O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-536 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

REGINOS ŽEPKAITĖS FONDĄ NR. R-536

2010-08 Nr. SA –

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ


Regina Žepkaitė (1925-07-28–2010-04-28)

 

Regina Žepkaitė gimė 1925-07-28 Alytuje.

1933–1939 m. mokėsi Alytaus II pradinėje mokykloje, 1939–1945 m. – Alytaus valstybinėje gimnazijoje. 1945–1947 m. studijavo istoriją ir archeologiją Vytauto Didžiojo universitete. Universitetui persikėlus iš Kauno į Vilnių, 1947–1950 m. studijas tęsė Vilniaus universiteto Istorijos filologijos fakultete.

1950–1951 m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institute jaunesniąja moksline bendradarbe. 1951–1956 m. dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje istorijos ir istorijos dėstymo metodikos mokytoja, 1956–1958 m. – Alytaus IV vidurinės mokyklos direktorė. 1958–1961 m. mokėsi Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje. 1961–1994 m. dirbo šiame institute jaunesniąja, vėliau vyresniąja, vadovaujančiąja ir vyriausiąja moksline bendradarbe.

1965 m. R. Žepkaitė apgynė istorijos mokslų kandidatės disertaciją tema „Lietuvių tautos kova už Vilnių 1918–1928 m.“, o 1983 m. – istorijos mokslų daktarės disertaciją tema „Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918–1939 m. ir jų vieta Šiaurės-Rytų Europos politinėje konsteliacijoje“.

R. Žepkaitė buvo istorijos leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos Vokietijos ir TSRS 1939 metų sutartims ir jų pasekmėms tirti ekspertų grupės narė (1993 m.), Lietuvos ir Lenkijos derybų dėl valstybinės sutarties Lietuvos delegacijos narė (1993–1994 m.), Armijos Krajovos veiklai Lietuvoje įvertinti komisijos narė (1993 m.), Lietuvos istorikų draugijos narė, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos narė.

R. Žepkaitė parašė ir išleido monografijas: 1973 m. „Lietuva tarptautinės politikos labirintuose“, 1986 m. „Lietuva ir didžiosios valstybės“, 1972 m. su bendraautoriais „Vilniaus miesto istorija“ II t., 1978 m. „LTSR istorija“ (rusų k.), 1980 m. „Diplomatija imperializmo tarnyboje: Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918–1939 m.“, 1991 m. „Vilniaus istorijos atkarpa“, 2001 m. su bendraautoriais „Alytaus miesto istorijos fragmentai“, 2002 m. „Varėna istorijos kelyje“, išvertė iš lenkų kalbos Leon Mitkiewicz „Kauno atsiminimai (1938–1939 m.)“, 2004 m. „Alytaus istorinė raida. Nuo miesto užuomazgos iki nepriklausomybės atgavimo XX amžiaus pabaigoje“, 2006 m. memuarus „Gyvenimas atiduotas istorijai“, bendradarbiavo sudarant LR Seimo leidyklos „Vyriausybės žinios“ 1998 m. išleistą dokumentų rinkinį „Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994 m.“.

1988 m. R. Žepkaitei įteikta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Regina Žepkaitė mirė 2010 m. balandžio 28 d. Varėnoje, palaidota Alytaus kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-02-29 iš Reginos Žepkaitės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1958–1987 m. dokumentus, iš viso 128 saugojimo vienetus.

1988 m. Reginos Žepkaitės fondas Nr. R-536 sutvarkytas. Sudarytos 73 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-09-20 iš Reginos Žepkaitės Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1982–2000 m. dokumentus, iš viso 20 aplankų dokumentų.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 48 bylos, kurios įrašytos į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-536 yra 1 apyrašas, 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, kserokopija, fotokopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (disertacijos, disertacijos medžiaga, monografijos, straipsniai, pranešimai, referatai), atsiliepimai, recenzijos, anotacijos, kalbos, pastabos, interviu, išrašai,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: aukštojo mokslo baigimo diplomo nuorašai, istorijos kandidato diplomo ir vyresniojo mokslinio bendradarbio atestato kopijos, kadrų įskaitos asmens lapai, charakteristika, atestatas, darbo knygelė, pensininko pažymėjimas ir diplomų kopijos, autobiografijos, autorinės sutartys su leidyklomis, mokslinių darbų sąrašas ir jų bibliografija, atsakymas į recenzijas, kandidatinio minimumo egzaminų protokolai, įsakymas dėl kūrybinių atostogų, raštas dėl autorės istorijos daktaro disertacijos autoreferato išspausdinimo, įsakymas dėl autorės patvirtinimo vyr. moksline bendradarbe, autorės vadovavimo disertacijų rengimui dokumentai, autorės raštų įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms nuorašai, įstaigų, visuomeninių organizacijų, asmenų raštai autorei, straipsniai ir dokumentai apie autorę, recenzijos apie autorės darbus, sveikinimai, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, kserokopija, fotokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienėhttp://www.varena.lt., http://www.alytausgidas.lt., Kas yra kas Lietuvoje. K., 2002 m., psl. 766.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:56