O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-446 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JOKŪBO MINKEVIČIAUS FONDĄ NR. R-446

2010-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jokūbas Minkevičius (1921-03-27–1996-05-05)

 

Jokūbas Minkevičius gimė 1921-03-27 Ufoje (Baškirija).

J. Minkevičius 1940 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, 1953 m. – Aukštąją partinę mokyklą, 1955–1959 m. mokėsi Visuomenės mokslų akademijoje prie Tarybų Sąjungos komunistų partijos (toliau – TSKP) CK Maskvoje (Rusija).

1940–1941 m. – Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Šiaulių apskrities Kontržvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas, dalyvavo organizuojant trėmimus. 1941–1945 m. J. Minkevičius dirbo karinėje žvalgyboje, 1946–1954 m. Kaune dirbo partinį darbą, dėstė aukštosiose mokyklose.

1959–1963 m. Kauno medicinos instituto Marksizmo-leninizmo katedros vedėjas, 1963–1971 m. Respublikinės partinės mokyklos, 1971–1990 m. Lietuvos Mokslų akademijos Filosofijos katedros vedėjas, 1990–1996 m. žurnalo „Filosofija ir sociologija“ vyriausias redaktorius, nuo 1990 m. Lietuvos mokslų akademijos visuomenės mokslų akademijos sekretorius.

1971 m. J. Minkevičius apsigynė disertaciją, jam buvo suteiktas habilituoto filosofijos mokslų daktaro vardas, 1974 m. – profesoriaus vardas.

1946–1989 m. TSKP, 1989–1990 m. savarankiškos Lietuvos KP, nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) ir jos tarybos narys.

1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys.

1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatas.

Jokūbas Minkevičius tyrinėjo filosofijos istoriją ir šiuolaikinę filosofiją, filosofijos antropologijos, gamtos ir kultūros santykio, mokslo ir technologijų pažangos filosofijos problemas. Remdamasis ateizmo ir komunistinės ideologijos principais kritikavo religiją, krikščionybės filosofiją.

J. Minkevičius parašė ir išleido knygas: 1965 m. „Šiuolaikinė katalikybė ir jos filosofija“, 1971 m. „Katalikybė ir nacija“, 1978 m.„Religija daugiataučiame pasaulyje“, 1979 m. „Mokslo ir technikos revoliucija: Procesas ir problemos“, 1981 m. „XX a. filosofinė panorama“, 1987 m. „Žmogaus problema: būti ar nebūti“.

J. Minkevičius buvo Transnacionalinės radikalų partijos (Italija), pilietinės ir parlamentinės lygos už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje iki 2000 m. garbės prezidiumo narys (Briuselis), Tarptautinės pagyvenusių žmonių federacijos Mokslinės tarybos narys (Paryžius), Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininko pavaduotojas, Tarptautinės Universalizmo draugijos valdybos (Varšuva), Lietuvos ir Lenkijos draugijos valdybos narys, kelių mokslo tarybų ir žurnalų redkolegijų, Lietuvos „Žinijos“ draugijos narys.

J. Minkevičiui buvo apdovanotas akademiko S. Vavilovo medaliu, Antrojo pasaulinio karo TSRS ordinu ir medaliais, LTSR medaliais, 1996 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

Jokūbas Minkevičius mirė 1996-05-05 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1974-12-30 iš Jokūbo Minkevičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1950–1974 m. dokumentus, 30 saugojimo vienetų.

1980 m. Jokūbo Minkevičiaus dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-446. Sudaryta 11 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr.1.

LCVA 1989 m. spalio mėn. iš Jokūbo Minkevičiaus Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1964–1989 m. dokumentus, 4532 lapus dokumentų. 1989 m. sutvarkius dokumentus, buvo sudarytos ir į apyrašą papildomai įrašytos 36 bylos.

LCVA 1994-03-22 iš Jokūbo Minkevičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė 3 ryšulius nesutvarkytų 1960–1993 m. dokumentų. 2000 m. buvo sudarytos ir į apyrašą papildomai įrašytos 157 bylos.

2010-01-21 iš apskaitos išbrauktas 1 apskaitos vienetas (apyraše praleistas bylos numeris).

Iš viso fonde Nr. R-446 yra 1 apyrašas, 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1993 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, ukrainiečių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas, naudotis galima tik šeimos nariams leidus. Šeimos nariai nesutinka, kad biografiniai duomenys būtų skelbiami LAFSIS.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: disertacija, autoreferatas, paskaitos, monografijos, mokslinių darbų sąrašai, straipsniai, pranešimai, interviu, pastabos, darbo užrašai, tezės, recenzijos disertacijoms, kalbos, susirašinėjimo su leidyklomis ir redakcijomis veiklos klausimais dokumentai, filosofijos mokslų daktaro diplomo kopija, mokslo, tarnybinės bei visuomeninės veiklos dokumentai, dokumentai apie autorių ir jo darbus, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Temose bylos įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-446 apyraše Nr.1 įrašyti 203 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1948–1993 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, ukrainiečių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1]http://www3.lrs.lt., Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 15, V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, 180 psl. , http://lt.wikipedia.org/.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 14:25