O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Gediminas Margis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● diegia informacines technologijas;

● rengia programų specifikacijas, kuria programas;

● atlieka programinės įrangos priežiūrą, jos modifikavimą, užtikrinančia  veikiančių informacinių sistemų gyvavimo ciklo nenutrūkstamumą;

● teikia pagalbą programinės įrangos sistemų vartotojams įdiegimo metu ir iškilus problemoms;

● atsako už LCVA naudojamos programinės įrangos  darbą, duomenų bazių išsaugojimą;

● prižiūri skaitmeninių rašytinių dokumentų saugojimą ir pateikimą vartotojams;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas bei tinklus;

● mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● savarankiškai organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

● mokėti rusų ,anglų arba vokiečių kalbą;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:36