O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Simona Juzėnienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal Skyriaus poreikį dalyvauja patikrinimuose įstaigose, saugančiose bei perduodančiose fotodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui;

teikia informaciją ir konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas fotodokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

pagal kompetenciją ir Skyriaus poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir archyvų veikla, projektų,

pagal kompetenciją rengia metodinės medžiagos, taisyklių, informacinių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių fotodokumentų tvarkymą bei metaduomenų aprašų kūrimą, projektus;

kuria fotodokumentų metaduomenų aprašus;

teikia pastabas Skyriaus vedėjui dėl fotodokumentų metaduomenų aprašų tekstų norminimo, esant reikalui, redaguoja fotodokumentų aprašų tekstus;

teikia administracines paslaugas pagal Skyriaus kompetenciją: konsultuoja piliečius (telefonu ir archyve), teikia informaciją apie Archyve saugomus fotodokumentus;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti archyvo metų planuose nustatytas priemones.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities, lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų archyvinio darbo ir tekstų lietuvių kalba redagavimo patirtį;

būti susipažinusiam su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu;

mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti darbo su skaitmeninę fotografiją redaguojančiomis programomis pagrindus;

būti susipažinusiam su fotografijos istorija, fotografijos technologijų raida ir kaita;

gebėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 13:01