O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-432 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

ALFONSO RANDAKEVIČIAUS FONDĄ NR. R-432

2010-03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Alfonsas Randakevičius (1919-05-01–1978-12-07)

 

Alfonsas Randakevičius gimė 1919-05-01 Kaišiadorių rajone, Dovainonių kaime.

A. Randakevičius 1931 m. baigė pradinę mokyklą, įstojo į gimnaziją, bet jos nebaigė. Nuo 1933 m. padėjo tėvui ūkyje, nuo 1937 m. dirbo dailide.

1940–1941 m. A. Randakevičius buvo komjaunimo darbuotojas Kauno apskrityje. 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, A. Randakevičius pasitraukė į Marių ATSR, dirbo miškų ūkyje.

1942–1945 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos komjaunimo biuro sekretorius, divizijos politinio skyriaus viršininko padėjėjas komjaunimo reikalams, 1946–1949 m. – Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Centro komiteto sekretorius.

1949–1952 m. A. Randakevičius mokėsi Aukštojoje partinėje mokykloje. 1952–1956 m. tarnavo Sovietų armijos dalies vado pavaduotoju politiniams reikalams.

1956–1959 m. – Valstybės saugumo komiteto prie LTSR MT pirmininko pavaduotojas, 1959–1966 m. – pirmininkas, 1967–1970 m. – Valstybės saugumo komiteto prie TSRS MT darbuotojas. 1970–1977 m. – LTSR teisingumo ministras.

1978 m. A. Randakevičius baigė Vilniaus universitetą.

1964 m. A. Randakevičiui suteiktas Sovietų armijos generolo majoro laipsnis.

A. Randakevičius TSKP narys nuo 1940 m., 1952–1960 m. – kandidatas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) narius, 1960–1967 m. ir 1971–1978 m. LKP CK narys, 1961–1962 m. kandidatas į LKP CK biuro narius. 1955–1959 m. ir 1971–1978 – Lietuvos tarybų socialistinės respublikos Aukščiausiosios tarybos (LTSR AT) deputatas, 1955–1959 m. – LTSR AT Prezidiumo narys.

Alfonsas Randakevičius apdovanotas Lenino, Darbo raudonosios vėliavos, „Garbės ženklo“ ordinais ir medaliais.

Alfonsas Randakevičius mirė 1978 m. gruodžio 7 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.[1]

Šeima nesutinka, kad A. Randakevičiaus biografiniai duomenys būtų viešai skelbiami.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1980-09-25, 1981-12-15 iš Aleksandros Randakevičienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1952–1978 m. dokumentus, 328 saugojimo vienetus.

1984 m. Alfonso Randakevičiaus fondo Nr. R-432 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 205 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-432 yra 1 apyrašas, 205 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Alfonso Randakevičiaus rankraščiai: knygos įžanga ir skyriai, straipsniai, pranešimai, jų tezės, konspektai, paskaitos, kalbos, prisiminimai, užrašai,

asmens, tarnybinės veiklos dokumentai: biografijos, charakteristika, kadrų įskaitos ir tarnybinis lapai, aukštųjų mokyklų baigimo diplomų nuorašai, darbo knygelė, anketa išvykimui į užsienį, atestacija, garbės raštai, deputato išrinkimo pažymėjimas, deputato ir SDAALR draugijos nario bilietai, vizitinės kortelės, įsako dėl atleidimo iš darbo kopija, karo veteranų tarybos darbo planai, sveikinimai,

autoriaus surinkti dokumentai: pranešimai apie AT sesijas, kvietimai į posėdžius, minėjimus, pažymos apie įvairių įstaigų darbą, medžiaga pranešimams, įvairių autorių darbai, raštai, sąrašai, nutarimai, turto ir buities dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-432 yra 1 apyrašas, 205 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-432, ap. 1, b. 57, 80-82, 91, 205.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:55