O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-424 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VLADO KARVELIO FONDĄ NR. R-424

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vladas Karvelis (1901-04-11–1980-03-28)

 

Vladas Karvelis gimė 1901-04-11 Šiauliuose.

V. Karvelis 1912–1915 m. mokėsi Šiaulių vyrų gimnazijoje, 1915–1918 m. Voroneže (Rusija), 1919 m. baigė gimnaziją Šiauliuose.

Baigęs gimnaziją 1919 m. V. Karvelis savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir tais pačiais metais baigė Kauno karo mokyklą. V. Karveliui suteiktas karužo laipsnis, kuris 1919-09-29 pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą pakeistas į pėstininkų leitenantus. V. Karvelis buvo paskirtas 3-iojo pėstininkų pulko 2-osios kulkosvaidžių kuopos vado pavaduotoju ir 1919–1920 m. dalyvavo kovos veiksmuose su Raudonąja armija ir Lenkijos kariuomenės junginiais.

V. Karvelis 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1925 m. buvo perkeltas į Karo mokyklą, 1926–1927 m. studijavo Kauno universitete Teisės fakultete, 1927–1929 m. studijavo Čekoslovakijos generalinio štabo akademijoje Prahoje.

1929–1934 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo valdybos III (Operacijų) skyriaus viršininko pavaduotoju, viršininku. 1934–1936 m. dirbo Aukštųjų karininkų kursų inspektoriumi, 1936–1938 m. – kursų, o 1939–1940 m. – Aukštosios karo mokyklos viršininku.

1940-06-07 V. Karvelis paskirtas Kariuomenės štabo viršininko pavaduotoju, 1940 m. birželio–rugpjūčio mėn. buvo Antrosios pėstininkų divizijos vadas ir Kauno įgulos viršininkas.

Sovietų Sąjungai likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940-09-22 Vladas Karvelis paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 184-osios šaulių divizijos vadu. 1940-12-12 jam suteiktas Raudonosios armijos generolo majoro laipsnis. 1941 m. birželio mėn. Raudonosios armijos karinės vadovybės buvo išsiųstas į Aukštųjų vadų tobulinimosi kursus prie Generalinio štabo akademijos Maskvoje (Rusija). 1942 m. dėstė M. Frunzės karo akademijoje.

1942–1943 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos vado pavaduotojas, 1943–1944 m. – vadas. 1944 m. vasario mėn. su kitais 23 Lietuvos Respublikos buvusiais karininkais pasirašė kreipimąsi į Lietuvoje likusius lietuvių karininkus – kvietė nekovoti su artėjančia prie Lietuvos Raudonąja armija. 1944 m. lapkričio mėn. V. Karvelis paskirtas I Ukrainos fronto 118-ojo šaulių korpuso vado pavaduotoju.

1946–1961 m. V. Karvelis dirbo Vilniaus universiteto Karinio parengimo katedros viršininku. 1947 m. – docentas, nuo 1948-05-16 – profesorius. Panaikinus Vilniaus universiteto Karinę katedrą, buvo paleistas į atsargą.

1962–1976 m. – Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto pirmininkas.

V. Karvelis buvo Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos veteranų tarybos pirmininkas.

Vladas Karvelis su bendraautoriais 1951 m. sudarė ir redagavo „M. Kutuzovo štabo dokumentus“, 1973 m. parašė ir išleido „Lietuvos TSR išvadavimas iš hitlerinės okupacijos, 1944–1945 m.“, straipsnių karo klausimais.

Vladas Karvelis buvo apdovanotas: 1929 m. Gedimino 4 laipsnio, 1936 m. Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinais, 1931 m. Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais, 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės, 1929 m. Savanorių, Latvijos išsivadavimo 10-mečio medaliais, 1943 m. ir 1945 m. Raudonosios vėliavos, 1944 m. Aleksandro Nevskio, 1950 m. Darbo Raudonosios vėliavos ordinais, 12 medalių.

Vladas Karvelis mirė 1980 m. kovo 28 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1981-09-01 iš Rimgaudo Karvelio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Vlado Karvelio 1944–1980 m. dokumentus, 533 saugojimo vienetus.

1983 m. Vlado Karvelio dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-424. Sudaryta 900 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-424 yra 1 apyrašas, 900 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1980 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis su autoriaus taisymais, spaustuvinis, nuotrauka.

Yra dokumentų priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vlado Karvelio rankraščiai: knyga „Lietuvos TSR išvadavimas iš hitlerinės okupacijos 1944–1945 m.“ ir jos rengimo dokumentai – schemos, fotonuotraukų užrašai ir sąrašai, pastabos, mūšių schemos; apybraižos, brošiūros, straipsniai, biuleteniai spaudai ir pranešimai Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo bei 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos veiklos temomis, karo mokslo vardynas, atsiliepimai, recenzijos, prisiminimai, kalbos, laiškai asmenims, raštai įstaigoms, organizacijoms, mokykloms,

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: charakteristikos, autobiografijos, apdovanojimo lapai, atestacijos, organizacijų, įstaigų raštai bei asmenų ir namiškių laiškai autoriui, paskaitos ir jų planai, studentų egzaminų lapai, mokslinių darbų sąrašai, televizijos laidų scenarijai, interviu, sutartys su leidyklomis, užsakymai straipsniams, veiklos Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komitete dokumentai, tautiečių sąrašai,

namiškių laiškai, autoriaus surinkti dokumentai, sveikinimai, kvietimai, programos, dokumentai atlyginimo ir pensijos nustatymo klausimu, užuojautos dėl autoriaus mirties, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-424 yra 1 apyrašas, 900 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1980 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis su autoriaus taisymais, spaustuvinis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-424, ap. 1, b. 512, Visuotinė lietuvių enciklopedija IX t., V., 2006 m., psl. 517, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m. IV t., V., 2004 m., psl. 166–167.


 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:49