O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Džiuginta Kasiulaitienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrindamas pavestų užduočių priskyrimą Skyriaus darbuotojams;

vadovauja Archyvo dokumentų pateikimo visuomenei ir jų populiarinimo darbams;

organizuoja ir koordinuoja Archyvo viešąsias paslaugas: edukacines programas, pamokas, kultūrinius projektus, ekskursijas ir renginius, užtikrindamas Archyvo vidinę ir išorinę komunikaciją, vykdo jų teikimo priežiūrą ir kontrolę;

pagal Skyriaus kompetenciją teikia administracines paslaugas -- teikia informaciją ir konsultacijas piliečiams apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus;

organizuoja informacijos pateikimą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainei, administruoja viešai skelbiamą informaciją socialinių tinklų paskyrose;

palaiko ryšius su visuomene, vykdo teminę dokumentų paiešką pagal asmenų prašymus;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia Archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe, konsultuoja Skyriaus ir Archyvo darbuotojus dokumentų sklaidos ir informacijos paieškos klausimais;

teikia Archyvo vadovybei Skyriaus darbo planus ir ataskaitas, informaciją apie skyriaus darbą, pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos rezultatus;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį  humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų naudojimo ir sklaidos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti savarankiškai spręsti Skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass). 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:26