O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-431 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE PRANO PETRONIO FONDĄ NR. R-431

2010-02- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Pranas Petronis (1910-12-03–1998-06-21)

 

Pranas Petronis gimė 1910-12-03 Panevėžio apskrityje, Kupiškio valsčiuje, Račiupėnų kaime.

P. Petronis 1924 m. baigė Kupiškio progimnaziją, 1928 m. – Panevėžio mokytojų seminariją. 1928–1930 m. studijavo matematiką Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1930–1933 m. mokėsi Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykloje Kaune, 1933–1938 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1938–1940 m. mokėsi Aukštojoje karo mokykloje Kaune.

1940 m. liepos – rugpjūčio mėn. tarnavo Lietuvos liaudies kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus viršininku. 1940–1941 m. buvo 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 184-osios divizijos prieštankinio diviziono vyresnysis adjutantas, 1941–1942 m. – 2-osios šaulių brigados artilerijos pulko diviziono vadas, 1942 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos žvalgybos viršininkas,1942–1943 m. – artilerijos pulko vadas, 1943–1955 m. – divizijos artilerijos vadas.

P. Petronis 1955–1956 m. mokėsi Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo akademijoje, 1955–1959 m. – Aukštųjų vadų kursuose prie Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo. 1956–1959 m. buvo Vilniaus aukštosios radiolokacinės mokyklos viršininkas, 1959–1961 m. vadovavo Gvardijos tankų armijos raketinei kariuomenei ir artilerijai. 1961–1976 m. buvo Lietuvos TSR karinis komisaras.

1958 m. P. Petroniui suteiktas Sovietų armijos artilerijos generolo majoro laipsnis.

1976–1986 m. – Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugijos „Tėviškė“ prezidiumo pirmininkas.

SSKP narys nuo 1943 m. 1964–1981 m. – LKP CK narys.

1947–1959 m. ir nuo 1963 m. – LTSR AT deputatas, 1963–1980 m. – LTSR AT Prezidiumo narys.

Pranas Petronis 1933 m. apdovanotas DLK Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu, Sovietų okupacijos metais – Raudonosios armijos žvaigždės, Tėvynės karo 1-ojo ir 2-ojo laipsnio, 2 Raudonosios vėliavos bei kitais ordinais ir medaliais.

1970 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Pranas Petronis mirė 1998 m. birželio 21 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio karių kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1973-06-05 iš Prano Petronio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1958–1972 m. dokumentus, 97 saugojimo vienetus. Fondui duotas Nr. R-431.

1974 m. Prano Petronio dokumentai sutvarkyti: sudarytas 201 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašą Nr. 1.

LCVA 1977-06-29 iš Prano Petronio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1943–1977 m. dokumentus, 136 saugojimo vienetus.

1980 m. buvo sudaryti ir į apyrašą papildomai įrašyti 158 apskaitos vienetai.

LCVA 1990-09-03 iš Prano Petronio ir 2002-02-28 iš Eleonardos Elenos Petronienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 ir Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF–6/1 perėmė nesutvarkytus 1928–1989 m. dokumentus, 955 saugojimo vienetus, 14 nuotraukų ir 1 ryšulį dokumentų.

2002 m. sutvarkius dokumentus, į apyrašą papildomai įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-431 yra 1 apyrašas, 382 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1995 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, garso įrašas.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prano Petronio rankraščiai: straipsniai, pranešimai, kalbos, atsiliepimai, recenzijos, užrašai, pastabos,

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: metrikai, pažymėjimai apie išsilavinimą, autobiografija, susirašinėjimo su asmenimis, leidyklomis, redakcijomis, išeivijos lietuviais kelionių, kultūrinių ryšių ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų paieškos dokumentai, sutartys su leidyklomis, sveikinimai, kvietimai, konferencijų programos, straipsniai apie autorių, deputato ir partijos bilietai, apdovanojimų, garbės raštai,

garso įrašas apie 1939–1940 m. įvykius Lietuvos kariuomenėje, lietuvių karių likimą Sovietų Sąjungoje karo su Vokietija metu, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-431 yra 1 apyrašas, 382 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1995 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, garso įrašas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-431, ap. 1, b. 143, 144, 145, 146. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m. VI t., V., 2006 m., psl. 110.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:54