O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-935 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LEONO JOVAIŠOS FONDĄ NR. R-935

2011-12-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Leonas Jovaiša (g. 1921-01-11)

 

Leonas Jovaiša gimė 1921-01-11 Lieplaukės miestelyje Telšių rajone.

1933–1937 m. mokėsi Plungės progimnazijoje, 1937–1941 m. – Telšių gimnazijoje. 1950 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, įgijo pedagogo specialybę.

1964 m. Maskvos Pedagoginių mokslų akademijoje apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją tema „Profesinis orientavimas kaip sudedamoji aštuonmetės mokyklos mokymo-auklėjimo dalis“, 1970 m. jam suteiktas docento vardas. 1971 m. apgynė pedagogikos mokslų daktaro disertaciją apie mokinių parengimą rinktis profesiją, nuo 1973 m. – profesorius.

1941–1948 m. L. Jovaiša mokytojavo Anykščių gimnazijoje, Trakų ir Telšių mokytojų seminarijose, Telšių gimnazijoje, Kelmės vidurinėje mokykloje, 1948–1958 m. – Klaipėdos mokytojų seminarijoje ir Mokytojų institute, Klaipėdos mokykloje-internate, Palangos vidurinėje mokykloje.

1958 m. L. Jovaiša pradėjo dirbti steigiamo Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo instituto moksliniu sekretoriumi, tuo pat metu dėstė psichologiją ir pedagogiką Vilniaus pedagoginiame institute. 1970–1995 m. dirbo Vilniaus universitete docentu, profesoriumi, 1978–1986 m. vadovavo Vilniaus universiteto Pedagogikos katedrai ir Specializuotai tarybai pedagogikos mokslų kandidato laipsniui teikti, 1993–1996 m. dėstė Kauno technologijos universitete.

Leonas Jovaiša buvo tęstinio mokslinių darbų rinkinio „Acta paedagogica Vilnensia“ steigėjas, 1991–2000 m. jo sudarytojas ir vyr. redaktorius. Svarbiausi L. Jovaišos darbai: 1970 m. „Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai“, 1975 m. „Psichologinė diagnostika“, 1978 m. „Profesinio orientavimo pedagogika“, 1981 m. „Asmenybė ir profesija“, 1985 m. „Ugdymo gairės“, 1993 m. išleistos knygos: „Pedagogikos terminai“, „Edukologijos įvadas“, „Edukologijos pradmenys“, 1995 m. „Hodegetika“, 1998 m. „Apie mūsų būtį“, 1999 m. „Profesinio konsultavimo psichologija“, 2001 m. monografija „Ugdymo mokslas ir praktika“, 2004 m. „Veikimo įgymių plėtra“. 1990 m. išvertė I. Kanto knygą „Apie pedagogiką“.

L. Jovaiša rašė eilėraščius.

Leonas. Jovaiša 2001 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Leono Jovaišos 2002-02-14 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-5/1 perėmė 16 aplankų nesutvarkytų dokumentų.

2011 m. Leono Jovaišos dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-935. Sudarytos 48 bylos įrašytos į Veiklos bylų apyrašą Nr.1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondą priedas).

Iš viso fonde Nr. R-935 yra 1 apyrašas, 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–2004 m.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (diplominis darbas, disertacija, knygos, brošiūros, pranešimai, straipsniai, eilėraščiai, atsiliepimai, dienoraštis, paskaitų tekstai, vertimai),

asmens, tarnybos, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: biografija, gimimo pažymėjimo, universiteto baigimo, mokslinių laipsnių suteikimo diplomų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto apie apdovanojimą kopijos, disertacijų gynimo, mokslinių laipsnių nostrifikavimo dokumentai, dokumentai apie darbą Palangos vidurinėje mokykloje, Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo institute, Lietuvos TSR respublikinėje tarpžinybinėje moksleivių ir jaunimo profesinio orientavimo taryboje, Visuomeniniame profesinio orientavimo institute, Vilniaus valstybiniame universitete, Lietuvos TSR liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, dalyvavimą konferencijose ir disertacijų gynimuose, kvietimai į renginius, mokslo darbų sąrašaiautoriaus laiškai, asmenų laiškai, sveikinimai ir užuojautos autoriui,

dokumentai apie autorių, surinkti bei šeimos narių dokumentai.

Bylos apyraše įrašytos pagal dokumentų rūšis ir temas. Skyreliuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą. Laiškų, sveikinimų, užuojautų skyrelyje bylos įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso fondo Nr. R-935 apyraše Nr.1 įrašytas 48 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–2004 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, prancūzų, rusų, slovakų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, periodikos iškarpos, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-935, ap. 1, b. 11, Visuotinė lietuvių enciklopedija VIII t., V., 2005 m., psl. 742.

 

  

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:47