O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-555 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO ALGIRDO DIRDOS FONDĄ NR. R-555

2010-09 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Algirdas Dirda (1896-07-05–1965 m. vasario mėn.)

 

Antanas Algirdas Dirda gimė 1896-07-05 Kupiškio rajone Kuosėnų kaime.

1914 m. įstojo į Petrogrado (Rusija) komercijos mokyklą. Vėliau persikėlė į Jekaterinoslavą (dab. Dniepropetrovskas, Ukraina), kur tęsė mokslus ir dirbo kultūros švietimo darbą karo pabėgėlių tarpe. 1919–1924 m. tarnavo Raudonojoje armijoje pulko komisaru, divizijos politinio skyriaus viršininku, divizijos partinės organizacijos sekretoriumi. 1927 m. baigė Vakarų tautinių mažumų komunistinį universitetą Maskvoje (Rusija). 1927–1931 m. buvo Visasąjunginės komunistų partijos Centro komiteto, 1931–1938 m. – Sovietų Sąjungos tarptautinės organizacijos revoliucionieriams remti (MOPR) Centro komiteto nariu, 1938–1941 m. dirbo Sovietų Sąjungos naujienų agentūroje (TASS).

1941 m. įstojo savanoriu į Raudonąją armiją. 1941 m. pateko į nelaisvę, iš kurios 1942 m. paleistas. 1943–1945 m. kalėjo Vokietijoje kaip bolševikų agentas. 1947–1960 m. dirbo Kupiškio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjungoje, vartotojų kooperatyvo sąjungoje, Kupiškio rajono kultūros namų direktoriumi, kraštotyros muziejaus direktoriumi.

Antanas Algirdas Dirda mirė 1965 m. vasario mėn. Maskvoje (Rusija).1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1989-01-26 iš Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Antano Algirdo Dirdos 1919–1966 m. dokumentus.

1990 m. Antano Algirdo Dirdos fondas Nr. R-555 sutvarkytas. Sudaryta 70 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-555 yra 1 apyrašas, 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1966 m. Dokumentai lietuvių, baltarusių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

Priėjimas prie autoriaus sveikatos dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus atsiminimai, pastabos, darbo užrašai, juodraščiai, grožinės literatūros kūriniai,

asmens, tarnybinės, partinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: gimimo liudijimo kopija, vokiečių valdžios įstaigų išduoti asmens dokumentai (pasas, asmens liudijimas, darbo kortelė, paleidimo iš nelaisvės pažymėjimas), Vakarų tautinių mažumų komunistinio universiteto baigimo diplomo nuorašas, darbo knygelės, kadrų įskaitos lapai, autobiografijos, charakteristika, Baškirijos kariuomenės grupės revoliucinio karinio tribunolo pirmininko mandatas, dokumentai apie autoriaus darbą politinio kabineto vedėju, VKP(b) CK propagandinėje grupėje, durpyne, Kupiškio apskrities žemės ūkio kooperacijų draugijų sąjungos Organizaciniame biure, apskrities DŽDT vykdomajame komitete, apskrities vartotojų kooperatyvų sąjungos valdyboje, Kupiškio rajono kultūros namų direktoriumi ir Kupiškio kraštotyros muziejaus direktoriumi, įsakymo dėl A. A. Dirdos paskyrimo TASS’o fototekos vedėju nuorašas, autoriaus VKP(b) nario dokumentai, pranešimas apie autoriaus išrinkimą delegatu į Maskvos Tarybų rajono partinę konferenciją, raportas dėl karinio laipsnio suteikimo, TSRS švietimo darbuotojų, vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungų bei DOSARM ir DOSAAF draugijų nario bilietai, sutartys su leidyklomis dėl knygos ir straipsnių rinkinio išleidimo, kvietimas dalyvauti konferencijoje, delegato mandatas, deputato, liaudies tarėjo išrinkimo pažymėjimai, autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, bei asmenų ir organizacijų laiškai autoriui, dokumentai apie autorių, autoriaus surinkti dokumentai, sveikatos pažymos, turto, buities ir ūkiniai dokumentai, šeimos narių dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1966 m. Dokumentai lietuvių, baltarusių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-555, ap. 1, b. 15, l. 5., Tarybų Lietuvos enciklopedija, I t., V, 1985 m., psl. 433.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:07