O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Sonata Verbienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima archyvinius dokumentus, paruošia juos darbui ir užtikrina jų saugumą;

skanuoja archyvinius dokumentus;

tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas;

vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;

tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;

išsaugo vaizdus įvairiuose formatuose;

įrašo vaizdus CD diskus ir kitas laikmenas;

baigus darbą, užpildo užsakymo formą ir grąžina dokumentus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą arba profesinės patirties;

mokėti kvalifikuotai atlikti skanavimo darbus;

mokėti dirbti kompiuteriu su elektroninių vaizdų redagavimo programinė įranga;

žinoti darbo instrukcijas, skaitmeninimo darbų taisykles ir jų laikytis, atliekant skenavimo darbus;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotys, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:52