O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1686 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO SMETONOS FONDĄ NR. 1686

2005- - Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Smetona gimė 1874-08-10 Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime. A. Smetona, baigęs Taujėnų pradžios mokyklą ir pasiruošęs privačiai, įstojo į Palangos progimnaziją, kurią baigė 1893 m. Tų pačių metų rudenį įstojo į Mintaujos (dabar Jelgava) gimnaziją. Gimnazijoje priklausė slaptai lietuvių organizacijai. 8-oje klasėje buvo pašalintas iš gimnazijos už atsisakymą viešai melstis rusų kalba. 1897 m. įstojo į Petrapilio IX gimnaziją. Ją baigęs, įstojo į Petrapilio universiteto juridinį fakultetą. Du kartus buvo laikinai pašalintas iš universiteto už dalyvavimą demonstracijoje prieš vyriausybę ir lietuviškų raštų platinimą, 2 savaites kalintas Vyborgo kalėjime.¹

1902 m. baigė Petrapilio universitetą ir Vilniuje pradėjo advokato praktiką. Nuo 1903 m. iki 1915 m. dirbo Vilniaus Žemės ūkio banke. Vilniuje įsijungė į politinę - visuomeninę veiklą, 1908 m. buvo „Vilties“ laikraščio redaktoriumi, leido ir redagavo dvisavaitinį žurnalą „Vairas“. 1914 m. įsteigė Lietuvių draugiją nukentėjusiems nuo karo šelpti, buvo jos Centro komiteto I vicepirmininku, vėliau - pirmininku. Iš įvairių politinių srovių atstovų 1915 m. sudarė Politinį biurą, kuriame atstovavo centro srovei.

1916 m. A. Smetona pirmininkavo Lozanos konferencijoje. Nuo 1917 m. leido ir redagavo „Lietuvos aidą“. Lietuvių konferencijoje Vilniuje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, o vėliau Valstybės Tarybos pirmininku. 1918-02-16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1919-04-04 išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos Prezidentu. Pareigas ėjo iki 1920-06-19.

1920 - 1926 m. redagavo „Lietuvos balsą“, „Lietuvių balsą“, „Tėvynės balsą“, „Krašto balsą“, „Vairą“, „Tautos vairą“. 1923 m. už A. Voldemaro straipsnio išspausdinimą „Vairo“ žurnale buvo trumpam įkalintas.

1921 m. A.Smetona buvo paskirtas Lietuvos delegacijos sienoms su Latvija nustatyti pirmininku. 1923 m. paskirtas Lietuvos Vyriausybės aukštuoju įgaliotiniu Klaipėdos kraštui, iš šių pareigų pasitraukė.

Vytauto Didžiojo universitete A.Smetona 1923-01-01 - 1927-01-01 ėjo meno teorijos ir istorijos katedros docento pareigas - dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. Parengė mokslinių straipsnių.

A.Smetona dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos veikloje. 1923 m išrinktas į centro vadovybę, 1924-03-12 iš pareigų pasitraukė.

1924 m. dalyvavo organizuojant naują partiją – Lietuvos tautininkų sąjungą. 1925 - 1926 m. buvo jos pirmininku. Po 1926-12-07 perversmo Lietuvos Respublikos Seimas 1926-12-19 A. Smetoną išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Po Sovietų Sąjungos ultimatumo Lietuvai 1940-06-15 posėdyje pasisakė už ultimatumo atmetimą ir ginkluotą priešinimąsi agresoriui. Daugumai vyriausybės narių ir kariuomenės vadui nesutikus, pasitraukė iš Lietuvos.

Į Niujorką atvyko 1941-03-10. JAV daug keliavo po lietuvių kolonijas, sakė kalbas, rašė atsiminimus, straipsnius lietuvių spaudai. žuvo 1944-01-09 Klivlende. Palaidotas lietuviškose Kalvarijų kapinėse, vėliau palaikai perkelti į Knolvudo mauzoliejų.

 

________________________________

¹ Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F.1686, ap.1, b.2, l.1.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko J. Paleckio nurodymu Kauno valstybiniam kultūros muziejui 1941-04-03 buvo perduoti 2079 saugojimo vienetai A.Smetonos dokumentų (sveikinimų adresai, tarptautinės sutartys, Amerikos lietuvių fotografijos). Šiuos dokumentus Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus pagal 1959-12-24 dokumentų perdavimo - perėmimo aktą perdavė Valstybiniam Kauno miesto archyvui.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyta, kad fondas gautas 1965-03. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto fondo byloje nėra.

Iš gautų 50 kg nesutvarkytų dokumentų 1965 m. buvo sudaryti 186 apskaitos vienetai ir įrašyti į Antano Smetonos asmens fondo Nr. 1686 apyrašą Nr. 1.

1968 m., 1980 m. ir 1990 m. į fondo Nr. 1686 apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašyta 31 byla.

Visuomenės organizacijų archyvas pagal 1992-07-28 perdavimo - priėmimo aktą perdavė Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui 5 bylas, iš kurių 2 buvo įrašytos į fondo Nr. 1686 apyrašą Nr. 1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pagal 2005-03-18 dokumentų perėmimo aktą Nr. (12-01)-3-8558 perdavė 1 aplanką (158 lapus) neaprašytų 1919 - 1939 m. dokumentų. 2005 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 4 apskaitos vienetai, iš kurių 2 apskaitos vienetai įrašyti į fondo Nr. 1686 apyrašą Nr. 1 (bylų Nr. 220 ir 221).

Fondo bylos 2000 m. buvo mikrofilmuotos, 2002 m. - kataloguotos.

Iš viso fonde Nr. 1686 yra 1 apyrašas, 222 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos – 1919 – 1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Gyvenimo ir veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyta Antano Smetonos paskaitų konspektai, straipsniai, atsiminimai, autobiografija, valstybės veikėjų, šeimos narių, piliečių laiškai, prašymai, sveikinimai 60 metų sukakties proga, A.Smetonos nuotraukos, kalinimo byla, asmenų prašymai Sofijai Smetonienei padėti gauti finansinę paramą ir tarnybą, dokumentai apie A.Smetonos vasaros rezidencijos „Užugirio kiemas“ apsaugą ir joje buvusį turtą ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 1686 apyraše Nr. 1 įrašyti 222 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos – 1919 – 1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų k. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausiasis archyvistas   Antanas Geštautas

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:39