O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-442 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

ALGIRDO MATULIONIO FONDĄ NR. R-442

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Algirdas Matulionis (1911-03-15–1980-05-19)

 

Algirdas Matulionis gimė 1911-03-15 Židikuose.

A. Matulionis mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1930 m. baigė Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą. Tais pačiais metais paskirtas dirbti Rokiškio urėdijos Skapiškio girininkijos žvalgu.

1931-09-15 A. Matulionis pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1932-09-15 baigė karo mokyklą, jam suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.

1932 m. Algirdas Matulionis dirbo Žalgirio miškų urėdijos žvalgu, 1933 m. buvo girininkas be girininkijos, 1934–1940 m. dirbo Panevėžio miškų urėdijos Raguvėlės girininku, 1940–1941 m. – Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininko pavaduotoju.

1941 m. A. Matulionis pasitraukė į Sovietų Rusiją, dirbo Marių ATSR miškų taksuotoju.

1942–1944 m. – 16-osios lietuviškosios divizijos pulko štabo viršininko pavaduotojas.

1944–1947 m. A. Matulionis dirbo Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininku, Kauno miškų ūkio ir gamybos tresto valdytoju. 1947–1953 m. buvo miškų ūkio ministras, 1953–1956 m. –žemės ūkio ir paruošų ministro pavaduotojas. 1956–1957 m. vadovavo Vyriausiosios miškų ūkio valdybos prie Ministrų Tarybos viršininkas, 1957–1978 m. – Miškų ūkio ir miško pramonės ministras.

A. Matulionis organizavo Lietuvoje kompleksinį miškų ūkį, pertvarkė miškų administravimą, rūpinosi miškų želdinimo plėtimu, medienos ruošos tobulinimu.

Paskelbė apie 50 mokslo straipsnių miškininkystės ir miško ūkio klausimais, parašė ir išleido: 1950 m. „Tarybų Lietuvos miškų ūkis“, kartu su kitais 1956 m. „Miškų ūkio išvystymo klausimas“ ir 1957 m. „Daigynai“, 1966 m. kartu su A. Vėgele „Tūrio ugdymas Raguvėlės girininkijos miškuose“, 1978 m. „Girių prieglobstyje“.

1967 m. A. Matulioniui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio miškininko vardas.

Algirdas Matulionis mirė 1980 m. gegužės 19 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-10-09 iš Algirdo Matulionio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1931–1974 m. dokumentus, 50 saugojimo vienetų.

1983 m. Algirdo Matulionio fondo Nr. R-442 dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 66 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Apyrašo byloms sudaryta sisteminimo schema.

Iš viso fonde Nr. R-442 yra 1 apyrašas, 66 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1974 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti straipsniai, pranešimai, užrašai miškininkystės ir gamtos apsaugos temomis, dienoraštis, A. Matulionio laiškai Lietuvos KP CK ir asmenims, organizacijų raštai ir asmenų laiškai A. Matulioniui, Komisijos vokiečių evakuacijos klausimu nario liudijimas, sveikinimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-442 apyraše Nr.1 įrašyti 66 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1974 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, mašinraštis su autoriaus taisymais, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos miškininkai I t.,V., 1997 m., psl. 55, 56, http://www.mke.lt

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:18