Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – LVAT) funkcijų, susijusių su LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų plėtros modeliavimu, informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, reikalavimų poreikio analize, vykdymas.
  4. Pareigybės pavaldumas – Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus šio skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;

5.3. žinoti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir elektroninių dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisykles;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

5.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;

5.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų priemonėmis, procesų ir poreikių analizę;

6.2. atlieka LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų tarpusavio integracijų sąveikos analizę;

6.3. identifikuoja LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų programinės įrangos trūkumus;

 

6.4. rengia ir vertina teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimu, kūrimu, modernizavimu ar likvidavimu, projektus;

6.5. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo sprendimų aprašymus;

6.6. rengia LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų pakeitimų technines užduotis, jų projektus ir atlieka techninių užduočių stebėseną, priežiūrą ir kontrolę;

6.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių atminties institucijų taikomus dokumentų (informacijos) kaupimo, saugojimo ir prieinamumo informacinių sistemų priemonėmis techninius sprendimus, teikia siūlymus dėl LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų integracijų ir (ar) plėtros;

6.8. pagal kompetenciją atstovauja LVAT valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių sudarytose komisijose ar darbo grupėse, Europos Sąjungos institucijų sudarytose darbo grupėse, kuriose svarstomi LVAT ir valstybės archyvų valdomų valstybės informacinių sistemų techninių sprendimų klausimai;

6.9. teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones bei nevalstybines organizacijas, privačius juridinius asmenis teisės aktų, reglamentuojančių valstybės archyvų informacijos (dokumentų) kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir prieinamumo techninių sprendimų taikymo klausimais;

6.10. vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

 

Atlyginimas: 1060 eurų – 805,6 eurų atskaičius mokesčius

Įstaiga: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Miestas: Vilnius

Adresas: Mindaugo g. 8

Dokumentų pateikimo būdas: gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu lvat@archyvai.lt

Skelbimas galioja: 2018-08-22 – 2018-09-21

 

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-08-22 16:02