O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-492 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUOZO TATORIO FONDĄ NR. R-492

2010-06 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Juozas Tatoris (1905-08-31–1977-06-26)

 

Juozas Tatoris gimė 1905-08-31 Biržų rajone Ubiškių kaime.

Baigęs pradžios mokyklą, 1921–1928 m. mokėsi Biržų gimnazijoje, 1928–1935 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

1937–1940 m. dirbo Kėdainių žirgyno agronomu, Raseinių žemės ūkio mokyklos dėstytoju, 1940–1941 m. – Belvederio aukštesniosios pienininkystės mokyklos direktorius, 1941–1944 m. –Paežerių ir Joniškėlio žemesniųjų žemės ūkio mokyklų mokytojas, 1944–1952 m. – Belvederio pienininkystės technikumo direktorius. 1952–1953 m. buvo Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto Veisimo sektoriaus vedėjas. 1952 m. ir 1957–1958 m. dirbo Lietuvos TSR žemės ūkio ministro pavaduotoju. 1953–1973 m. dėstė Žemės ūkio akademijoje, 1953–1956 m. – akademijos rektorius, 1960–1966 m. – Žemės ūkio įmonių organizavimo katedros vedėjas, 1966–1973 m. – mokslo reikalų prorektorius, docentas.

1963 m. J. Tatoris tapo žemės ūkio mokslų kandidatu, 1964 m. suteiktas docento vardas.

J. Tatoris paskelbė darbų apie Lietuvos Juodmargių galvijų mišrinimą su Lietuvos žalaisiais, gyvulininkystės produkcijos didinimą, jos savikainos mažinimą, šiaudų ruošimą šėrimui.

1965 m. J. Tatoriui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio agronomo vardas.

Juozas Tatoris mirė 1977 m. birželio 26 d. Kaune.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-09-08 ir 1978-03-14 iš Genovaitės Tatorienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus Juozo Tatorio 1930–1977 m. dokumentus, iš viso 312 saugojimo vienetų.

1979 m. Juozo Tatorio fondas Nr. R-492 sutvarkytas. Sudaryta 679 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-12-06 iš Genovaitės Tatorienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1963–1976 m. dokumentus (44 lapus) ir 9 apdovanojimus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 2 bylos, kurios įrašytos į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-492 yra 1 apyrašas, 681 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatai, brošiūros straipsniai, paskaitos), atsiliepimai, recenzijos, kalbos, užrašai,

asmens, tarnybinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: gimimo liudijimas, biografijos, kadrų įskaitos lapai, rekomendacijos, mokslo baigimo, darbo, deputato pažymėjimai, apdovanojimų dokumentai, šaukimų lapeliai, įsakymai autorių skirti įvairioms pareigoms,mokslinio-tiriamojo darbo ataskaitos, pažymos, mokslinių darbų sąrašai, rektorato posėdžių protokolai, kvalifikacijos kėlimo kursų planai, metodiniai nurodymai, klausytojų sąrašai, pranešimai apie diplominių darbų gynimą, egzaminų ir diplominių darbų gynimo žiniaraščiai, grafikai, protokolai, klausimai, studentų gamybinės praktikos programa, studentų sąrašai, kvietimai dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, mokslinėse tarybose, jų programos, autoriaus išsiųsti raštai organizacijoms ir asmenims bei organizacijų ir asmenų raštai autoriui, sveikinimai, autoriaus surinkti dokumentai, turto, buities ir ūkiniai dokumentai, nuotraukos, apdovanojimo ženklai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-492 yra 1 apyrašas, 681 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1977 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 LCVA, F. R-492, ap. 1, b. 275, 291, 292, http://www.lzuu.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:50