O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-523 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FELIKSO BIELIAUSKO FONDĄ NR. R-523

2010-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Feliksas Bieliauskas (1914-02-13–1985-11-13)

 

Feliksas Bieliauskas gimė 1914-02-13 Šakių rajone Mažiškės kaime.

1932 m. atvyko į Kauną mokytis staliaus amato ir įsijungė į nelegalią komunistinę veiklą. 1933 m. buvo priimtas į Lietuvos Komunistų partiją.

1934–1935 m. mokėsi Tarptautinėje Lenino mokykloje Maskvoje (Rusija).

1935 m. dirbo nelegalaus komjaunimo laikraščio „Darbininkų ir valstiečių jaunimas“ redaktoriumi. 1940–1941 m. ir 1944 m. buvo Lietuvos komjaunimo CK pirmasis sekretorius, 1942–1943 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus viršininkas, 1944–1945 m. – 50-osios lietuviškosios atsargos šaulių divizijos vado pavaduotojas politiniams reikalams ir politinio skyriaus viršininkas. 1945 m. F. Bieliauskui suteiktas pulkininko laipsnis.

1945–1946 m. buvo Lietuvos KP (b) Kauno miesto komiteto sekretorius, 1946–1950 m. – Lietuvos KP (b) Vilniaus miesto komiteto antrasis sekretorius, 1950–1951 m. ir 1957–1961 m. – pirmasis sekretorius, 1951–1952 m. Lietuvos KP CK sekretorius, 1952–1953 m. – Lietuvos KP Vilniaus srities komiteto pirmasis sekretorius, 1954 m. – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas.

1954–1957 m. studijavo Aukštojoje partinėje mokykloje prie TSKP CK Maskvoje.

1964–1972 m. dirbo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Spaudos komiteto pirmininku, 1973–1985 m. – Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininkas.

1941–1976 m. – Lietuvos KP CK narys, 1950–1954 m. ir 1958–1963 m. – CK biuro narys, 1941–1946 m. ir 1954–1958 m. – TSRS Aukščiausiosios Tarybos, nuo 1947 m. – Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1951–1955 m. – Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos pirmininkas.

F. Bieliauskas buvo apdovanotas Lenino, keturiais Darbo raudonosios vėliavos, Tėvynės karo II laipsnio ordinais ir medaliais.

1964 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Feliksas Bieliauskas mirė 1985 m. lapkričio 13 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1986-10-27 iš Aldonos Bieliauskienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Felikso Bieliausko 1941–1980 m. dokumentus, 1366 saugojimo vienetus, iš jų 38 – daiktiniai eksponatai.

1989 m. Felikso Bieliausko fondas Nr. R-523 sutvarkytas. Sudarytos 875 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr.1.

2002 m. autoriaus dukrai, Rasai Bieliauskaitei, grąžinti 32 daiktiniai eksponatai.

Iš viso fonde Nr. R-523 yra 1 apyrašas, 875 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1985 m. Dokumentai lietuvių, anglų, čekų, latvių, lenkų, lotynų, rusųir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija, fotokopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knygos, dokumentinės apybraižos, apsakymas,straipsniai,pranešimai, paskaitos), recenzijos, anotacijos, kalbos, knygų planai, pastabos, interviu, atsiminimai, kelionių įspūdžiai,atsiliepimai, darbo užrašai,

asmens, tarnybinės, mokslo ir visuomeninės veiklos dokumentai: pasas, sutuoktuvių liudijimo nuorašas, autobiografijos, charakteristikos-rekomendacijos, komjaunimo bilietas, kadrų įskaitos asmens lapai, profsąjungos, draugijų nario, bibliotekos skaitytojo bilietai, aukštosios partinės mokyklos klausytojo liudijimas, leidimai į Stalino laidotuves ir į stadioną, vizitinė kortelė, sutartys su leidyklomis, LKP (b) Vilniaus m. komiteto nario, LKP CK nario liudijimai, LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo, Valstybinio spaudos komiteto pirmininko, Archyvų valdybos viršininko pažymėjimai, pranešimai apie posėdžius ir leidimai į juos, delegacijų, vykusių į užsienį, programos ir ataskaitos, susirinkimų protokolai, LTSR Aukščiausiosios tarybos Gamtos apsaugos komisijos posėdžio dienotvarkė, darbo planas ir nuolatinio aktyvo sąrašas, kvietimai į užsienį, įvairių žmonių jubiliejus, parodas, dainų šventes, plenumus, sveikinimai autoriaus jubiliejų proga, garbės raštai ir kiti apdovanojimai, raštai apie nusipelniusio kultūros veikėjo, Šakių rajono garbės piliečio vardų suteikimą, telefonų sąrašai, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, įvairių autorių knygos su dedikacijomis, surinkti dokumentai, dokumentai apie autoriaus veiklą, jo darbų recenzijos, turto ir buities dokumentai, žemėlapiai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 875 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1985 m.Dokumentai lietuvių, anglų, čekų, latvių, lenkų, lotynų, rusųir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija, fotokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-523, ap. 1, b. 860, l. 1 , http://lt.wikipedia.org/.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:55