Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ ĮVAIRIUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2017-10-20 Nr. V2-138 (1.14)

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

9

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodami juridinius faktus patvirtinantys dokumentai apie asmenų išsilavinimą, įvaikinimą, darbo stažą, gautą darbo užmokestį, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, ištrėmimą, įtraukimą į tremiamų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą ir kt.; apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą; apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.).

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą ar Elektroninio archyvo informacinę sistemą, E.pristatymo sistema ar elektroninio pašto adresais siauliai@archyvai.lt arba panevezys@archyvai.lt.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas arba kitu paslaugos gavėjui patogiu būdu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos notariato įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Informacija, kurią asmuo turi išdėstyti prašyme:
a) dėl darbo stažo, gauto darbo užmokesčio: darbovietės pavadinimas, kurioje asmuo dirbo, eitos pareigos, darbo metai ir kiti duomenys, reikalingi duomenų iš archyvo gavimui;
b) apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą: turto savininko vardas, pavardė, tėvo vardas, turto vieta ir kita prašymo formoje reikalaujama pateikti informacija;
c) apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.): testatoriaus vardas, pavardė, gimimo metai, testamento ar paveldėjimo bylos sudarymo vieta, data, registro Nr. (kai kreipiasi pats testatorius) ir testatoriaus mirties data (kai kreipiasi įpėdinis), įpėdinio (-ių) vardas, pavardė (jei kreipiamasi dėl paveldėjimo bylos kopijos), asmenų, sudariusių sutartį: vardai, pavardės, sutarties sudarymo vieta, data, registro Nr., objektas (-ai) (jei kreipiamasi dėl pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kt. sutarčių), asmens pavardės pasikeitimą patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas (jeigu buvo pakeista asmens pavardė), testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (dėl testamento kopijos, pažymos, kad testamentas nebuvo panaikintas);
d) apie asmenų įvaikinimą, gyvenamąją vietą, teistumą ir kt.: Įstaigos (prašomo gauti dokumento sudarytojo) pavadinimas, dokumento sudarymo vieta, metai, Nr., asmenų pavardės kuriems sudarytas dokumentas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymas siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu), atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu ar elektroniniu būdu), testatoriaus mirties liudijimą arba jo kopiją (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo bei, atsižvelgiant į prašymo turinį, kita reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. r.jarockiene@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. s.baranciukaite@archyvai.lt;
3. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. i.sliauteryte@archyvai.lt;
4. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45) 583 158, el. p. d.zaleduoniene@archyvai.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. a.mockevicius@archyvai.lt;
2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas Leonas Kaziukonis, tel. (8 45) 461 537, el. p. l.kaziukonis@archyvai.lt (Panevėžio filiale).

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Administracinė paslauga suteikiama pagal „Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą „Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas“ sekos schemą“ (1 priedas).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20 darbo dienų, 10 darbo dienų, 5 darbo dienas ar ypatingos skubos tvarka per 3 darbo dienas arba 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo archyve ir apmokėjimo už paslaugas dienos. Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą arba gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašu (toliau – įkainių sąrašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), paslauga teikiama mokamai:
1. Pagal įkainių sąrašo 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10.2, 1.1.11 punktus ir tvarkos aprašo 5 punktą:
   1.1. 7,00 Eur (20 darbo dienų);
   1.2. 11,00 Eur (10 darbo dienų);
   1.3. 14,00 Eur (5 darbo dienos);
   1.4. 17,50 Eur (3 darbo dienos)*;
   1.5. 21,00 Eur (1 darbo diena)*.
2. Pagal įkainių sąrašo 1.1.9.1 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:
   2.1. 21,00 Eur (20 darbo dienų);
   2.2. 32,00 Eur (10 darbo dienų);
   2.3. 42,00 Eur (5 darbo dienos);
   2.4. 52,50 Eur (3 darbo dienos)*;
   2.5. 63,00 Eur (1 darbo diena)*.
3. Pagal įkainių sąrašo 1.1.9.2 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:
   3.1. 14,00 Eur (20 darbo dienų);
   3.2. 21,00 Eur (10 darbo dienų);
   3.3. 28,00 Eur (5 darbo dienos);
   3.4. 35,00 Eur (3 darbo dienos)*;
   3.5. 42,00 Eur (1 darbo diena)*.
4. Pagal įkainių sąrašo 1.3 punktą:
   4.1. 5,00 Eur (5 darbo dienos).
5. Pagal tvarkos aprašo 13 punktą (paslauga suteikiama nemokamai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo archyve).

* Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą.

12.

Mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Šiaulių regioninis valstybės archyvas;
Gavėjo kodas – 290765660;
Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;
Gavėjo sąskaita – LT507300010002409606;
Gavėjo sąskaita – LT817300010002387029 (Panevėžio filialo sąskaitos numeris).

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos pateikiamos archyve ir interneto svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

Informacija teikiama darbo laiku atvykus į Šiaulių regioninį valstybės archyvą (Vilniaus g. 160, Šiauliai) arba  Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialą (M Valančiaus g. 3, Panevėžys) bei telefonu Šiauliuose (8 41) 524 505 ir el. p. siauliai@archyvai.lt, telefonu Panevėžio filiale (8 45) 583 158 ir el. p. panevezys@archyvai.lt bei archyvo svetainėje www.archyvai.lt

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Šiaulių regioninio valstybės archyvo dokumentų apskaitą ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-10-23 11:10