O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Lina Kargertaitė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal kompetenciją analizuoja Archyvo poreikius viešiesiems pirkimams ir parengia Archyvo viešųjų pirkimų plano projektą;

rengia viešųjų pirkimų organizavimo ir kitus dokumentus, reikalingus Viešojo pirkimo komisijos veiklai;

atlieka viešųjų pirkimų koordinatoriaus funkcijas;

pagal kompetenciją rengia Archyvo viešųjų pirkimų dokumentų, atsakymų į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas projektus ir teikia juos Viešojo pirkimo komisijai ir/ar pirkimo organizatoriui;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų suvestinę, skelbimus, ataskaitas, kitą informaciją ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos, kitų komisijų ir darbo grupių veikloje;

konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais;

įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vadovui užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Archyvo veiklos klausimais;

pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir skundus;

įgaliojus Archyvo direktoriui atstovauja Archyvui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ir/ar dokumentų ir personalo valdymo srityse;

išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų veiklą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir darbo santykius;

mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių), taip pat rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass);

gebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:25