O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-835 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALBERTO ROSINO FONDĄ NR. R-835

2011-03-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Albertas Rosinas (1938-02-07–2010-07-23)

 

Albertas Rosinas gimė 1938-02-07 Kelmės rajono Pajuodupio kaime.

1947–1957 m. mokėsi Šaukėnų vidurinėje mokykloje. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete.

1962–1964 m. A. Rosinas mokėsi Latvijos universiteto aspirantūroje. 1969 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją tema „Lietuvių ir kitų baltų kalbų gimininiai įvardžiai. Daryba ir linksniavimas“. 1972 m. jam suteiktas docento vardas. 1984 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Baltų kalbų įvardžiai: sinchronija ir diachronija“, nuo 1984 m. – profesorius. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo habilituoto mokslų daktaro laipsnį ir profesoriaus vardą.

1964–1972 m. A. Rosinas dirbo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo (nuo 1969 m. Vilniaus inžinerinis statybos institutas) Kalbų katedros laborantu, asistentu, vyresniuoju dėstytoju, 1972–1981 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Rusų ir lietuvių kalbų katedros docentu, 1981–1983 m. – VISI vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1983–1986 m. – katedros vedėjas, 1986–1989 m. – profesorius, 1989–1990 m. – Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedros profesorius, 1991–1996 m. – Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedros vedėjas profesorius, nuo 1996 m. – profesorius.

1989–1997 m. A. Rosinas buvo Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas, 1991–1996 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Universiteto tarybų narys, 1993–1994 m. – Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių mokyklų nostrifikacijos komisijos pirmininkas, 1992–1998 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas.

Svarbiausi darbai: 1984 m. „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra“, 1988 m. „Baltų kalbų įvardžiai“, 1995 m. „Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida“, 1996 m. „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai“, 2001 m. „Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“, 2005 m. „Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema: sinchronija ir diachronija“, 2009 m. monografija „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija“, parengė: 1996–1999 m. Prano Skardžiaus „Rinktinius raštus“, 2000 m. Jono Kazlausko „Rinktinius raštus“, su bendraautoriais: 1992 m. „Rusų-lietuvių kalbų statybos terminų žodyną“, 1993 m. „Anglų-lietuvių kalbų statybos terminų žodyną“.

Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių istorinės ir lyginamosios gramatikos klausimais, periodiniuose leidiniuose rašė lietuvių kalbos ugdymo ir kultūros temomis, redagavo mokslo darbus, buvo tarptautinio lingvistinio žurnalo „Baltistika“ redaktorių kolegijos narys.

A, Rosinas apdovanotas: 1990 m. Jono Kazlausko premija, 1997 m. Lietuvos mokslo premija, 2010 m. Kazimiero Būgos premija.

Albertas Rosinas mirė 2010-07-23 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Alberto Rosino 2002-04-10 Asmens dokumentųperdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr.GF-16/1 perėmė 13 aplankų nesutvarkytų 1948–2002 m. dokumentų.

2011 m. Alberto Rosino dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-835. Sudaryti 43 apskaitos vienetai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (pažymos priedas).

Iš viso fonde Nr. R-835 yra 1 apyrašas, 43apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–2002 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, spaudos iškarpos, kopijos, nuotraukos, garso įrašai.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (disertacijos, pranešimai, straipsniai, kalbos, laidų scenarijai, recenzijos), publikacijos,

asmens, tarnybos, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, studento liudijimas, skaitytojo bilietas, darbo knygelė, karinis bilietas, draugijų nario, Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegato ir kt. pažymėjimai, leidimai, vairuotojo egzaminų kortelė, mokslo laipsnių ir vardų suteikimo autoriui diplomai ir dokumentai apie jų nostrifikavimą, garbės raštai, kadrų įskaitos asmens lapai, charakteristikos, dokumentai apie veiklą Lietuvių kalbos draugijoje, Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje, Vilniaus universitete, komisijose ir premijų skyrimo komitetuose, Lietuvių kalbos institute, darbo Miunsterio Vestfalijos Vilhelmo universiteto Tarpdisciplininių Baltijos studijų institute (Vokietija) ataskaita, rekomendacijos autorių išrinkti Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu ir nariu korespondentu, įtaigų raštai A. Rosinui, autorinės ir darbo sutartys, kvietimai į renginius, dokumentai apie Lietuvos Respublikos mokslo premijos ir Valstybės stipendijos skyrimą A. Rosinui, asmenų laiškai autoriui, sveikinimai,

dokumentai apie autorių, surinkti dokumentai, nuotraukos, garso įrašai.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–2002 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – autoriaus rankraštis, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, spaudos iškarpos, kopijos, nuotraukos, garso įrašai.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-835, ap. 1, b. 13, 14, http://azn.atn.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:42