O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-559 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO VARAŠINSKO FONDĄ NR. R-559

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazys Varašinskas (1924-11-24–1995-12-27)

 

Kazys Varašinskas gimė 1924-11-24 Šiaulių rajone Lygudų kaime.

K. Varašinskas, 1936 m. baigęs pradžios mokyklą, dirbo įvairius darbus pas ūkininkus. 1940–1941 m. dirbo Pabaltijo karo apygardoje, Joniškėlio plytinės statyboje. 1941 m. įstojo savanoriu į Raudonąją armiją, nuo 1942 m. tarnavo 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje kulkosvaidininku, telefonistu, radistu. 1944–1946 m. mokėsi Leningrado (dabar Sankt Peterburgas, Rusija) karo mokykloje. 1946–1950 m. – 16-osios lietuviškosios divizijos 224 artilerijos pulko komjaunimo sekretorius, 1950–1954 m. – Šiaulių srities kultūros-švietimo įstaigos vedėjas, 1954–1955 m. – Panevėžio miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 1955–1956 m. – Ramygalos rajono, 1960–1961 m. – Kuršėnų rajono vykdomųjų komitetų pirmininkas, 1961–1966 m. – Panevėžio profesinės technikos mokyklos ir politechnikumo dėstytojas.

Dirbdamas K. Varašinskas neakivaizdiniu būdu baigė darbo jaunimo vidurinę mokyklą, Vilniaus bibliotekininkystės technikumą. 1956–1960 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultetą.

1966–1975 m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos institute moksliniu bendradarbiu. Jo mokslinio-tiriamojo darbo tema buvo Lietuvos gyventojų dalyvavimas Antrajame pasauliniame kare Sovietų Sąjungos pusėje. 1971 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją, 1979 m. tapo docentu.

1975–1984 m. dirbo Kauno A. Sniečkaus politechnikos institute vyresniuoju dėstytoju, docentu.

K. Varašinskas parašė ir išleido: 1970 m. monografiją „Karo sūkuriuose“, 1976 m. knygą „Tėvynės karui prasidėjus“, su bendraautoriais: 1976 m. „Lietuvos TSR istorija, 1940–1958 m.“ IV t., 1978 m. „Lietuvos TSR istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų“ (rusų k.), 1975 m. „Tarybų Lietuva Didžiajame Tėvynės kare“, 1979 m. „Tarybų Lietuvos valstietija“, 1954 m. paskelbė kraštotyros darbą „Skaistgirio apylinkės kultūriniai laimėjimai“, aktyviai dalyvavo Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos rengiamose ekspedicijose, nuo 1976 m. vadovavo Kauno miesto istorijos sekcijai.

Kazys Varašinskas mirė 1995 m. gruodžio 27 d. [Kaune].1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1989-02-08 iš Kazio Varašinsko Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1939–1989 m. dokumentus, iš viso 2125 lapus dokumentų.

2001 m. Kazio Varašinsko fondas Nr. R-559 sutvarkytas. Sudarytos 25 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1, atrinkta naikinti 309 lapai dokumentų.

Iš viso fonde Nr. R-559 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie autoriaus sveikatos dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacijos, straipsniai), recenzijos, scenarijus vaidinimui,

asmens dokumentai (aukštųjų mokyklų baigimo ir istorijos mokslų kandidato diplomų kopijos, autobiografija, charakteristikos, bibliografija, mokslinių darbų sąrašas), kvietimai į renginius, sveikinimai įvairiomis progomis, sveikatos pažyma, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-559, ap. 1, b. 22, l. 9. , Tarybų Lietuvos enciklopedija, IV t., V, 1988 m., psl. 451.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:07