O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-945 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VACLOVO ALIULIO FONDĄ NR. R-945

2009- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vaclovas Aliulis gimė 1921-03-14 Krokialaukio valsčiuje Krekštėnuose (Alytaus aps.). 1929–1932 m. mokėsi Varnagirių pradžios mokykloje, 1940 m. baigė Marijampolės marijonų privatinę gimnaziją1940 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių[1] ir į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. baigė Kauno Teologijos fakultetą ir Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

V. Aliulis 1937 m. tapo vienuoliu marijonu, 1944-06-11 buvo įšventintas kunigu.

1945–1946 m. kunigavo Varėnos I, 1946–1948 m. – Marijampolės Šv. Vincento, 1948–1949 m. – Vilniaus Šv. Dvasios, 1949 m. – Druskininkų, 1949–1951 m. – Paringio, 1951–1954 m. – Palūšės, 1954–1959 m. – Strūnaičio, 1959–1962 m. – Lentvario, 1962–1967 m. – Švenčionių, 1967–1970 m. – Vilniaus Kalvarijų, 1974–1978 m. – Turgelių bažnyčiose. 1978–1993 m. V. Aliulis buvo Vilniaus bažnyčių rezidentas.

1970–1974 m. ir 1988–1989 m. V. Aliulis dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, buvo jos vicedirektorius. 1980–1989 m. vadovavo moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptiems kursams.

1965–1979 m. – Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos sekretorius, 1980–1990 m. – jos pirmininkas. Buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos nariu.

1989–1993 m – Lietuvos marijonų viceprovincijolas, 1993–1999 m. – Marijonų vienuolijos generalinis vikaras Romoje. 1993–1996 m. – Romos marijonų vienuolyno vyresnysis, o nuo 1999 m. – Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis.

Prasidėjus Atgimimui, V. Aliulis aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikiškos spaudos leidimą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1992 m. buvo Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos narys, 1989–1992 m. Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas, vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1992–1994 m. ir nuo 2000 m. – jos prezidentas. 1989 m. V. Aliulis įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“ ir 1989–1991 m. buvo jo vyr. redaktorius, 1990–1993 m. – „Katalikų pasaulio“ leidyklos direktorius.

Vaclovas Aliulis parašė ir išleido esė knygą „Žvilgsniai ne tik atgal“ (1994 m.), istorinę apybraižą „Palūšės bažnyčia ir parapija“ (1996 m.), knygą „Geroji Atpirkėjo Motina“ (2001 m.), pasakojimų ir pamąstymų knygą „Vieno žąsiaganio istorija“ (2007 m.).

Parengė ir redagavo „Romos katalikų apeigyną“ (1966–1967 m.), „Katalikų kalendorių-žinyną“ (1982–1989 m., 1991 m., 1993 m.), „Liturginį maldyną“ (1968 m.), kitus bažnytinės bei religinės literatūros leidinius.Redagavo „Romos mišiolą“ (1982 m., 1987 m.), „Romos mišiolo skaitinius“ (1982–1994 m.), Č. Kavaliausko „Naujojo Testamento“ vertimą (1972 m., 1984 m.), A.Liesio „Psalmyno“ vertimą (1973 m.), N.Skurkio katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa“ (1980 m.).

Paskelbė literatūrinius straipsnius „Šilelio ir Bažnyčios dainius“ (apie Antaną Baranauską), „Ir nejučiom į dangų tiesiasi ranka“ (apie Vincą Mykolaitį-Putiną), straipsnių tikėjimo, Šventojo Rašto, moralės, Bažnyčios ir valstybės santykių klausimais, knygų recenzijų.

2004 m. „Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“ nominavo V.Aliulį 2003 metų Tolerancijos žmogaus titului gauti. 2005 m. Lietuvos žurnalistų draugija apdovanojo Stasio Lozoraičio metų premija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš kunigo Vaclovo Aliulio 2003-05-15 sutartimi Nr.GF-14/1 perėmė 5 dėžes jo asmens dokumentų.

2004-12-01 sutartimi Nr.GF-10/2 archyvas perėmė 20 dėžių, o 2004-12-02 sutartimi Nr.GF-11/3 – 6 dėžes V.Aliulio asmens dokumentų.

2008-12-17 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr. GF-11 ir Dokumentų perdavimo aktu Nr.GF-12 archyvas perėmė 1 aplanką V.Aliulio asmens dokumentų.

2009-01-23 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr. GF-1 ir Dokumentų perdavimo aktu Nr.GF-2 archyvas perėmė 9 dėžes V.Aliulio asmens dokumentų.

V.Aliulis nuotraukų albumus ir nuotraukas perdavė archyvo Fotodokumentų skyriui, garso (pamokslų garso įrašų juostas) ir video dokumentus - Garso ir videodokumentų skyriui, o kino dokumentus - Kino dokumentų skyriui.

2008–2009 m. dokumentai sutvarkyti, Vaclovo Aliulio fondui suteiktas Nr. R-945. Sudaryti 398 apskaitos vienetai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr.1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (priedas). Tvarkant fondo dokumentus konsultuotasi su kunigu Vaclovu Aliuliu. V. Aliulio pageidavimu kartu su juo buvo peržiūrėtos beveik visos sudarytos bylos. Sudarant bylas ir rašant bylų antraštes atsižvelgta į V. Aliulio pastabas. V. Aliulio pamokslų, susirašinėjimo su asmenimis dokumentų bylos paliktos tokios, kokias jas sudarė V. Aliulis.

Iš viso fonde Nr. R–945 yra 1 apyrašas, 398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–2008 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, spausdintas tekstas, spausdinto teksto kopija, spaudinys, brėžinys, nuotraukos. Fonde yra savilaidos leidinių.

Fondo dokumentai naudojami tik fondo sudarytojui leidus. Po fondo sudarytojo mirties priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fondas gali būti papildytas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Į apyrašą įrašyti knygos, apybraižos, straipsniai, pamokslų, kalbų ir interviu tekstai, atsiminimai, autobiografijos, knygų ir straipsnių vertimai, recenzijos, užrašai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, V.Aliulio laiškai, laiškai ir sveikinimai V.Aliuliui, dokumentai apie V.Aliulį, dokumentai apie V.Aliulio tėvus ir gimines, V.Aliulio surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Apyrašo skyrių viduje bylos įrašytos pagal chronologiją. Darbo bažnyčiose ir kunigų seminarijoje dokumentų bylos susistemintos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją. Susirašinėjimo dokumentų bylos susistemintos pagal korespondentų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–2008 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, spausdintas tekstas, spausdinto teksto kopija, spaudinys, yra brėžinių, nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.631, ap.7, b.17807.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:19