O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-501 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DONATO RODOS FONDĄ NR. R-501

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Donatas Roda (1915-01-01–1978-07-29)

 

Donatas Roda gimė 1915-01-01 Trakų rajone Alešiškių kaime.

Baigęs Aukštadvario pradinę ir vidurinę mokyklas, 1932 m. įstojo į Prienų gimnaziją, bet jos nebaigė. 1933–1934 m. dirbo malūne, 1934–1936 m. – pas Semeliškių notarą raštininku-praktikantu.

1938–1940 m. dirbo laikraščio „Laikas“ korespondentu, 1940–1941 m. ir 1944–1946 m. dirbo dienraščių „Darbo Lietuva“ ir „Tarybų Lietuva“ literatūriniu darbuotoju, atsakinguoju sekretoriumi, redaktoriumi. 1946–1948 m. mokėsi Lietuvos respublikinėje partinėje mokykloje. 1948–1953 m. dirbo laikraščio „Tiesa“ redaktoriaus pavaduotoju. 1955 m. neakivaizdiniu būdu baigė Aukštąją partinę mokyklą prie TSKP CK. 1953–1978 m. dirbo informacijos agentūros ELTA direktoriumi.

Parašė feljetonų ir pamfletų, išleisti satyros rinkiniai: 1964 m. „Garsios firmos bankrotas“, 1966 m. „Nepripažintieji viešpačiai“, 1974 m. „Nuotykinga kelionė“, 1983 m. „Satyros ugnimi“.

Donatas Roda1967 m. apdovanotas V. Mickevičiaus-Kapsuko premija, 1964 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Donatas Roda mirė 1978 m. liepos 29 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1979-12-12, 1980-01-28 ir 1982-05-19 iš Julijos Rodienės perėmė nesutvarkytus Donato Rodos 1930–1978 m. dokumentus, iš viso 2852 saugojimo vienetus.

1982 m. Donato Rodos fondas Nr. R-501 sutvarkytas. Sudaryta 4616 bylų, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

1994 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-501 yra 3 apyrašai, 4617 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1978 m. Dokumentai lietuvių, azerbaidžianiečių, latvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus referatas, pamfletai, feljetonai, satyriniai eskizai, intermedijos, radijo vaidinimų scenarijai, humoreskos, satyriniai pasakojimai, miniatiūros, straipsniai, paskaitos, konspektai, pranešimai, pasisakymai, kalbos, tezės, apžvalgos, atsiliepimai, anotacijos, komentarai, užrašai, išrašai, autoriaus parašytų feljetonų, pamfletų, straipsnių kartoteka, pastabos, surinkti ir užrašyti priežodžiai, patarlės, išsireiškimai, dienoraščiai, reportažai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1657 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, anketos, charakteristikos, sutuoktuvių liudijimas, atsargos kario liudijimo nuorašas, karinis bilietas, dienraščių redakcijų, TSRS Telegrafų agentūros išduoti pažymėjimai ir liudijimai, rekomendacija priimti į VKP (b) narius, įteiktų medalių pažymėjimai, ordinų knygelės, garbės raštai, dokumentai apie nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardo suteikimą, partinių mokyklų baigimo diplomų nuorašai, rašomieji darbai partinėse mokyklose ir jų recenzijos, prašymas priimti į Pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, TSRS literatūros fondo nario, suvažiavimų delegato, žurnalistų sąjungos nario bilietai, žvejo, skaitytojo bilietai, sutartys su leidyklomis, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, D. Rodos skyrimų pareigoms liudijimai, komandiruočių pažymėjimai, ataskaitos, pranešimai apie konferencijas, pasitarimus, posėdžius, autoriaus rašytos rekomendacijos, charakteristikos, planas-projektas televizijos laidai, kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų ir seminarų programos, kursų klausytojų sąrašas, kvietimai dalyvauti renginiuose, jų programos, sveikinimai įvairiomis progomis, dokumentai apie autorių, autoriaus atsiminimai, turto ir buities dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1373 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti autoriaus surinkti dokumentai: straipsniai, apybraiža, pamfletas, užrašai, įsakymai dėl atleidimo iš pareigų, atostogų, apdovanojimų, nutarimai dėl „Lietuvių kalbos komisijos prie Mokslų akademijos sudarymo“, nacionalinio parko steigimo, premijų skyrimo, pranešimai, pranešimų tezės, biuleteniai, varžybų, kino filmų, koncertų, spektaklių programos, spaudos apžvalgos, brošiūros, katalogai, žemėlapiai, leidiniai, atsišaukimai, nekrologai, užuojautos, ELTA darbuotojų, jų adresų, pašalintų iš žurnalistų sąjungos asmenų, nuotraukų sąrašai, medžiaga Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščiui, asmenų ir organizacijų laiškai, dienoraščiai, raštai, atsiliepimai, ataskaita apie Amerikos lietuvių spaudai siunčiamą informaciją, posėdžių, seminarų darbotvarkės, tarptautinių žodžių žodynėlis, TSRS žurnalistų sąjungos įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1587 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1978 m. Dokumentai lietuvių, azerbaidžaniečių, latvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-501, ap. 2, b. 14, 15, l. 2, 1, http://mkp.emokykla.lt, Tarybų Lietuvos enciklopedija I t., V., 1985 m., psl. 511, Vytautas Vanagas „Lietuvių rašytojų sąvadas“, V., 1987 m., psl., 270. 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:47