O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Reda Vainauskaitė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pataria Skyriaus vedėjui planuojant ir organizuojant Archyvo viešąsias paslaugas: edukacines programas, pamokas, kultūrinius projektus, ekskursijas ir renginius, užtikrindamas Archyvo vidinę ir išorinę komunikaciją, vykdo jų teikimo priežiūrą ir kontrolę;

padeda organizuojant darbus, susijusius su temine dokumentų paieška, kontroliuoja darbo kokybę ir užduočių vykdymo terminus;

teikia administracines paslaugas pagal Skyriaus kompetenciją: konsultuoja piliečius, teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus;

pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų teminius prašymus, Archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

atrenka rašytinius dokumentus organizuojamoms parodoms;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį rašytinių dokumentų tvarkymo, naudojimo ir sklaidos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

išmanyti rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį ir dokumentų naudojimo tvarką;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:30