Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

Konkursas į projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ skaitmenintojo pareigas

Skelbimo nr.: 57906

Skelbimo data: 2019-04-12

 Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Pareigos: Projekto „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMAS“ vykdymo skyriaus skaitmenintojas

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2019-04-12 įsakymu Nr. (9.15 E)V2E-43

 

PROJEKTO „ELEKTRONINĖS PASLAUGOS EAIS „SKAITMENINĖ SKAITYKLA“ SUKŪRIMAS“ SKAITMENINTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ skaitmenintojas yra kvalifikuotas darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – C.

3. Pareigybės paskirtis – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – LVAT) funkcijų, susijusių su LVAT vykdomo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ skaitmeninimo veiklomis, vykdymas.

4. Pareigybės pavaldumas – projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ skaitmenintojas (toliau – Darbuotojas) yra tiesiogiai pavaldus projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ (toliau – projektas) bažnyčių koordinatoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti kvalifikuotai atlikti dokumentų skaitmeninimo darbus;

5.3. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;

5.5 mokėti sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

5.6 išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimus.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. parengia atrinktus dokumentus skaitmeninimui, sukuria skaitmeninamų dokumentų metaduomenų informaciją (sudaro skaitmeninamų knygų antraštinius lapus);

6.2. skaitmenina atrinktus dokumentus;

6.3. pagal nustatytą tvarką tvarko sukurtas dokumentų elektronines kopijas;

6.4. redaguoja skaitmeninius vaizdus (koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą), atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;

6.5. vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;

6.6. tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;

6.7. įrašo vaizdus į įvairias laikmenas;

6.8. nustatyta tvarka ir periodiškumu perduoda sutvarkytus skaitmeninius vaizdus;

6.9. rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą;

6.10. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir saugo dokumentus projekto veiklos klausimais;

6.11. Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir projekto bažnyčių koordinatoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

_________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Telefonas: (8 5) 265 23 16
El. paštas: a.zilnys@archyvai.lt

 

 

 

Konkursas į Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigas

 

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 41095
Skelbimo data: 2019-04-08
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Pareigos: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Lietuvos vyriausiasis archyvaras (pareiginės algos koeficientas -18,5) (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – Tarnyba) Lietuvos vyriausiasis archyvaras yra įstaigos vadovas.

 

II PASKIRTIS

 

2. Tarnybos Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigybė reikalinga Tarnybos, dalyvaujančios formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje, veiklai organizuoti.

 

III VEIKLOS SRITYS

 

3.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos – vidaus administravimo ir specialiosios veiklos – dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities funkcijas.

 

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį dokumentų ir archyvų valdymo srityje;

4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, Tarnybos veiklą, viešuosius pirkimus;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais dokumentų ir archyvų valdymo klausimais;

4.7. turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;

4.8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;

4.9. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;

4.10. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniupaketu;

4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atliekašias funkcijas:

5.1.sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybai teisės aktais pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;

5.2. dalyvauja formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir ją įgyvendina;

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba kultūros ministro pavedimu dalyvauja formuojant Europos Sąjungos politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje;

5.4. užtikrina Europos Sąjungos dokumentų valdymo ir naudojimo srities teisės aktų vykdymą Lietuvoje;

5.5. reglamentuoja dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities administravimą, teikia derinimo išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;

5.6. priskiria kiekvienam valstybės archyvui administruoti Nacionalinio dokumentų fondo dalį ir kontroliuoja, kaip jis administruojamas;

5.7. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

5.8. sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimo, dokumentų nuolatinio saugojimo klausimus arba įgalioja šiuos sprendimus priimti valstybės archyvus;

5.9. dalyvauja koordinuojant kino metraščio kūrimą ir kontroliuoja, kaip administruojamas jo kūrimo įgyvendinimas;

5.10. koordinuoja kino paveldo kaupimą, saugojimą ir naudojimą;

5.11. valdo Tarnybai ir valstybės archyvams skirtus biudžeto asignavimus;

5.12. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.13. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą;

5.14. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.15. tvirtina arba valstybės archyvų vadovams paveda tvirtinti valstybės archyvų metinius veiklos planus;

5.16. priima į pareigas, atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės archyvų vadovus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

5.17. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės archyvų vadovų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo teisės aktus;

5.18. tvirtina valstybės archyvų administracijų struktūras ir kiekvienam valstybės archyvui nustato konkretų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tarnybai pavaldžiose įstaigose;

5.19. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių ir valstybės archyvų veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus;

5.20. vertina valstybės archyvų ataskaitas, prireikus teikia jiems metodinius nurodymus;

5.21. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.22. atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus Tarnybos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jai atstovauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

5.23. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kultūros ministrui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6806
El. paštas: Alma Markevičienė, VTD prie VRM Atrankų sk. patarėja, alma.markeviciene@vtd.lt
   

 

 

Konkursas į Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktoriaus pareigas

 

KONKURSO APRAŠYMAS

 
Skelbimo nr.: 41096
Skelbimo data: 2019-04-08
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pareigos: Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorius, koef. 17,0 (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

 

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorius (toliau – Direktorius) yra įstaigos vadovas.

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos valstybės naujojo archyvo (toliau – Archyvas) veiklai administruoti, kad būtų užtikrintas Archyvo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija), nustatytų funkcijų, taip pat įstatymų ir kitų teisės norminių aktų vykdymas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

3.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos – vidaus administravimo ir specialiosios veiklos – viešojo administravimo, susijusio su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų įgyvendinimu, – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;

4.4. mokėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;

4.5. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti Archyvo veiklos strategiją;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet Explorer programomis);

4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atliekašias funkcijas:

5.1. sprendžia Archyvo kompetencijos srities klausimus ir asmeniškai atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

5.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.3. užtikrina kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

5.4. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus,vykdomų programų sąmatas;

5.5. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui Archyvo veiklos ir finansines ataskaitas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

5.6. priima įsakymus ir atsako už jų vykdymo kontrolę;

5.7. tvirtina Archyvo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

5.8. koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą;

5.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, vertina jų tarnybinę veiklą;

5.10. užtikrina racionalų ir taupų skirtų asignavimų ir turto naudojimą, veiksmingą Archyvo vidaus kontrolę;

5.11 užtikrina, kad Archyvo finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

5.12. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pagal kompetenciją surašo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, taiko nuobaudas asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie Archyvo veiklą;

5.14. atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;

5.15. vykdo kitus su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktųnuostatų įgyvendinimu susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo veiklos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

_______________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8-5) 2196 810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, zigimantas.peciura@vtd.lt

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 11:44