O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Administracinės procedūros vykdymas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

  

 

Paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

Paslaugos kodas

PAS279

Paslaugos versija

5

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto (Lietuvos centrinio valstybės archyvo) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Skundai ir pranešimai priimami tik pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per E. pristatymo sistemą ar Archyvo elektroninio pašto adresu lcva@archyvai.lt. Elektroniniu būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Atsakymas (administracinės procedūros sprendimas) į asmens skundą ar pranešimą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti atsakymo į Archyvą, siunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu), per pasiuntinį ar per E. pristatymo sistemą. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, Archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Paslaugos rezultatas

Priimtas administracinės procedūros sprendimas

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundųnagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Archyvo direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas (pagal kompetenciją)

Paslaugos vadovas

Direktorius Dalius Žižys, tel. (8 5)  247 7811, el. p. d.zizys@archyvai.lt ar direktoriaus įgaliotas kitas valstybės tarnautojas. 

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresu lcva@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje ar per E. pristatymo sistemą pateikiamas laisvos formos pasirašytas skundas ar pranešimas, kuriame kuo tiksliau įvardijami Archyvo veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pasirašytas asmens skundas ar pranešimas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

2. Kiti dokumentai ar jų kopijos.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (priedas)

1. Asmuo skundą ar pranešimą pateikia raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresu lcva@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje ar per E. pristatymo sistemą. Pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti.

2. Per 3 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas pradeda administracinę procedūrą (dokumentų ar reikalingos informacijos gavimas, asmenų apklausa, faktinių duomenų patikrinimas) bei priimamas administracinės procedūros sprendimas.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Pastabos

Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodoma jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas ar pranešimas, jei paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas Archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo elektroniniu parašu.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-11-29 15:25