Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Vidaus tvarkos taisyklės

 

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities archyvo direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-9 

 

ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – šios Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

     2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

     3. Archyvo veiklos organizavimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių, atostogų suteikimo bei kitus klausimus reglamentuoja Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbo reglamentas, patvirtintas Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-9.

     4. Už Archyvo vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Archyvo direktorius.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

     5. Darbo laikas Archyve nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

     6. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990, kitais Vyriausybės nutarimais, kuriais poilsio dienos gali būti perkeltos derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis.

     7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Archyve nustatyto darbo laiko režimo.

     8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, savo iniciatyva norintys Archyvo patalpose dirbti pasibaigus darbo laikui ar poilsio dienomis, turi gauti tiesioginio vadovo leidimą.

     9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Archyvą tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

     10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

     11. Tiesioginis vadovas gavęs informaciją apie Archyvo darbuotojo nedarbingumą, jo pratęsimą ar pabaigą, apie tai informuoja Archyvo vyriausiąjį specialistą, atliekantį finansų valdymo funkciją.

     12. Archyve darbo laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

     13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi:

     13.1. laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

     13.2. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Archyvo išteklius;

     13.3. Archyvo elektroninius ryšius, telekomunikacijų galinius įrenginius, programinę, biuro įrangą, kanceliarines ir kitas priemones naudoti tik su darbu susijusiais tikslais.

     13.4. nedelsiant raštu informuoti tiesioginį vadovą apie  pamestus, prarastus ar sugadintus darbo kabinetų, dokumentų saugyklų ir kitų patalpų raktus ar magnetines korteles.

     14. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

     14.1. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

     14.2. patalpose, kuriose aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, matomoje vietoje laikyti maisto produktus ir gėrimus;

     14.3. vartoti maisto produktus ar gėrimus asmenų aptarnavimo metu;

     14.4. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;

     14.5. palikti pašalinius asmenis vienus savo darbo vietoje;

     14.6. leisti pašaliniams asmenims naudotis Archyvo elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

     14.7. atlikti kompiuterių, ryšių technikos priežiūros bei remonto darbus, diegti taikomąją programinę įrangą, išskyrus tuos darbuotojus, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šią veiklą;

     14.8. Archyvo patalpose rūkyti ne tam skirtoje, specialiai parengtoje ir pažymėtoje vietoje, taip pat rūkyti tarnybinio transporto priemonėse.

     15. Į dokumentų saugyklas ir kitas specialios paskirties patalpas gali įeiti tik darbuotojai, kuriems tai reikalinga atliekant nustatytas funkcijas. Pašaliniai asmenys į dokumentų saugyklas ir kitas specialios paskirties patalpas gali patekti tiesioginiam vadovui leidus ir lydimi atsakingo darbuotojo.

  

IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

     16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai  turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

     17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Archyvui ar jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (prieš poilsio dienas) gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabužius.

     18. Tiesioginis vadovas, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 16 ir 17 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

     19. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Archyvą.

     20. Darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

     21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

     22. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo vietoje draudžiama laikyti necenzūrinio arba asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

     23. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

     24. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir Archyvo darbo reglamentas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     25. Šios taisyklės skelbiamos interneto tinklapyje.

 __________________________

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo vidaus tvarkos taisyklės.pdf


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-03-01 16:49