Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Darbo reglamentas

Patvirtinta
Alytaus apskrities archyvo direktoriaus
2011 m. spalio 14  d. įsakymu Nr. V-5

 

 

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVO DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus apskrities archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Alytaus apskrities archyvo (toliau – Archyvo) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Alytaus apskrities archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Žin., 2011, Nr. 23-1104), kitais teisės norminiais aktais.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, taip pat šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme(Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja archyvo direktorius arba pagal savo kompetenciją jo įgalioti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal sutartis.

 

II. ARCHYVO ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

6. Archyvo administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės norminių aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

7. Archyvui vadovauja direktorius – valstybės tarnautojas. Jį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. Archyvo direktorius sprendžia Archyvo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą, koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.

8. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

9. Archyvo direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

10. Archyvo valstybės tarnautojai savo veikloje vadovaujasi pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais  pagal Valstybės tarnautojų  pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – pareigybių aprašymais.

11. Archyvo darbo laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593), pietų pertraukos laiką įsakymu nustato Archyvo direktorius.

 

III. PATARIAMOSIOS INSTITUCIJOS

 

12. Archyve specialiems dokumentų valdymo klausimams nagrinėti sudaroma dokumentų ekspertų komisija (toliau vadinama – DEK) – direktoriaus patariamoji institucija, kurios personalinę sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina direktorius.

13. DEK posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, nutarimai priimami ir įforminami dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Archyvo direktoriaus 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-14, nustatyta tvarka.

Archyve gali būti sudaromos ir kitos direktoriaus patariamosios institucijos strateginiams ir dokumentų valdymo klausimams nagrinėti.

 

IV. ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279). Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

15. Archyvo veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą kontroliuoja archyvo direktorius arba jo įgaliotas valstybės (-i) tarnautojas (-ai).

16. Archyvo metinę veiklos ataskaitą direktorius pateikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

17. Archyvo metinės veiklos ataskaitos projektą rengia archyvo direktorius arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas pagal archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pateiktus metų veiklos duomenis.

18. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami direktoriaus ir darbuotojų pasitarimuose.

 

V. TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

19. Archyvo direktorius priima ir pasirašo norminius įsakymus Archyvui teisės aktų paskirtos veiklos klausimais ir individualius įsakymus vidaus administravimo klausimais.

20. Su individualiais ar norminiais vidaus administravimo įsakymais pasirašytinai supažindinami su jais susiję Archyvo  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, arba jiems įteikiama įsakymo kopija, pažymint įsakymo originalo paskutiniojo lapo antroje pusėje apie kopijos įteikimą.

21. Archyvo direktoriaus individualūs įsakymai jo nuožiūra gali būti skelbiami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto tinklalapyje ir įsigalioja jų pasirašymo  ir registravimo dieną, neatsižvelgiant į tai, ar jie bus (buvo) paskelbti, jei pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

VI. KULTŪROS MINISTRO, VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAVEDIMŲ

VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

22. Archyvo direktorius užtikrina, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti.

23. Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo Archyvo direktorius.

24. Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimai (išskyrus pavedimus parengti teisės akto, susijusio su dokumentų valdymu ir naudojimu, projektą) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo ir užregistravimo Archyve dienos, jei pavedime nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto (atsižvelgiant į Archyvui priskirtas kompetencijas) projektą turi būti įvykdyti per 3 mėnesius nuo jų gavimo ir užregistravimo dienos, jei pavedime nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

25. Informaciją apie kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų įvykdymo terminus Archyvo direktoriui teikia darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą.

 

VII. ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

                      26. Archyve pavedimus duoti turi teisę direktorius valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

                      27. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami Archyvo direktoriaus įsakymais, rašytiniais pavedimais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

                      28. Pavedimas (išskyrus pavedimus parengti teisės akto, susijusio su dokumentų valdymu ir naudojimu, projektą) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 10 dienų, jei pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas.

                      29. Jei raštu duoto pavedimo per nustatytą laiką negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių, rašomas tarnybinis pranešimas, išdėstant priežastis.

                      30. Informaciją apie direktoriaus pavedimų, duotų raštu Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įvykdymo terminus Archyvo direktoriui teikia darbuotojas, atsakingas už pavedimų registravimą.

 

VIII. DOKUMENTŲ RENGIMAS

 

                      31. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, rengia dokumentų projektus.

                      32. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 41-991) ir turi atitikti Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923) ir dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

                      33. Parengtus dokumentus pasirašo Archyvo direktorius.

                      34. Archyve liekantį siunčiamo dokumento egzempliorių vizuoja rengėjas.

 

IX. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

                      35. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą nustatyta tvarka.

                      36. Archyve parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose registruose, kurių sąrašą įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

                      37. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Archyvo direktoriui tvirtinti teikia Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

                      38. Archyve parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatyta tvarka registruoja ir į bylas deda už dokumentų registravimą ar bylų sudarymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

                      39. Gautus dokumentus priima, patikrina, nustatyta tvarka registruoja ir perduoda Archyvo direktoriui susipažinti bei paskirti vykdyti valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą.

40. Oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]  gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, atspausdinami ir registruojami bendra tvarka.

41. Dokumentus su Archyvo direktoriaus rezoliucija valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą, perduoda vykdytojui, prieš tai įrašęs rezoliuciją į dokumentų registrą.

42. Pasirašytus ir nustatyta tvarka užregistruotus siunčiamus dokumentus tvarko sekretorius:

42.1. tvirtina Archyve liekančius siunčiamojo dokumento egzempliorius, vizuotus šio Reglamento 41 punkte nustatyta tvarka, ir deda juos į atitinkamas bylas, jei jis yra atsakingas už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams;

42.2. išsiunčia adresatams skirtus dokumentus.

43. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, dedami į bylas pagal dokumentacijos planą, parengtą, suderintą ir patvirtintą teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

44. Dokumentacijos planą (prireikus jo papildymų sąrašą) rengia Archyvo sekretorius ar kitas direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

45. Už Archyve sudaromų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą (toliau – už bylų saugojimą ir tvarkymą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai).

46. Praėjus vieneriems metams nuo bylų užbaigimo, už bylų saugojimą ir tvarkymą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai:

46.1. atlieka bylose esančių dokumentų vertės ekspertizę;

46.2. teisės aktų nustatyta tvarka sutvarko nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai;

46.3. sudaro vienarūšių bylų sąrašus;

46.4. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas trumpesnis negu 25 metai, sąrašus;

46.5. nustatyta tvarka sutvarkytas nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, pagal perėmimo aktą perduoda už bylų apskaitą atsakingam asmeniui.

47. Už bylų apskaitą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas:

47.1. pagal bylų perėmimo aktą priima į archyvą nuolatinio saugojimo bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas trumpesnis negu 25 metai, prieš tai patikrinęs, kai jos sutvarkytos ir įformintos;

47.2. sudaro nuolatinio saugojimo bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, bylų apyrašus (jų tęsinius);

47.3. sudaro dokumentų naikinimo aktus;

47.4. teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai suderinti nustatyta tvarka sudarytus ir Archyvo DEK suderintus bylų apskaitos dokumentus (bylų apyrašus (jų tęsinius) ir dokumentų naikinimo aktus;

47.5. teikia Archyvo direktoriui tvirtinti nustatyta tvarka sudarytus ir suderintus bylų apskaitos dokumentus (bylų apyrašus (jų tęsinius) ir dokumentų naikinimo aktus;

47.6. vykdo bylų apskaitos kontrolę.

48. bylos, kurių saugojimo terminas trumpesnis negu 25 metai, saugomos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo vietose iki jų saugojimo termino pabaigos arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal perėmimo aktą perduodamos toliau saugoti į archyvą.

49. Dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir įtraukia į apskaitą už įslaptintos informacijos administravimą atsakingi valstybės tarnautojai, paskirti Archyvo direktoriaus įsakymu.

X. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

                      50. Oficialią informaciją   apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Archyvo direktorius.

          51. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

XI. ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

          52. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
         53. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

XII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

54. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555), sprendžia direktorius.

55.Archyvo direktorius, vykstantis į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai ar į užsienį, turi iš anksto informuoti Lietuvos vyriausiąjį archyvarą  raštu ir gauti jo leidimą.

56. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį įforminamas direktoriaus įsakymu.

57. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

58. Už poilsio dienas, per kurias komandiruotėje tenka dirbti ar praleisti kelionėje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos atitinkamos poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.         

XII. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

         59. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708 (toliau vadinama – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.

60. Kasmetinės, tikslinės atostogos Archyvo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

61. Direktoriui atostogos suteikiamos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius apie numatomą atostogų laiką raštu informuoja Lietuvos vyriausiąjį archyvaro tarnybos už personalo tvarkymą atsakingą valstybės tarnautoją.

62. Kasmetinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudaromą atostogų grafiką, kuriuos rengia  sekretorius. Grafiko sudarytojas turi užtikrinti, kad būtų suderintas direktoriaus ir jį pavaduojančio valstybės tarnautojo, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų ir juos pavaduojančių  atostogų laikas.

63. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu kasmetinių atostogų grafiku supažindinami pasirašytinai.

64. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiką tvirtina direktorius.

65. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 1 dalyje nustatytoms arba kitoms svarbioms priežastims. Jeigu priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, į atostogų grafiką įrašytas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis eiti atostogų grafike nurodytu laiku (pageidaujantis eiti atostogų dalimis), pateikia Archyvo direktoriui prašymą.

Jeigu priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių, arba nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis, suderinus su Archyvo direktoriumi, perkeliama į kitą laiką.

66. Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nepanaudojęs kasmetinių atostogų iki einamųjų metų gruodžio 31 d, Archyvo direktoriui turi pateikti prašymą perkelti nepanaudotą atostogų dalį (pridėti ją prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų). Perkeltos į kitus darbo metus atostogos įrašomos į tų metų atostogų grafiką ir suteikiamos iki gegužės 31 d.

67. Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu.   

68. Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukiami iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.       

 

XIV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS

          69. Archyvo valstybės tarnautojų mokymas organizuojamas Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

70. Valstybės tarnautojų mokymo poreikis nustatomas ir mokymo planas rengiamas vadovaujantis Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 (Žin., 2010, Nr. 81-4255).

71.  Atsakingas už personalo tvarkymą valstybės tarnautojas, rengdamas mokymo planą:

71.1. atsižvelgdamas į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginio vadovo bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo;

71.2. nustato prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą valstybės tarnautojų mokymo strategiją, įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes;

71.3. einamųjų metų mokymų planą ir ateinančiųjų metų mokymo plano projektą kasmet iki kovo 1 d. sudaro valstybės tarnautojų mokymo planą ir teikia jį Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).

71.4. kasmet iki vasario 1 d. teikia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais Valstybės tarnybos departamentui per VATIS.

 

XV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

         72. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Archyvo valstybės tarnautojai gali būti skatinami direktoriaus padėka, vardine dovana, o už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.

73. Archyvo valstybės tarnautojai gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka vadovaujantis Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2002, Nr. 74-3166; 2008, Nr. 132-5072).

74. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2009, Nr. 100-4185) nustatyta tvarka.

XVI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

          75. Archyvo valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

76. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

77. Įstatymų nustatytais atvejais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

XVII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

          78. Keičiantis direktoriui, Archyvo reikalai perduodami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbo reglamente nustatyta tvarka: reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui arba kitam Archyvo valstybės tarnautojui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai atlikti valstybės Archyvo direktoriaus funkcijas. Paskyrus naują valstybės Archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam valstybės Archyvo direktoriui.

Reikalai perduodami pagal valstybės archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį parašu tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

79. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai direktoriui privalo perduoti reikalus, už archyvo lėšas įgytas knygas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas.

80. Reikalai perduodami pagal valstybės Archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį parašu tvirtina direktorius.         

XVIII. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

         81. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

82. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako direktorius. Laikinai nesant Archyvo direktoriaus, jo funkcijas atlieka ir antspaudą turi jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

83. Archyvo antspaudas naudojamas gaminamas, saugomas, apskaitomas ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIX. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ
NAUDOJIMAS

          84. Archyvo tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2009, Nr. 69-2796) ir Alytaus apskrities archyvo direktoriaus2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo“ nustatyta tvarka.

85. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ (Žin., 2002, Nr. 26-941; Nr. 52-2018)  ir Alytaus apskrities archyvo direktoriaus nustatyta tvarka.

 

XX. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

                      86. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2009, Nr. 139-6133), nustatyta tvarka.

                      87. Darbuotojų darbo apžymėjimai išduodami pagal Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822; 2006, Nr. 102-3948), reikalavimus.

                      88. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos.

                      89. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas Archyvo direktoriui pateikia raštišką pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą, nurodydamas valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimo aplinkybes, ir prašymą išduoti naują pažymėjimą.

                      90.  Praradęs pažymėjimą, darbuotojas Archyvo direktoriui pateikia prašymą išduoti naują pažymėjimą nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes.

91. Pažymėjimas keičiamas pasibaigus jo galiojimo terminui arba pasikeitus valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens duomenims ar pareigoms. Pažymėjimui susidėvėjus, išduodamas naujas.

92.Atleistas iš užimamų pareigų valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidimo dieną grąžina pažymėjimą Archyvo direktoriui arba valstybės tarnautojui, atsakingam už personalo valdymą.

93. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas pažymėjimą privalo nešiotis ar darbo metu laikyti darbo vietoje, taip pat pateikti jį kontroliuojančių institucijų reikalavimu.

 

                                                                                                       

–––––––––––––––––––

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-11-24 10:20