O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-934 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALGIRDO BIKULČIAUS FONDĄ NR. R-934

2008-05-15 Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Algirdas Bikulčius gimė 1932-10-09 Zarasų apskrities Imbrado valsčiaus Taboro vienkiemyje. 1939 m. mokėsi Zarasų miesto pradžios mokykloje, vėliau - Taboro pradžios mokykloje. 1942–1947 m. mokėsi Zarasų ir Rokiškio gimnazijose, 1948–1951 m. - Vilniaus VII vidurinėje ir I vidurinėje suaugusiųjų mokyklose.

1951 m. rugpjūčio mėn.–1953 m. gruodžio mėn. A. Bikulčius tarnavo sovietinėje kariuomenėje, baigė atsargos karininkų kursus ir gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį.

1954–1957 m. dirbo Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyriuje kadrų inspektoriumi, vėliau - Planavimo ir finansų sektoriaus vedėju. 1957–1958 m. dirbo Vilniaus vietinio ūkio valdybos vyresniuoju ekonomistu, 1958–1962 m. - Vilniaus troleibusų valdybos Planavimo skyriaus viršininku, vėliau - Planavimo ir gamybos skyriaus viršininku.

1954-02-06–1962-05-05 A. Bikulčius studijavo Lietuvos veterinarijos akademijos Zootechnikos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje.

1955–1960 m. mokėsi Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultete finansų ir kredito specialybės ir 1960-06-30 gavo ekonomisto diplomą.

1962 m. birželio mėn.–1966 m. gegužės mėn. A. Bikulčius dirbo Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Planavimo ir finansų skyriaus viršininku, o nuo 1966 m. birželio mėn. iki 1971 m. rugsėjo mėn. - Komunalinio ūkio ministerijos Planavimo, finansų ir darbo užmokesčio skyriaus viršininku, 1971 m. rugsėjo mėn.–1974 m. rugsėjo mėn. - Komunalinio ūkio projektavimo instituto Perspektyvinio projektavimo skyriaus viršininku.

1974–1978 m. A. Bikulčius dirbo Vilniaus valstybiniame universitete vyresniuoju dėstytoju, 1979–1982 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Finansų ir kredito fakulteto Ekonominės kibernetikos ir finansų katedros docentu. 1982–1992 m. dirbo Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo mokslo ministerijos Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute (nuo 1990-09-01 -Lietuvos vadybos akademija) docentu. Likvidavus akademiją, 1992-04-06 buvo atleistas.

1993–1996 m. A. Bikulčius dirbo akcinių bendrovių konsultantu, o 1996–1999 m. - revizoriumi.

1974 m. A. Bikulčius apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją tema „Kanalizacijos įmonių pelnas ir rentabilumas“.

1982 m. jis parašė disertaciją tema „Sąjunginės respublikos komunalinio ūkio finansų tobulinimo problemos“, o 1985 m. - disertaciją tema „Komunalinio ūkio pinigų apyvarta ir tobulinimo problemos“ ekonomikos mokslų daktaro laipsniui įgyti. Disertacijų negynė.

1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo 1974 m. A. Bikulčiui suteiktą ekonomikos mokslų kandidato laipsnį ir 1993-11-24 suteikė jam socialinių mokslų daktaro laipsnį.

A. Bikulčius parašė ir išleido knygas: „Taupymo rezervai komunaliniame ūkyje“ (1969 m.), „Komunalinių įmonių rentabilumo didinimas“ (1973 m.), „Komunalinio ūkio ekonomika ir valdymas“ (su kitais autoriais, 1977 m.), „Vietinių tarybų veikla butų ir komunalinio ūkio srityje“ (1978 m.), „Komunalinio ūkio finansavimas“ (1984 m.), paskelbė 24 monografijas, daugiau kaip 300 straipsnių.

A. Bikulčius (slapyvardis Algirdas Ežerėnas) parašė 8 eiliuotų dienoraščių knygas, kurios nebuvo išleistos.

A. Bikulčius dalyvavo Lietuvos vartotojų teisių gynimo asociacijos veikloje, buvo daugelio visuomeninių organizacijų nariu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-07-23 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 1 iš Algirdo Bikulčiaus perėmė 21 aplanką 1920–2001 m., o 2008-02-06 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr.GF-2 ir 2008-02-06 Dokumentų perdavimo aktu Nr.GF-3 – 4 aplankus 1999–2008 m. nesutvarkytų asmens dokumentų.

2008 m. Algirdo Bikulčiaus dokumentai sutvarkyti, fondui suteiktas Nr. R-934. Sudarytas 51 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta Apyrašo Nr. 1 bylų sisteminimo schema (priedas). Tvarkant fondą konsultuotasi su A. Bikulčiumi.

Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Sudaryti bylų, kuriose yra kelių asmenų laiškai, vidaus aprašai.

Iš viso fonde Nr. R-934 yra 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–2008 m.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 Fondas gali būti papildytas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos disertacijos, straipsniai, kalbos, interviu, eilėraščiai, asmens dokumentai, mokslinės, kūrybinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos, buities ir turto dokumentai, A.Bikulčiaus laiškai ir laiškai A.Bikulčiui, nuotraukos, dokumentai apie A. Bikulčių ir jo šeimos narių dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apyrašo Nr.1 bylų sisteminimo schemą, skyriuose ir poskyriuose - pagal bylos pabaigos datąLaiškai susisteminti pagal korespondentų pavardes abėcėlės tvarka. Šioms byloms sudaryti vidaus aprašai.

Iš viso fondo Nr. R-934 apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas, nuo Nr. 1 iki Nr. 51.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–2008 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, autorizuotas spausdintas tekstas, spausdintas

tekstas su autoriaus taisymais, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:46