O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-952 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TOMO REMEIKIO FONDĄ NR. R-952

2014-12 - 09 Nr. SA-64

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Tomas Remeikis – politologas, visuomenės veikėjas (1934-12-07–2013-06-23)

 

Asmeniniai duomenys

 

T. Remeikis gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Skliausčiuose, Eržvilko valsčiuje, Tauragės apskrityje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV.

1952 m. baigęs gimnaziją Cicero (Ilinojaus valstija, JAV), Ilinojaus universitete studijavo sociologiją ir politinius mokslus, įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. 1963 m. šiame universitete apgynė disertaciją „Communist Party of Lithuania: Historical and Political Study“.

Nuo 1963 m. iki 1997 m. dėstė politikos mokslus Šv. Juozapo Calumeto koledže, nuo 1967 m. – profesorius, nuo 1997 m. – profesorius emeritas.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo skaitė paskaitas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

1994 m. T. Remeikiui suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. 2002 m. jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 2012 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės nominuotas Laisvės premijai.

T. Remeikis mirė 2013 m. birželio 23 d., palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse (JAV).

 

Mokslinė ir visuomeninė veikla

 

T. Remeikio mokslinės veiklos sritis – naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos, politikos, pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir santvarkai tyrimas.

T. Remeikis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Jis buvo Amerikos politologų sąjungos (American Political Science Association), Amerikos slavų studijos (American Association for Advancement of Slavic Studies), Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos tautinių studijų (American Association for the Study of Nationalites of the USSR and Eastern Europe) bei Baltų studijų (Association for Advancement of the Baltic Studies) draugijų nariu.

Profesorius aktyviai veikė Pasaulio lietuvių bendruomenėje: 1983–1988 m. buvo jos valdybos vicepirmininkas, JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, akademinio skautų sąjūdžio filisteris.

T. Remeikis daug dėmesio skyrė lietuviškajai spaudai. 1959–1961 m. redagavo studentų žurnalą „Studentų gairės“, 1963–1968 m. ėjo žurnalo „Lituanus“ (anglų kalba) vyriausiojo redaktoriaus pareigas, buvo mėnraščio „Akiračiai“ vienas steigėjų ir redaktorių, Lituanistikos instituto leidyklos vedėjas ir redaktorius, „Akademinės skautijos leidyklos“ steigėjas ir redaktorius, žurnalų „Politologija“ (leistas su Polibijaus fondo parama) ir „Kultūros barai“ redakcijų narys.

 

Bibliografija

 

Parašė knygas: „Opposition to Soviet rule in Lithuania, 1945–1980“ (1980 m.), „The Lithuanian Phoenix: Studies and Essays 1940–1990“ (2009 m.); sudarė ir redagavo veikalus: apžvalgas „The violations of human rights in Soviet occupied Lithuania: a report for Lithuanian American Community“ (1971–1988 m.), „Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija 1970–1974“ (1977 m.), „Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija 1975–1979“ (1984 m.), „Implementation of principle eight of the Helsinki Final Act in Soviet occupied Lithuania: equal right and self-determination of peoples“ (1986 m.), „Lihuania under German occupation, 1941–1945: Despatches from US legation in Stockholm“ (2005 m.), „Lietuvos Respublikos užsienio politika. Dokumentai 1939–1940“ (3 tomai) (2009 m.), kartu su kitais redagavo Lietuvos partizanų apygardų dokumentų rinkinius (2000–2003 m.); su A. Liulevičiumi parengė albumą „The Gift of Vilnius: a photographic document in defense of freedom: January 13, 1991. A Terrible Beauty is born“ (1991 m.); rašė straipsnius apie padėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje bei pasipriešinimą sovietinei santvarkai, žmogaus teisių padėtį Sovietų Sąjungoje ir kitomis temomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002–2007 m. iš T. Remeikio perėmė jo veiklos ir surinktus netvarkytus dokumentus (dalis dokumentų perduoti be Dokumentų perdavimo aktų).

2014 m. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudaryta 119 bylų. Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti T. Remeikio veiklos ir surinkti dokumentai (108 apskaitos vienetai), į apyrašą Nr. 2 – T. Remeikio surinkti Antano Šovos dokumentai (11 apskaitos vienetų). Sudaryta apyrašo Nr. 1 bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondą Nr. R-952 priedas).

Fondo dokumentų tvarkymo metu buvo atlikta dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų antrieji egzemplioriai perduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, sudarytas Dokumentų perdavimo aktas. Atrinkti naikinti archyve nesaugotini išliekamosios vertės ir praktinės reikšmės neturintys dokumentai, sudarytas Naikinti atrinktų dokumentų aktas.

Iš viso fonde Nr. R-952 yra 2 apyrašai, 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1991 m., 2004 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, latvių, italų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, kopija, fotokopija.

 

Veiklos ir surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti diseracijos rengimo dokumentai, straipsniai, užrašai, T. Remeikio surinkti dokumentai apie lietuvių rezistencines organizacijas, Lietuvos Helsinkio grupės veiklą, lietuvių ir užsienio autorių leidiniai, straipsniai, moksliniai darbai, konferencijų ir susitikimų dokumentai, iš įvairių užsienio šalių archyvų surinktos dokumentų apie Lietuvą kopijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Lietuvių ir užsienio autorių leidiniai, straipsniai ir moksliniai darbai įrašyti pagal autorių pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta bylų sisteminimo schema.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 108 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1991 m.

Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, latvių, italų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, kopija, fotokopija.

 

T. Remeikio surinktų Antano Šovos dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti VLIK'o karinio skyriaus viršininko Antano Šovos pranešimai, pro memorijos, susirašinėjimo su VLIK'o nariais dokumentai, A. Šovos straipsniai ir surinkti dokumentai apie lietuvių rezistenciją, Algirdo Šovos knygos apie tėvą rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1986 m., 2004 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, periodikos iškarpa, kopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:21