O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1799 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO BOBELIO FONDĄ NR. 1799

2017-12-20 Nr. SA-44

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Jaunutis Bobelis (1923-03-04–2013-09-30)

 

Kazys Jaunutis Bobelis, gydytojas, politikos ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, gimė 1923-03-04 Kaune, karininko Jurgio Bobelio ir Sofijos Ulinskaitės šeimoje.

1941 m. baigė Kauno valstybinę berniukų ,,Aušros“ gimnaziją.

1941 m. pradėjo medicinos studijas Vytauto Didžiojo universitete, jas tęsė Graco (Austrija) ir Eberhard-Karls (Tiubingenas, Vokietija) universitetuose.

1948 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją ,,Maximum cum Laude“.

1949 m. atvyko į JAV. Studijavo ir specializavosi Džono Hopkinso, Bostono ir Filadelfijos universitetuose.

1958–1960 m. mokėsi ir dirbo Pensilvanijos universiteto Centrinėje Filadelfijos ligoninėje.

1962–1972 m. Čikagos medicinos mokyklos ir Čikagos Lojolos universiteto profesorius.

1976 m. paskirtas į JAV Sveikatos, švietimo ir gerovės departamento Nacionalinę patarėjų tarybą.

1953–1991 m. vertėsi privačia chirurgo praktika.

Priklausė Tarptautinei chirurgų kolegijai, kitoms JAV ir pasaulio medikų organizacijoms.

Buvo įvairių visuomeninių, politinių, JAV ir Amerikos lietuvių respublikonų organizacijų narys.

Dalyvavo JAV lietuvių ateitininkų organizacijos veikloje, 1949–1952 m. vadovavo Čikagos ateitininkams.

Nuo 1949 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys.

1964–1975 m. JAV lietuvių bendruomenės Tarybos narys.

1970–1978 m. Amerikos lietuvių tarybos (ALT) pirmininkas, nuo 1978 m. – Garbės pirmininkas.

1979–1992 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas.

Bendradarbiavo su lietuvių ir kitų Baltijos valstybių išeivijos, užsienio valstybių organizacijomis, JAV valdžios institucijomis. 1985 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Kopenhagoje, Danijoje, vykusiame Baltijos tribunole prieš Sovietų Sąjungą. 1979–1988 m. buvo Pasaulio baltų santalkos pirmininkas. Atstovavo Lietuvai Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose. 1995–1999 m. ėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos viceprezidento pareigas. Viešino Lietuvos laisvės bylą įvairiose tarptautinėse konferencijose. Rūpinosi pagalbos lietuviams disidentams, pabėgėliams teikimu. Finansiškai rėmė įvairias organizacijas ir asmenis.

Nuo studijų laikų priklausė krikščionių demokratų judėjimui. Buvo Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos narys, nuo 1991 m. – Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas, o nuo 2001 m. – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas.

Nuo 1992 m. gyveno Lietuvoje.

1992–2006 m. Lietuvos Respublikos VI, VII, VIII ir IX Seimų narys. Dirbo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, buvo įvairių Seimo delegacijų vadovas ir narys.

1997 ir 2002 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

1976 m. apdovanotas Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, 1984 m. – Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu, 1986 m. – JAV Kongreso Ellis Island medaliu, 1993 m. – Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu su žvaigžde, 1995 m. – Švedijos Karaliaus ordinu, 2004 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Kazys Bobelis mirė 2013 m. rugsėjo 30 d. Sent Pitersberge, JAV, palaidotas Čikagoje.

Žmona Dalia Devenytė Bobelienė, vaikai: Aldona, Alena, Rūta, Algis, Jonas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2013-11-28 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr. GF-34, 2015-10-02 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-4, 2016-09-20 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-12 iš Dalios Bobelienės perėmė 1011 sąlyginių vienetų (67 dėžes) neaprašytų Kazio Bobelio archyvo dokumentų.

LCVA 2014-04-28 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-4 iš Jono Aničo perėmė 480 sąlyginių vienetų (16 dėžių) neaprašytų K. Bobelio dokumentų.

Iš viso 2013–2016 m. perduoti 1491 sąlyginiai vienetai (83 dėžės) neaprašytų Kazio Bobelio veiklos JAV ir Lietuvoje bei surinktų dokumentų, leidinių, fotografijų, vaizdo ir garso įrašų.

2017 m. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti, fondui suteiktas Nr. 1799. Atrinktos fotografijos, vaizdo ir garso įrašai perduoti LCVA Fotodokumentų ir Garso ir videodokumentų skyriams, leidiniai – LCVA skyrių bibliotekoms ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai (žr. Fondo bylą).

K. Bobelio archyve sukaupta JAV lietuvių bendruomenės, Amerikos lietuvių tarybos (ALT), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) veiklos dokumentų, kurių datos apima ankstesnį arba vėlesnį nei K. Bobelio veikla šiose organizacijose laikotarpį. Siekiant išsaugoti organizacijų veiklos vientisumą, dokumentai palikti kartu su K. Bobelio veiklos organizacijose dokumentais, sudarytos bylos įrašytos į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Laiškų K. Bobeliui bylose yra pavieniai K. Bobelio atsakymai.

Tvarkant dokumentus buvo atskirti K. Bobelio žmonos Dalios tėvų Alenos ir Mykolo Devenių dokumentai, sudarytas Alenos ir Mykolo Devenių veiklos bylų apyrašas Nr. 2. Į apyrašą taip pat įrašyti ir D. Bobelienės veiklos Devenių kultūros fonde dokumentai. Kiti D. Bobelienės veiklos ir asmens dokumentai įrašyti į apyrašą Nr. 1 kartu su K. Bobelio šeimos narių, giminių dokumentais.

K. Bobelio, A. ir M. Devenių sukaupti dokumentai, leidiniai, straipsniai įvairiomis temomis įrašyti į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 3.

Sutvarkius dokumentus sudaryti 3 apyrašai, parengtos apyrašų bylų sisteminimo schemos (1–3 priedai).

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 415 apskaitos vienetų,

į Alenos ir Mykolo Devenių veiklos bylų apyrašą Nr. 2 įrašytas 71 apskaitos vienetas,

į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 3 įrašyta 120 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1799 yra 3 apyrašai, 606 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–2013 m.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas. Dokumentų apie K. Bobelio veiklą yra Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) fonde Nr. 677.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Kazio Bobelio asmens, studijų, apdovanojimų, tarnybinės, politinės ir visuomeninės veiklos JAV lietuvių bendruomenėje, Amerikos lietuvių taryboje (ALT), Jungtiniame Amerikos baltų tautiniame komitete, Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK), Pasaulio baltų santalkoje, kitose lietuvių išeivijos, JAV ir tarptautinėse organizacijose, dalyvavimo JAV valdžios atstovų rinkimų kampanijose, darbo Lietuvos Respublikos Seime ir visuomeninės veiklos Lietuvoje dokumentai, kalbų tekstai, užrašai, darbo kalendoriai, laiškai, sveikinimai, kvietimai, K. Bobelio šeimos narių, giminių, turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų svarbumą, bylos pabaigos datą. Susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis, asmenimis bylos įrašytos pagal pavadinimus arba asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 415 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–2013 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Alenos ir Mykolo Devenių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Alenos ir Mykolo Devenių asmens, politinės ir visuomeninės veiklos Amerikos lietuvių taryboje (ALT) , Bendrajame Amerikos lietuvių fonde (BALF), Susivienijime lietuvių Amerikoje (SLA), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) Vykdomojoje taryboje, Lietuvių protestantų ir kitose lietuvių išeivijos JAV organizacijose dokumentai, pranešimų, kalbų tekstai, užrašai, laiškai, sveikinimai, kvietimai, dokumentai apie A. ir M. Devenius, A. Devenienės šeimos narius, Devenių kultūros fondą, turtą ir finansus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir bylos pabaigos datą, laiškų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–2009 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos istoriją, kultūrą, Baltijos valstybių okupaciją, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką, Seimo veiklą, lietuvių išeivijos, Lietuvos, tarptautines ir užsienio valstybių organizacijas bei veikėjus, jų leidiniai ir informaciniai pranešimai, radijo stočių „Vilniaus radijas“, „Amerikos balsas“, „Laisvosios Europos radijas“ pranešimai, straipsniai apie Lietuvos ir lietuvių išeivijos veikėjus, organizacijas, padėtį Baltijos valstybėse ir pasaulyje, pabėgėlius iš Sovietų Lietuvos, bendradarbiavimu su naciais ir Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetu (KGB) kaltinamus asmenis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyta 120 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–2012 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Ligija Augūnienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:44