Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Konkursai

Skelbimo Nr.: 40208

Skelbimo data: 2018-12-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šiaulių regioninio valstybės

archyvo direktoriaus

2018 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. V-24

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrai atlikti valstybės ir vietos savivaldos institucijose ir įstaigose, Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizei atlikti, dokumentų naudojimui organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos – archyvų ir dokumentų srities valstybinio administravimo, dokumentų ir archyvų valdymo bei naudojimo srities funkcijas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

                4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

4.2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą.

4.4. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba.

4.5. Žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines paieškos sistemas.

4.6. Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas bei siūlymus.

4.7. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

         

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas.

5.2. Atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus.

5.3. Teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais.

5.4. Kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse.

5.5. Teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo bei archyvo veiklos planavimo.

5.6. Atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe.

5.7. Dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, dokumentų valdymo organizavimo ir archyvų darbo klausimais projektų.

5.8. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus.

5.9. Teikia asmenų prašomą informaciją apie archyvo veiklą, saugomus dokumentus ir paklausimų sprendimo archyve procedūrą.

5.10. Saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti.

5.11. Vykdo kitus archyvo direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus archyvo direktoriui.

______________________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 41) 52 45 04, a.mockevicius@archyvai.lt,

_________

 

Informaciją atnaujino: Tomas Staponkus,
Informacija atnaujinta: 2018-12-19 10:28