O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• padėti rengti ir įgyvendinti archyvo politiką personalo klausimais;

• siekti, kad būtų užtikrintos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo, atostogų, pensijų ir kitos socialinės garantijos;

• tvarkyti personalo dokumentus;

• rengti teisės aktų projektus personalo klausimais;

• organizuoti dokumentų valdymą archyve pagal tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų reikalavimus;

• kontroliuoti LVAT ir archyvo vadovybės įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų,  atlieka šias funkcijas:

• rengia informaciją personalo klausimais LVAT, archyvo vadovybei, rengia ataskaitas personalo klausimais;

• dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

• teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui apie archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

• kartu su Buhalterinės apskaitos skyriumi organizuoja vardinių pareigybių sąrašų sudarymą, teikia pasiūlymus dėl vardinių pareigybių sąrašų pakeitimo ar papildymo;

• organizuoja karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo kursuose;

• dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;

• priima ir saugo valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas;

• organizuoja konkursus laisvoms (naujoms) pareigoms užimti; 

• rengia darbo sutartis, jas registruoja ir tvarko;

• rengia archyvo direktoriaus įsakymų projektus priėmimo, perkėlimo, atleidimo, kasmetinių bei tikslinių atostogų, tarnybinių komandiruočių, stažuočių, darbo apmokėjimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir kitais klausimais;

• rengia atostogų grafiką (kartu su kitų struktūrinių padalinių vadovais);

• pildo valstybės tarnautojų (darbuotojų) Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus, asmens korteles, tvarko reikiamą dokumentaciją;

 • tvarko valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą ir keitimą;

• formuoja ir saugo valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmens bylas;

• rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

 • teikia konsultacijas teisiniais klausimais, susijusiais su archyvo vykdoma veikla;

• peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja, atiduoda pagal paskirtį arba su archyvo vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;

• tvarko siunčiamąją korespondenciją, užregistruoja, patikrina ar teisingai įforminta, surūšiuoja, esant reikalui, užpildo registrus, markiruoja vokus ir išsiunčia;

• rengia archyvo dokumentacijos planą ir kontroliuoja jos taikymą, formuojant bylas skyriuose;

• kontroliuoja archyvo skyriuose rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą;

• informuoja archyvo vadovybę apie dokumentų valdymo būklę archyve, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:29