O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Jelena Kiserauskienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

teikia administracines paslaugas -- fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją ir konsultacijas apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus, prašymų nagrinėjimo tvarką, Archyvo rašytinių dokumentų fondų turinį ir sudėtį;

pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir Archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

pagal kompetenciją nagrinėja teminius prašymus, rengia į juos išsamius atsakymus;

įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vadovui užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Archyvo veiklos klausimais;

konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais;

vykdo kitus Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo dokumentų tvarkymo ir naudojimo srityje patirtį;

išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų veiklą, dokumentų rengimo tvarką, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

išmanyti Archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškos priemonėmis ir duomenų bazėmis;

gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti lenkų ir/ar rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:29