O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Dokumentų techninės priežiūros skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo vaizdo ir garso dokumentus bei rašytinių dokumentų atsarginio fondo kopijas - mikrofilmus, užtikrinti jų prieinamumą bei naudojimą visuomenės poreikiams;

• užtikrinti saugomų vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų fizinę būklę bei tinkamas jų saugojimo sąlygas;

• vykdyti priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vaizdo ir garso dokumentų saugojimo ir šią sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• saugo į archyvą priimtus vaizdo ir garso dokumentus bei mikrofilmus;

• atlieka techninius vaizdo ir garso dokumentų parengimo saugojimui, kiekio ir profilaktinio būklės patikrinimo, konservavimo, restauravimo, atrankos kopijavimui darbus;

• rūpinasi vaizdo ir garso dokumentų fizinės būklės užtikrinimu;

• kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje esančių vaizdo ir garso dokumentų saugojimą;

• dalyvauja sudarant vaizdo ir garso dokumentų apskaitos ir paieškos kompiuterines duomenų bazes;

• kontroliuoja nustatytų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, saugančių bei perduodančių vaizdo ir garso dokumentus archyvui, vaizdo ir garso dokumentų saugojimą;

• konsultuoja nustatytas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, saugančias ir perduodančias vaizdo ir garso dokumentus archyvui, bei kitas vaizdo ir garso dokumentus saugančias institucijas šių dokumentų saugojimo klausimais;

• priima saugojimui į Filmų registrą įtrauktinų nacionalinių filmų originalias medžiagas, tvarko jų apskaitą;

• rengia ir teikia pasiūlymus archyvo vadovybei vaizdo ir garso dokumentų saugojimo klausimais;

• dalyvauja archyvo pasitarimuose, rengia jiems medžiagą pagal skyriaus darbo profilį;

• rengia skyriaus metinį planą, teikia ataskaitas apie plano vykdymą;

• užtikrina planų realizavimą, tvarko planinių ir neplaninių užduočių vykdymo apskaitą, analizuoja darbo rezultatus;

• prireikus dalyvauja Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos  darbe, rengia teisės aktų, susijusių su vaizdo ir garso dokumentų saugojimu, projektus;

• išduoda dokumentus pagal archyvo darbuotojų užsakymus;

• rengia ir publikuoja informaciją apie archyve saugomų vaizdo ir garso dokumentų sudėtį bei saugojimo sąlygas;

• dalyvauja organizuojant ekskursijas po archyvą;

• sudaro sąlygas skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, kvalifikacijai kelti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:24