O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

 

Paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Paslaugos kodas

PAS2689

Paslaugos versija

5

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys verslo ir ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Paslaugos gavėjams suteikiama galimybė gauti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus apie:

- fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą;

-šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę;

-priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą ir kt.;

-asmenų išsilavinimą, tarnybą Lietuvos kariuomenėje, darbą Lietuvos Respublikos įstaigose iki 1940 m.;

-dalyvavimą partijų ar organizacijų veikloje.

Atsakymai rengiami Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau - Archyvas) saugomų dokumentų pagrindu.

Paslaugos gavėjams suteikiama galimybė gauti Archyvo saugomų dokumentų patvirtintas kopijas.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroninėmis ryšio priemonėmis:

1. Integralia administracinių paslaugų sistema.

2. E. pristatymo sistema.

3. Archyvo elektroninio pašto adresu lcva@archyvai.lt.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas arba kitu paslaugos gavėjui patogiu būdu.

Paslaugos rezultatas

Parengtas atsakymas (pažyma, raštas, patvirtinta dokumento kopija)

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėja Loreta Čiuikinienė, tel. (8 5) 247 7836, el.p. l.ciuikiniene@archyvai.lt

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Kasiulaitienė, tel. (8 5) 247 7802, el.p. dz.kasiulaitiene@archyvai.lt

Paslaugos vadovas

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys, tel.(8 5) 247 7811, el.p. d.zizys@archyvai.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

- pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas;

- kitos paslaugos.

Gyvenimo atvejai

- norint gauti pažymą;

- atkuriant nuosavybę;

- atkuriant Lietuvos Respublikos pilietybę;

- kita.

Paslauga mokama

Taip

Paslaugos suteikimo kaina

Paslaugos kaina nustatoma vadovaujantis Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašu (toliau – įkainių sąrašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija):

1. Pagal įkainių sąrašo 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10.2, 1.1.11 punktus ir tvarkos aprašo 5 punktą:

1.1. 7,00 Eur (20 darbo dienų);

1.2. 11,00 Eur (10 darbo dienų);

1.3. 14,00 Eur (5 darbo dienos).

2. Pagal įkainių sąrašo 1.1.9.1 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:

2.1. 21,00 Eur (20 darbo dienų);

2.2. 32,00 Eur (10 darbo dienų);

2.3. 42,00 Eur (5 darbo dienos).

Mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas;

Gavėjo kodas – 190764187;

Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;

Gavėjo sąskaita – LT097300010002457195

Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos gavėjas raštu tiesiogiai atvykus į Archyvą (O.Milašiaus g. 21, Vilniuje), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar el. paštu lcva@archyvai.lt , elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą, E. pristatymo sistemą pateikia nustatytos formos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys, reikalingi dokumentų paieškai atlikti.

Prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami Archyvo priimamajame ir Archyvo interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/formos_158.html

Pildant prašymus, būtina pateikti prašymo formoje reikalaujamą informaciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinė informacija bei duomenys dokumentų paieškai;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis;

- atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas);

- kiti dokumentai, įrodantys nuosavybės teisę.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (priedas)

1. Paslaugos gavėjas pateikia pasirašytą prašymą raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresu lcva@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, per E. pristatymo sistemą;

2. Paslaugos gavėjas iš anksto apmoka už paslaugą;

3. Paslaugos teikėjas, gavęs paslaugos gavėjo prašymą ir apmokėjimą už paslaugą, atlieka Archyve dokumentų paiešką;

4. Paslaugos teikėjas Archyve saugomų dokumentų pagrindu parengia atsakymą.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20, 10, 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo archyve ir apmokėjimo už paslaugas dienos. Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą arba gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų

Pastabos

Jei priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, paslaugos gavėjas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-11-29 15:12