O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-1393 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STASIO ČENKAUS FONDĄ NR. R-1393

2010-07- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Stasys Čenkus (1901-12-22–1982 m. lapkričio mėn.)

 

Stasys Čenkus gimė 1901-12-22 Valkininkuose, Trakų apskrityje.

Charkove (Ukraina) baigė 4 klases. 1918-11-22 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenės 1-ąjį pėstininkų pulką.

1919 m. baigė Karo mokyklą, jam suteiktas puskarininkio laipsnis ir buvo paskirtas į 1-ąjį pėstininkų pulką. 1920-01-27 jam suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 9-osios kuopos jaunesniuoju karininku.

Dalyvavo mūšiuose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

1921-03-01 buvo perkeltas į Generalinį štabą ir paskirtas į Informacijos skyrių sekcijos vedėju, nuo 1921-08-19 vadovavo 7-ajam žvalgybos punktui, o 1922 m. buvo paskirtas į Generalinio štabo III skyrių.

1923-05-22 Stasiui Čenkui suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1924-01-01 paleistas į atsargą. Pradėjo tarnybą pasienio policijoje Vilkaviškio baro I eilės rajono viršininku.

1928-06-12 perkeltas į kriminalinę policiją ir paskirtas Marijampolės rajono viršininku.

1931 m. gruodžio mėn. dalyvavo likviduojant komunistines organizacijas Suvalkijoje.

1938-11-23 Stasiui Čenkui suteiktas atsargos kapitono laipsnis.

1933–1939 m. buvo Marijampolės, o 1939–1940 m. Vilniaus apygardos viršininku.

1928 m. buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Savanorių medaliu, 1932 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Sovietams 1940 m. okupavus Lietuvą, Stasys Čenkus pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje dirbo vokiečių karinėje žvalgyboje.

Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Valstybės saugumo departamento direktoriumi, vėliau – Lietuvių saugumo policijos skyriaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje viršininku.

1944 m. Stasys Čenkus pasitraukė į Vokietiją, o po karo – į JAV. Gyveno Niujorke, dirbo slaptu JAV imigracinės tarnybos ir Federalinio tyrimų biuro tarnautoju.1

Stasio Čenkaus mirė 1982 m. lapkričio mėn.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Stasio Čenkaus fondas Nr. R-1393 įrašytas 1968 m.

Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1971-02-25 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 186 apskaitos vienetai.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekiniame kataloge.

Iš viso fonde Nr. R-1393 yra 1 apyrašas, 186 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Sveikinimų, laiškų ir nuotraukų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Valstybės saugumo departamento tarnautojų sveikinimai, vokiečių policijos tarnautojų laiškai S. Čenkui, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 186 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 377, ap. 2, b. 103, l. 229; F. 930, ap. 5, b. 424, l. 5; Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m., 2 T., Vilnius, 2002 m., psl. 274; P.Stankeras, Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, Vilnius, 2008 m., psl. 650.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:24