O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-572 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO MINKEVIČIAUS FONDĄ NR. R-572

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Minkevičius (1900-05-30–1998-11-28)

 

Antanas Minkevičius gimė 1900-05-30 Molėtų rajone Girstaitiškio kaime.

Pradžios mokyklą baigęs Videniškiuose, 1912 m. įstojo į Ukmergės gimnaziją. 1915 m. kartu su Pirmojo pasaulinio karo pabėgėliais pasitraukė į Voronežą, kur baigė 6 gimnazijos klases. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1920 m. baigė lietuvišką gimnaziją Vilniuje. Tais pačiais metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, mokėsi karo mokykloje, bet dėl silpnos sveikatos 1921m. perkeltas į tarnybą karinio dalinio štabo raštinėje. 1923 m. įstojo į Kauno universiteto Gamtos-matematikos fakultetą, kurį baigė 1928 m.

Nuo 1925 m. dirbo Kauno botanikos sode, vadovavo Fitopatologijos laboratorijai. Baigęs universitetą, liko ten pat dirbti asistentu. 1930 m. A. Minkevičius buvo nusiųstas į Šveicariją, kur Ciuriche, parengė daktaro disertaciją ir tobulinosi parazitinių grybų tyrimo srityje. 1932 m. A. Minkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Narkozės įtaka augalų apsikrėtimui grybais”. Grįžęs į Lietuvą dirbo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir tęsė anksčiau pradėtus parazitinių grybų tyrimus. Už darbą „Lietuvos rūdžių floros matmenys” 1939 m. jam buvo suteiktas privatdocento, 1940 m. – docento vardas. 1940 metais A. Minkevičius pradėjo dirbti Vilniaus valstybiniame universitete. 1944 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1940–1944 m., 1952–1972 m. vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedrai, 1944–1952 m. – Žemesniųjų augalų sistematikos katedrai, 1940–1949 m. – Botanikos sodo kuratorius. Studentams skaitė fitopatologijos, dendrologijos paskaitas. 1945–1950 m. Biologijos institute vadovavo Botanikos sektoriui, iki 1958 m. ten dirbo vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu. 1958 m. dar Biologijos institute įkūrė ir iki 1961 m. jau perorganizuotame Botanikos institute vadovavo Fitopatologijos sektoriui. 1956 m. jis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. 1961–1963m. A. Minkevičius, kaip akademikas sekretorius, vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Gamtos skyriui 1963 m. A. Minkevičius pasitraukė iš tiesioginės veiklos Lietuvos mokslų akademijoje. Nuo 1972 m. Botanikos ir genetikos katedroje dėstė botanikos, fitopatologijos ir mikologijos disciplinas. Nuo 1994 m. – profesorius emeritas.

Dirbo Lietuvos mokslų akademijos darbų biologijos mokslų serijos žurnalo vyriausiu redaktoriumi, buvo mokslo tarybų ir draugijų nariu, Botanikos žodyno komisijos nariu.

A. Minkevičiaus pagrindinis tyrimų objektas buvo augalų ligas sukeliantys parazitiniai grybai.

Parašė ir išleido: 1937 m. „Lietuvos rūdžių (Uredinales) floros metmenys“, 1948 m. „Fitopatologijos pagrindai“, 1950 m. „Grybinės medžių ir krūmų ligos“, 1951 m. „Bulvių ir kitų augalų vėžys“ ir „Svarbesniosios varpinių augalų kūlės ir jų paplitimas Lietuvoje“1954 m. „Savaime augantieji, auginami bei augintini Tarybų Lietuvoje spygliuočiai medžiai ir krūmai“, 1955 m. „Vadovas Lietuvos TSR miškų, pievų ir pelkių samanoms pažinti“ ir „Javų rūdys ir kova su jomis“, su J. Mazelaičiu 1957 m. „Valgomieji ir nuodingieji grybai“, su M. Ignatavičiūte 1991 m. ir 1993 m. „Lietuvos grybai. Rūdiečiai“, su bendraautoriais: 1934 m. „Vadovas Lietuvos augalams pažinti”, 1938 m. „Lietuviškas botanikos žodynas”, 1960 m. „Vadovas kovai prieš sodų ligas ir kenkėjus“, 1974 m. „Augalų apsaugos darbuotojo žinynas“, 1970 m. „Vadovas augalų ligoms pažinti“, 1982 m. „Lietuvos TSR rūdiečiai grybai (Uredinales)“, 1983 m. „Vadovas Lietuvos kerpėms pažinti“, 1984 m. „Vadovas Lietuvos TSR rūdiečiams grybams pažinti“Jis buvo vyriausias redaktorius 1959–1980 m. leidžiant „Lietuvos TSR floros“ I–IV tomus, be to buvo I tomo bendraautorius.

A. Minkevičiui 1959 m. suteikta valstybinė premija už miškų, pievų samanų Lietuvos tyrimus, taip pat 1981 m. už makromicetų tyrimų plėtotę Lietuvoje. 1960 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Antanas Minkevičius mirė 1998 m. lapkričio 28 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1990-04-21 iš Antano Minkevičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1926–1985 m. dokumentus, iš viso 3754 lapus dokumentų ir 78 fotonuotraukas.

2001 m. Antano Minkevičiaus fondas Nr. R-572 sutvarkytas. Sudaryta 61 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-572 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1984 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, piešinys, brėžinys.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, knygos, straipsniai, paskaitos, pranešimai), recenzijos,

asmens, mokslinės, tarnybinės, visuomeninės veiklos, mokslinių tyrimų dokumentai, susirašinėjimo su asmenimis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, autoriaus surinkti dokumentai, turto, ūkio ir buities dokumentai, autoriaus piešiniai, brėžiniai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1984 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, piešinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienėhttp://193.219.47.10/mokslo-naujienos/, http://www.bg.gf.vu.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:18