O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Ala Poletajeva

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kontroliuoja skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą;

planuoja ir paskirsto darbuotojams darbus ir užduotis; atlieka darbuotojų veiklos stebėseną ir vertinimą;

rengia skyriaus teisės aktų projektus;

rengia užsakymus medžiagoms, atsarginėms dalims bei įrengimams įsigyti, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio firmomis;

tvarko savo žinioje esančių materialinių vertybių apskaitos dokumentus;

teikia pasiūlymus archyvo direktoriui dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;

kontroliuoja skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių taisyklių laikymąsi;

kontroliuoja skyriaus darbų technologinius procesus;

užtikrina darbui gautų valstybės archyvų dokumentų saugumą;

palaiko ryšius su valstybės archyvais ir kitomis institucijomis pagal skyriaus kompetenciją;

dalyvauja rengiant valstybės archyvų dokumentų kopijavimo ir mikrofilmavimo darbų programas;

prireikus dalyvauja archyvo komisijų darbe;

teikia metodinę pagalbą valstybės archyvams, kopijavimo ir mikrofilmavimo klausimais;

vykdo kitas archyvo vadovybės pavestas užduotys ir atsiskaityti už skyriaus veiklą.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį techninį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

žinoti kopijavimo ir mikrofilmavimo darbų technologinius procesus bei tarptautinius šios srities standartus;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

mokėti racionaliai, tikslingai planuoti, organizuoti skyriaus darbą, pasirinkti savarankiškai sprendimo metodus ir būdus;

sugebėti rengti skyriaus teisės aktų projektus;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; turėti užsienio kalbos pagrindus;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:41