O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Tomas Sakalauskas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● instaliuoja kompiuterines programas, prižiūri vartotojų naudojamas programas, esant poreikiui jas atnaujina,  taiso ir keičia;

● diegia naujus išorinius įrenginius  ir keičia būtinus parametrus  operacinėse sistemose;

● teikia pagalbą programinės įrangos sistemų vartotojams įdiegimo metu ir iškilus problemoms;

● įrengia kompiuterines darbo vietas, atlieka kompiuterių techninės įrangos diagnostiką, prižiūri kompiuterių tinklo darbą;  

● nustato ir šalina kompiuterinės bei programinės įrangos gedimus;

● nepavykus pašalinti gedimo, fiksuoja pagrindinę gedimo priežastį ir informuoja skyriaus vedėją;

● prižiūri skaitmeninių rašytinių dokumentų saugojimą ir pateikimą vartotojams;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas bei tinklus;

● mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● savarankiškai organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

● mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbą;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:58