O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-561 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIMIERO UMBRAŽIŪNO FONDĄ NR. R-561

2010-09 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kazimieras Umbražiūnas (1909-01-10–1996-07-01)

 

Kazimieras Umbražiūnas gimė 1909-01-10 Ignalinos rajone Galalaukių kaime.

1919–1924 m. mokėsi Pivorių kaimo pradžios mokykloje. 1924–1934 m. su pertraukomis mokėsi Švenčionių ir Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijose. Švenčionių gimnazijoje dalyvavo visuomeninėje-šviečiamojoje veikloje nukreiptoje prieš lenkų valdžios vykdomą lietuvių nutautinimo politiką, buvo slaptos lietuvių mokyklos mokytojas, lietuviškų renginių organizatorius.

1931–1932 m. tarnavo Lenkijos kariuomenėje. 1934 m. studijavo Vilniaus universiteto Teologijos fakultete ir kunigų seminarijoje, bet nebaigė. 1936–1939 m. – Varšuvos aukštojoje žurnalistikos mokykloje, dirbo laikraščio „XX amžius“ korespondentu, leido laikraštį lenkų kalba „Lituanika“.

1939 m. buvo mobilizuotas į Lenkijos kariuomenę, pateko į vokiečių nelaisvę, greitai buvo paleistas ir grįžo į Vilnių. Dirbo laikraščio „XX amžius“ korespondentu ir dienraščio „Nowe slovo“ vyriausiuoju redaktoriumi.

1940 m. dirbo dienraštyje „Darbo Lietuva“ („Tarybų Lietuva“). 1940 m. sovietų saugumo organų buvo suimtas, 1940–1950 m. kalėjo Solikamsko (Rusija) lageriuose, 1950–1956 m. – tremtinys Krasnojarsko krašte (Rusija). 1956 m. reabilituotas.

1956–1973 m. dirbo raštininku Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje, Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus Centro komitete, žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje, Vilniaus techninės estetikos mokslinio tyrimo institute (dabar Dizaino institutas).

K. Umbražiūnas rinko duomenis apie Vilniaus krašto vietoves, gyventojų kalbą, tautosaką, parašė ir išleido brošiūras: 1962 m. „Sanitariniai žvalgai“, 1966 m. „Kultūrinės spanguolės“, knygas: 1990 m. „Kai buvau miręs“, 1995 m. „Vilniaus lietuvių švyturys“, kultūros istorijos veikalus: „Švento Kazimiero draugijos istorija“, „Švenčionių lietuvių gimnazijos istorija“, „Pragiedrulių beieškant“ (apie Vilnijos lietuvių kultūrinę veiklą), išvertė iš lenkų kalbos V. Sirokomlės kelionių įspūdžių knygą „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“.

K. Umbražiūnas buvo kraštotyrininkų klubo „Alka“ narys, vadovavo Darbo veteranų klubui, dalyvavo „Vilnijos“draugijos veikloje.

1995 m. buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordino medaliu.

Kazimieras Umbražiūnas mirė 1996 liepos 1 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1989-04-24, 1989-06-06, 1990-03-12, 1991-01-30 iš Kazimiero Umbražiūno Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 perėmė nesutvarkytus dokumentus, iš viso 3 dėžes.

2000 m. Kazimiero Umbražiūno fondas Nr. R-561 sutvarkytas. Sudarytos 39 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-561 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1901–1991] m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie bylos Nr. 6 ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus atsiminimai, straipsniai, V. Sirokomlės knygos vertimai, užrašai, išrašai ir pastabos,

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, sutuoktuvių liudijimo nuorašas, leidimas įsūnyti berniuką, reabilitavimo pažyma, pareiškimai ir įsakymai dėl įdarbinimo, atleidimo, tarnybiniai raštai, kadrų įskaitos lapai, pažymos, autorinė sutartis su leidykla, laikraščių bei žurnalų redakcijų atsakymai dėl rašinių spausdinimo, vadovavimo darbo veteranų klubui dokumentai, kvietimai į renginius, sveikinimai įvairiomis progomis, autoriaus laiškai asmenims ir asmenų bei organizacijų laiškai autoriui, surinkti dokumentai, turto, ūkio ir buities dokumentai, šeimos narių ir giminių dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1901–1991] m. Dokumentai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-561, ap. 1, b. 7, l. 2-4, Kas yra kas Lietuvoje, K., 1995 m., psl. 591, Žurnalistikos enciklopedija, V., 1997 m., psl. 533.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:08