikinosios Lietuvos vyriausybės Ministru Pirmininku.

1944 m. įteikė Reicho vyriausybei memorandumą, kuriame reikalaujama atšaukti okupaciją Lietuvoje. Birželio 14 d. buvo suimtas ir išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą.

Karui pasibaigus, Kazys Škirpa amerikiečių buvo evakuotas į Paryžių. 1946 m. persikėlė į Airiją, 1949 m. emigravo į JAV.

1957–1958 m.–Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto komisijos, siekusios apjungti visas partijas ir rezistencinius sambūrius, pirmininkas.

Kazys Škirpa bendradarbiavo spaudoje karinėmis ir politinėmis temomis.

Kazys Škirpa mirė 1979-08-18 Vašingtone.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kazio Škirpos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-02-09 buvo sudarytas fondo Nr. 1398 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1398 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Knygos „Kovok: Pastangos gelbėti Lietuvą“ III dalies ištraukos bylos apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašytos Kazio Škirpos atsiminimų knygos „Kovok Pastangos gelbėti Lietuvą“ III dalies ištraukos ir priedai.

Iš viso fondo Nr. 1398 apyraše Nr.1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO ŠKIRPOS FONDO NR. 1398 PAPILDYMĄ

2017-05-10 Nr. SA-24

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kazį Škirpą buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2009-10-29 Pažymoje apie fondą Nr. SA-319.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LCVA 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Kazio Škirpos dokumentai.

2017 m. Kazio Škirpos dokumentai sutvarkyti. Patikslinta bylos Nr. 1 antraštė. Sudarytos 3 bylos: naujos bylos Nr. 2, Nr. 3 ir byla Nr. 4 (Senas fondo Nr. 1398 apyrašas Nr. 1), kurios įrašytos į Kazio Škirpos fondo Nr. 1398 apyrašą Nr. 1. Patikslintas apyrašo pavadinimas.

Iš viso fonde Nr. 1398 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1942 m.].

 

Knygos „Kovok: pastangos gelbėti Lietuvą 1939–1941 m.“ rengimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos Kazio Škirpos knygos „Kovok: pastangos gelbėti Lietuvą 1939–1941 m.“ 1 ir 2 dalys, senas fondo Nr. 1398 apyrašas Nr. 1.

Į apyrašą papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentai [1942 m.].

Iš viso fondo Nr. 1398 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1942 m.]. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Birutė Daračiūtė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:31