O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 667 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VACLOVO SIDZIKAUSKO FONDĄ NR. 667

2007-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vaclovas Sidzikauskas, teisininkas, Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, gimė 1893-04-10 Šakių apskrities Šiaudinės kaime. Baigė Jurbarko mokyklą, 1911 m. – Veiverių mokytojų seminariją. 1911 m. mokėsi Šveicarijoje. 1915 m. gavo brandos atestatą Maskvos VII berniukų gimnazijoje. Studijavo teisės mokslus Maskvos (Rusija) ir Berno (Šveicarija) universitetuose. 1935 m. Kaune baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą.

1918–1919 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reikalų vedėjas, Administracijos departamento direktorius, laikinasis Civilinės ir baudžiamosios teisės bei Kalėjimų departamentų direktorius.

1919 m. V.Sidzikauskas pradėjo dirbti Lietuvos diplomatinėje tarnyboje: 1919–1922 m. Lietuvos misijos Šveicarijoje I sekretorius, einantis atstovo pareigas ir atstovas, 1922–1931 m. Lietuvos atstovas, vėliau įgaliotasis ministras Berlyne (Vokietija), o nuo 1925 m– ir Vienoje (Austrija) bei Berne, 1931–1934 m. įgaliotasis ministras Londone (Didžioji Britanija) ir Hagoje (Nyderlandai), 1920–1934 m. (su pertraukomis) Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 1931–1932 m. Lietuvos atstovas Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje.

V.Sidzikauskas atstovavo Lietuvai 1921 m. Tautų Sąjungos sukviestoje Susisiekimo ir tranzito konferencijoje Barselonoje. 1923 m. dalyvavo Lietuvos delegacijoje derybose su Ambasadorių konferencija dėl Klaipėdos krašto grąžinimo Lietuvai. 1923–1924 m. vadovavo Lietuvos deryboms su Tautų Sąjunga dėl Klaipėdos konvencijos sudarymo; 1923 m. – deryboms su Vokietija dėl karo nuostolių likvidavimo ir pirmosios prekybos sutarties sudarymo; 1925 m. – deryboms Kopenhagoje su Lenkija dėl miško plukdymo Nemuno upe; 1928 m. deryboms su Vokietija dėl sienoms nustatyti sutarties ir dėl prekybos sutarties sudarymo; 1928 m. pasirašė susitarimą su Lenkija dėl Lietuvos-Lenkijos administracinės linijos. Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje 1931 m. atstovavo Lietuvai byloje su Lenkija dėl Kaišiadorių- Lentvario geležinkelio, 1932 m. – byloje su Vokietija dėl Klaipėdos krašto direktorijos pirmininko pašalinimo ir Seimelio paleidimo, 1933 m. – byloje su Didžiąja Britanija dėl Lietuvos importo kvotų. 1934 m. V.Sidzikauskas iš diplomatinės tarnybos pasitraukė.

Buvo leidinio „Lietuva Revue Baltique“ redaktoriumi, bendradarbiavo žurnaluose „Teisininkų žinios“, „Naujoji Romuva“, „Lietuvos ūkis“.

V.Sidzikauskas aktyviai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje. Dar studijuodamas Maskvoje buvo Maskvos lietuvių studentų draugijos iždininku (1917–1918 m.), Maskvos lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti generaliniu sekretoriumi (1916–1918 m.). Nuo 1917 m. – „Santaros“, vėliau Ūkininkų partijos Centro komiteto nariu, 1937–1940 m. Lietuvos Vakarų sąjungos ir kurį laiką Lietuvių - britų draugijos pirmininku.

1936–1940 m. Lietuvos bendrovės „Shell“ direktorius.

1941–1942 m. kalėjo Lenkijoje Soldau, vėliau Aušvico koncentracijos stovyklose. Po kalinimo priverstinai įkurdintas Berlyne, čia įsitraukė į Vokietijos lietuvių sąjungos, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau­ – VLIK) veiklą. 1944–1949 m. VLIK’o Užsienio delegatūros narys (kaip Ūkininkų partijos atstovas), jos pirmininkas, vadovavo VLIK’o Politinei komisijai ir Vykdomajai tarybai.

1950 m. persikėlė gyventi į JAV. Nuo 1951 m. Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas, nuo 1954 m. – Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos tautų Seime pirmininkas bei jo Politinės komisijos vicepirmininkas, 1959–1960 m., 1971–1972 m. Pavergtųjų Europos tautų Seimo vicepirmininkas, 1960–1961 m., 1963 m.– šio Seimo pirmininkas.

Vaclovas Sidzikauskas mirė 1973-12-02 Niujorke (JAV). Palaidotas Šv.Marijos kapinėse Flushinge, Niujorke.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-06-16 Juozas Sidas Sidzikauskas archyvui perdavė 2 dėžes V.Sidzikausko neaprašytų dokumentų ir nuotraukų (Dokumentų perdavimo sutartis Nr.GF–5). Lietuvos centriniame valstybės archyve Vaclovo Sidzikausko fondui suteiktas Nr. 667.

2007 m. dokumentai sutvarkyti.

Pagal sudarytą dokumentų sisteminimo schemą (schema pridedama) sudaryti 68apskaitos vienetai, kurie įrašyti į fondo Nr. 667 Veiklos bylų apyrašą Nr.1. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Iš didelio dokumentų viena tema kiekio sudarytos kelios vienodos bylos: susirašinėjimo su VLIK’o nariais, nuotraukų bylos. Byloms, kuriose yra susirašinėjimo su keliais asmenimis dokumentai, sudaryti vidaus aprašai.

Tvarkant dokumentus atlikta dokumentų vertės ekspertizė: atrinkti naikinti dokumentų antrieji, tretieji ir kiti egzemplioriai,spaudiniųantrieji egzemplioriai,periodinių leidinių iškarpos ir iškarpų kopijos.Iš viso atrinkti naikinti 360 lapų.Sudarytas Naikinti atrinktų dokumentų aktas.

Periodiniai leidiniai Leidinių perdavimo aktu perduoti Lietuvos literatūros ir meno archyvui.

V.Sidzikausko susirašinėjimo su P.Karveliu dokumentų yra Petro Karvelio fonde Nr.666. V.Sidzikausko atsiminimai „Diplomatijos paraštėje“, spausdinti 1977–1979 m. laikraštyje „Dirva“ , yra Lietuvos generalinio konsulato Niujorke fonde Nr.658.

Iš viso fonde Nr. 667 yra 1 apyrašas, 68apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1908 m., 1911 m., 1918–1919 m., 1923–1924 m., 1928–1932 m., 1938–1982 m., 1990–1991 m., 1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, portugalų, rusų, vokiečių, latvių, kinų, japonų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas. Fondo papildymas neplanuojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vaclovo Sidzikausko rankraščiai, kalbų tekstai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentaisusirašinėjimo politinės, visuomeninės veiklos ir asmeniniais klausimais dokumentai, dokumentai apie V.Sidzikauską, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų sisteminimo schemą, kuri sudaryta atsižvelgiant į gautų dokumentų rūšis; skyriuose ir poskyriuose - pagal bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo Nr. 667 apyraše Nr.1 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1908 m., 1911 m., 1918–1919 m., 1923–1924 m., 1928–1932 m., 1938–1982 m., 1990–1991 m., 1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, portugalų, rusų, vokiečių, latvių, kinų, japonų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Bendrųjų reikalų tarnybos vyriausioji specialistė   Agnė Čeporiūtė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:29