O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-537 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO SKUODŽIO ŠEIMOS FONDĄ NR. R-537

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Vytautas Skuodis (g. 1929-03-21)

Elžbieta Skuodienė (1902-12-18–1990 m.)

Irena Skuodienė (g. 1930-10-04)

 

Vytautas Skuodis gimė 1929-03-21 Čikagoje (JAV).

1930 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje. 1941 m. baigė Panevėžio pradžios mokyklą, 1948 m. – gimnaziją. 1948–1953 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultete.

1953–1969 m. – Sovietų Sąjungos instituto „Hidroenergprojekt“, vėliau „Hidroprojekt“ Vakarų ekspedicijos geologas, inžinierius geologas, vyr. inžinierius geologas, inžinerinių geologinių tyrinėjimų lauko darbų techninis vadovas, kompleksinių tyrimų biuro viršininkas.

1964–1968 m. mokėsi neakivaizdinėje aspirantūroje Maskvoje, kur 1969 m. apgynė geologijos-minerologijos mokslų kandidato disertaciją.

1969–1978 m. Valstybinio Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vyr. dėstytojas, 1978–1979 m. – docentas.

1972 m. įsijungė į disidentinę veiklą, bendradarbiavo pogrindiniuose leidiniuose.1979 m. įstojo į Lietuvos Helsinkio ir Lietuvos tikinčiųjų teisių gynimo grupes. Už šią veiklą buvo atleistas iš darbo Vilniaus valstybiniame universitete, areštuotas ir 1980 m. nuteistas 7 metams kalėti griežto režimo pataisos darbų kolonijoje ir 5 metams tremties.

1987 m. nuo tolesnės bausmės buvo atleistas ir gavo leidimą išvykti į JAV. 1987 m. rugsėjo mėnesį apsigyveno Čikagoje ir įsijungė į lietuvių išeivijos veiklą. Kaip Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys aplankė lietuvių kolonijas JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Europoje. Buvo tarptautinio koordinacinio centro „Demokratija ir nepriklausomybė“ įkūrimo iniciatorius, jo renginių organizatorius ir dalyvis.

1992 m. grįžo į Lietuvą ir tęsė darbą Vilniaus universitete. 1993–1997 m. vadovavo Lietuvos Respublikos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ir dėstė Vilniaus universitete.

19922001 m. – Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedros docentas, nuo 2001 m. dirbo pagal autorinę sutartį.

V. Skuodis rašė straipsnius į užsienio lietuvių ir Lietuvos spaudą aktualiais politikos klausimais. 1978–1979 m. leido savo redaguotą pogrindinį žurnalą „Perspektyvos“ (perleistas 2005 m.). Parašė ir išleido knygas: 1988 m. su bendraautoriais „Krikščionybė Lietuvoje – 600“, 1995 m. „Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje“, 1996 m. „Dvasinis genocidas Lietuvoje“ ir „Žaidimas KGB tinkluose“, 1997 m. „Baltijos kraštų kelias į Nepriklausomybę“, 2003 m. „Vilniaus universiteto filomatai ir filaretai, jų likimai“,2006 m. „Balsas iš Lietuvos pogrindžio: 1972–1987 metai“, „Lietuva iš anapus: 1987–1989 metai“, „Lietuva iš anapus: 1990–1992 metai“, 2007 m. „Melo, neapykantos ir šmeižto kronika: 1993–1997 metai“, 2009 m. „KGB voratinklyje“, „Mokslo ir gyvenimo baruose“, „Geologija – dalis gyvenimo“.

1999 m. Vytautas Skuodis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas III laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Elžbieta Skuodienė gimė 1902-12-18 Panevėžio rajono Vabalų kaime.

1928–1930 m. su šeima gyveno Čikagoje. 1930 m. grįžo į Lietuvą.

1971 m. parašė autobiografinę knygą „Kai vėluoja laimė“, kuri buvo išleista 2002 m.

Elžbieta Skuodienė mirė 1990 m.

Irena Šarkiūnaitė Skuodienė gimė 1930-10-04 Kaune.

1938–1942 m. mokėsi Kauno pradžios mokykloje, 1942–1945 m. – Biržų, 1945–1949 m. – Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijose. 1949–1954 m. studijavo Valstybinio Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete Geologijos skyriuje.

1954–1956 m. dirbo Vilniuje Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos Gamtos ir medicinos mokslų redakcijoje vyriausiąja redaktore. 1956–1960 m. – geologė centrinio instituto „Hidroproekt“ Vakarų ekspedicijoje, 1960–1964 m. – hidrologė Geologijos ir gelmių apsaugos valdybos Hidrogeologijos ekspedicijoje. Nuo 1964 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė Geologijos instituto Regioninės geologijos sektoriuje, 1968–1977 m. dirbo instituto Techninės informacijos skyriuje, o nuo 1977 m. – Litologijos ir naudingų iškasenų skyriuje.

1970–1975 m. mokėsi neakivaizdinėje aspirantūroje.

1973–1979 m. bendradarbiavo Lietuvos pogrindžio spaudoje, ją redagavo. 1983 m.

I. Skuodienei buvo iškelta baudžiamoji byla už atsisakymą liudyti politinėje byloje.

Nuo 1985 m. pensininkė.

Irena Skuodienė 1977–1978 m. išvertė į lietuvių kalbą rusų disidento Vladimiro Vojnovičiaus satyrinio romano „Nepaprasti kareivio Ivano Čionkino nuotykiai“ pirmąją knygą „Neliečiama asmenybė“. Parašė ir išleido su bendraautoriais: 1965 m. „Lietuvos TSR gręžiniai“ II t., 1981 m. „Lietuvos TSR geologijos istorija“.

1987 m. su šeima išvyko į Ameriką, kur gyvena iki šiol.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-03-21, 1988-05-23, 1988-12-13 iš Giedrės Baltrūnienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 perėmė nesutvarkytus 1800–1987 m. Vytauto Skuodžio šeimos dokumentus, iš viso 1888 saugojimo vienetų ir 300 kg dokumentų. Vytauto Skuodžio fondui duotas Nr. R-537.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1991-10-31 iš Vytauto Skuodžio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 5 perėmė nesutvarkytus 1962–1991 m. dokumentus, iš viso 1918 lapų ir 73 nuotraukas.

1992 m. V. Skuodžio dokumentai sutvarkyti.Sudarytos 1809 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

LCVA 1994-10-28 ir 2000-01-14 iš V. Skuodžio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 6 ir Nr. 7 perėmė nesutvarkytus1929–1992 m. dokumentus, iš viso 103 aplankus ir 7 saugojimo vienetus.

2000 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 208 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Vytauto Skuodžio šeima.

Iš viso fonde Nr. R-537 yra 3 apyrašai, 2017 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1800 m., 1906–1999 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, kinų, latvių, lenkų, lotynų, portugalų, prancūzų, rusų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, kserokopija, piešinys, brėžinys, fotokopija.

Priėjimas prie apyrašo Nr. 1 bylų Nr. 400, 405 ir 409 ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Laiškai ir dienoraščiai išduodami tik gavus raštišką fondo sudarytojo leidimą.

 

Vytauto Skuodžio veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (monografijos, disertacija, straipsniai, paskaitos, tezės, diplominių darbų recenzijos, pastabos, kalbos, atsiminimai, dienoraščiai, konspektai,), asmeninės bibliotekos inventorinės knygos, jų išdėstymo rodyklės, autoriaus užrašyta tautosaka, katalogai, kartotekos, sąrašai,

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: gimimo, krikšto liudijimai, pasai, mokinio ir studento liudijimai, pažymių knygelės, pažymėjimai apie mokyklos baigimą, sąsiuviniai, stojimo į Valstybinį Vilniaus universitetą dokumentai, diplominis darbas ir jo ruošimo medžiaga, mokymo priemonės, universiteto baigimo diplomas, kursų Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) kalnakasybos institute, aspirantūros, Vilniaus miesto liaudies universiteto klausytojo dokumentai, docento atestatas, mokslo kandidato, žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ laureato diplomai, pažymos apie sveikatos būklę, draugijų nario bilietai, inžinierinių geologinių tyrinėjimų, seminarų, mokslinių konferencijų medžiaga ir ataskaitos,

dokumentai apie autoriaus skyrimą į pareigas ir atleidimą iš pareigų, darbą Valstybiniame Vilniaus universitete, Vilniaus operos ir baleto teatre, J. Janonio spaustuvėje, „Žinijos“ draugijoje ir kt., autobiografijos, charakteristika,

susirašinėjimo su organizacijomis visuomeninės-politinės veiklos klausimais dokumentai,

dalyvavimo Lietuvos laisvės lygos, Lietuvos Helsinkio grupės veikloje dokumentai, Lietuvos pogrindžio klubo įstatų projektas, kratų V. Skuodžio namuose protokolai, V. Skuodžio byla, kalinimo ir reabilitacijos dokumentai,

dokumentų dėl išvykimo gyventi į JAV kopijos, darbo JAV aplinkos apsaugos agentūroje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centre dokumentai, dalyvavimo VLIK¢o Komisijos ryšiams su okupuota Lietuva, JAV lietuvių katalikų organizacijų renginiuose dokumentai,

garbės ir padėkos raštai, sveikinimai, autoriaus laiškai šeimos nariams ir šeimos narių, giminių, kolegų ir organizacijų laiškai autoriui, dokumentai apie autorių, turto, ūkio, buities ir surinkti dokumentai, nuotraukos, autoriaus tėvo Petro Skuodžio, giminaičio F. Morkaus, V. Sruogienės-Daugirdaitės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1507 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1800 m., 1915–1999 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lotynų, portugalų, prancūzų, rusų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, kserokopija, piešinys, brėžinys.

 

Elžbietos Skuodienės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti E. Skuodienės rankraščiai (knygos, atsiminimai, pastabos, darbo užrašai), asmens dokumentai: gimimo metrikų ištrauka, pasas, mokykliniai sąsiuviniai, kalėjimo administracijos pranešimas apie sūnaus Vytauto bausmės atlikimo vietą, šeimos narių ir giminių laiškai E. Skuodienei ir E. Skuodienės laiškai šeimos nariams, laiškai dėl vyro palikimo atgavimo, turto ir buities bei E. Skuodienės surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1908–1981 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Irenos Skuodienės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti I. Skuodienės rankraščiai (knygos, monografija, disertacija, straipsniai, paskaitos, pranešimai, recenzijos, atsiminimai, užrašai, knygų vertimai),

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: gimimo metrikų ištrauka, moksleivės, studentės liudijimai, pažymių, studijų knygelės, stojimo į Valstybinį Vilniaus universitetą dokumentai, Valstybinio Vilniaus universiteto ir Vilniaus miesto liaudies universiteto baigimo diplomai, aspirantūros studijų dokumentai, sąsiuviniai, mokslo užrašai,

dokumentai apie darbą Valstybinėje politinės ir mokslinės literatūros leidykloje, Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo institute, geologinių tyrinėjimų dokumentai,

susirašinėjimo su įstaigomis vyro atleidimo iš pareigų, šeimos narių persekiojimo, kratos bute klausimais dokumentai, pranešimai apie Vytauto Skuodžio įkalinimo vietą, nuteistos I. Skuodienės dokumentai,

mokslinių konferencijų, simpoziumų ir seminarų medžiaga, kvietimai į renginius, draugijų narės knygelės, sveikinimai švenčių progomis, garbės ir padėkos raštai, šeimos narių, giminių bei kitų asmenų ir įstaigų laiškai I. Skuodienei ir I. Skuodienės laiškai šeimos nariams, dokumentai apie I. Skuodienę, ūkio, buities bei surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 405 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1906–1990 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, italų, kinų, latvių, lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, piešinys, fotokopija, kserokopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-537, ap. 1, b. 402, l. 2-5, ap. 2, b. 14, ap. 3, b. 79, Vytautas Skuodis „Mokslo ir gyvenimo baruose“, V., 2009 m., psl. 36-40, Vytautas Skuodis „Lietuva iš anapus: 1987-1989 metai“, V., 2006 m., psl. 11-18, http://www.culture.lt.  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:57