Biudžetinė įstaiga, Naujoji Uosto g. 16, 92122 Klaipėda, tel.(8 46) 31 45 65,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190766042,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita LT954040063610000290

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2009 metai

Nauji dokumentai fonduose

pagal 2009 m. apskaitos duomenis

 

 Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2009 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2009 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

308

Skuodo rajono centrinė ligoninė

1980 – 1990 m.

172

Visuomeninių apžiūrų gydymo įstaigose organizavimo dokumentai (protokolai, planai, ataskaitos), vaikų priežasčių nagrinėjimo komisijos aktai, darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai (ataskaitinių susirinkimų ir vietos komiteto posėdžių protokolai, darbo planai, statistinės ataskaitos), socialistinio lenktyniavimo dokumentai (įsipareigojimai, protokolai, rezultatų suvedimo dokumentai).

500

Kretingos 1-oji vidurinė mokykla

1979 – 1990 m.

87

Mokyklos veiklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinės tarybos pasitarimų protokolai, gamybinių pasitarimų protokolai, mokinių tėvų visuotinių susirinkimų ir tėvų komiteto posėdžių protokolai, metodinių pasitarimų, metodinio darbo, dalykinių komisijų protokolai, metodinių ratelių darbo planai ir užsiėmimų protokolai, mokslo metų mokomojo-auklėjamojo darbo planai ir statistinės ataskaitos, pamokų stebėjimo pažymos ir užklasinių užsiėmimų recenzijos, raštvedybos bylų nomenklatūros.

645

Skuodo 1-oji vidurinė mokykla

1981 -1990 m.

89

Mokyklos veiklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinių pasitarimų protokolai, gamybinių pasitarimų protokolai, tėvų komiteto posėdžių protokolai ir darbo planai, mokslo metų mokomojo-auklėjamojo darbo planai ir statistinės ataskaitos, klasių vadovų trimestriniai darbo planai, mokytojų pamokų stebėjimo įrašai ir analizės, raštvedybos bylų nomenklatūros, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

2003

Klaipėdos apskrities archyvas

2007 m.

17

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 1V, metų veiklos planavimas, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaita, vidaus audito ataskaita, darbuotojų susirinkimo protokolas, Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos metų išlaidų sąmata ir pakeitimai, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, suvestiniai sąrašai, bendras nuolatinio saugojimo veiklos dokumentų registras 1R, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per 2006 metus ataskaita, dokumentų perėmimo aktų registras 2S, fondų (dokumentų) tvarkymo ir patikrinimo aktų registras 3S, archyvo Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras E, Dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registras P.

2075

Kretingos pranciškonų gimnazija

1990- - 2008 m.

319

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Klaipėdos apskrities viršininko įsakymai, Kretingos rajono tarybos sprendimai ir mero potvarkiai, Kretingos rajono valdybos potvarkiai, Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, mokyklos reorganizavimo dokumentai, mokyklos ir gimnazijos registravimo pažymėjimai, mokyklos nuostatai ir vidaus darbo tvarkos taisyklės,gimnazijos realinio profilio klasių steigimo dokumentai, mokyklos ir gimnazijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir įsakymų registrai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai,

Mokyklos ir gimnazijos tarybos posėdžių protokolai, pedagogų tarybos, direkcinės tarybos moksleivių ir gimnazistų tarybos posėdžių protokolai, moksleivių konferencijų protokolai, atestacinės komisijos posėdžių protokolai, mokyklos metraštis, mokyklos mokomojo-auklėjamojo darbo planai, gimnazijos strateginės ir mokslo metų programos ir planai, gimnazijos humanitarinio profilio klasių mokslo metų programos, mokslo metų veiklos sąvadai, pedagogų atestavimo perspektyvinės programos, inspektavimo knygos ir pažymos, pamokų stebėjimo pažymos ir užklasinių užsiėmimų recenzijos, gimnazijos tikrinimų registravimo žurnalai, mokslo metų ataskaitos apie atestuotus pedagogus, mokomojo-auklėjamojo darbo ir kitos statistinės ataskaitos, vidaus audito ataskaitos ir gimnazijos veiklos išorinio vertinimo dokumentai, etatų sąrašai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, tarifikacijos sąrašai, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, vidaus ir nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, atestuotų ir neatestuotų mokytojų pažymų dėl priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo registrai, nelaimingų atsitikimų, susijusių su darbu,registracijos žurnalas, bylų nomenklatūra.

276

Klaipėdos rajono Taryba

1990 – 1995 m.

137

Rajono tarybos prezidiumo posėdžių protokolai su priedais, rajono tarybos prezidiumo posėdžių ir sprendimų rengimo dokumentai, rajono tarybos sesijų protokolai su priedais, rajono tarybos sprendimų rengimo dokumentai, rajono tarybos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, rajono tarybos nuolatinių komisijų dokumentai, revizijos komisijos dokumentai, rajono pilietybės komisijos dokumentai, rajono jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijos susirašinėjimas su kareivių tėvais bei kariniais daliniais, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Seimo bei savivaldybių tarybų deputatų pareiškimai ir susirašinėjimas dėl jų, susirašinėjimas su Lietuvos Aukščiausiąja Taryba, jos prezidiumu, Seimu ir jo komitetais, komisijos tarybos veiklos klausimais, susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba, Vyriausybe, ministerijomis, departamentais ir žinybomis tarybos veiklos klausimais, susirašinėjimas su rajono žemesniosios pakopos tarybomis veiklos klausimais, susirašinėjimas su rajono valdyba ir jos skyriais veiklos klausimais, susirašinėjimas kultūros paveldo klausimais, susirašinėjimas su rajono ūkiais, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis veiklos klausimais, susirašinėjimas su visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais veiklos klausimais, susirašinėjimas savivaldybių sąjungos veiklos klausimais, rajono tarybos rengtų konferencijų, pasitarimų, seminarų protokolai, rajono darbo kolektyvų, visuomeninių organizacijų ir piliečių pagal gyvenamąją vietą visuotinių susirinkimų dėl liaudies teismų tarėjų rinkimų protokolai, išrinktųjų tarėjų sąrašai, raštvedybos bylų nomenklatūros.

 

 

 

 

 

2077

Šilutės rajono Taryba

1990 -1995 m.

78

Rajono tarybos sesijų protokolai su priedais, rajono tarybos sesijų sprendimų rengimo dokumentai, rajono tarybos nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, tarybos prezidiumo posėdžių protokolai, tarybos pirmininko veiklos potvarkiai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Seimo bei vietinių deputatų tarybų deputatų pareiškimai, laiškai ir susirašinėjimas dėl jų,gyventojų pasiūlymai, pareiškimai ir skundai tarybos ir jos struktūrinių padalinių darbo gerinimo bei pagrindinės veiklos klausimais ir jų svarstymo dokumentai, susirašinėjimas su Lietuvos Aukščiausiosios tarybos Prezidiumu tarybos veiklos klausimais, susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos seimu ir Vyriausybe rajono tarybos veiklos klausimais, susirašinėjimas dėl kritinių pastabų, pareikštų sesijų metu, tarybos ir prezidiumo kontroliuojamų sprendimų vykdymo dokumentai, kandidatų į rajono tarybos deputatus pareiškimai dėl sutikimo balotiruotis ir rinkiminės komisijos protokolai dėl kandidatų į rajono tarybos deputatus įregistravimo, žinios apie rinkimų rezultatus ir išrinktų deputatų sąrašai, dokumentai dėl rajono tarybos deputatų papildomų rinkimų, kandidatų į deputatus iškėlimo, jų įregistravimo ir rinkimų protokolai, išrinktųjų teismo tarėjų sąrašai, balsų skaičiavimo komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, deputatų sąrašai.

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-08-31 13:36