O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų – fotografijos ir audiovizualinių kūrinių, ribojamų autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, teikimas susipažinti

NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO DOKUMENTŲ – FOTOGRAFIJOS IR AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ, RIBOJAMŲ AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO, TEIKIMAS SUSIPAŽINTI

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2021-03-22, Nr. V9-212

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų – fotografijos ir audiovizualinių kūrinių, ribojamų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ), teikimas susipažinti.

2.

Viešosios paslaugos kodas

1.3.

3.

Versija

V 0.1

4.

Viešosios paslaugos aprašymas

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) saugomi fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai, ribojami ATGTĮ, teikiami asmenims susipažintielektroniniais ryšiais arba šiose Archyvo skaityklose:

Kino dokumentų skaitykla (O.Milašiaus g. 19, Vilnius, 203 kab.);

Fotodokumentų skaitykla (O. Milašiaus g. 19, Vilnius, 416 kab.);

Garso ir videodokumentų skaitykla (O. Milašiaus g. 19, Vilnius, 414 kab.).

Archyve aptarnaujami tik registruoti skaitytojai.

Skaitytojai gali registruotis perIntegralią administracinių paslaugų sistemą(toliau – IAPS), Archyvo informacinę sistemą Ekinas (toliau – IS Ekinas), elektroniniais ryšiais arba atvykę į Archyvą ir pateikę asmens tapatybę liudijantį dokumentą, kuris patikrinus grąžinamas. Skaitytojams Archyvo skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos ir peržiūros priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos ir peržiūros priemonių galimybės.

Skaitytojai Archyve registruojami vieną kartą, pirmo apsilankymo (kreipimosi) metu.

Skaitytojai gali pateikti prašymą susipažinti su fotografijos ir audiovizualiniais kūriniais, ribojamais ATGTĮ, per IAPS ir IS Ekinas arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojai, pateikdami prašymus bet kuriuo anksčiau išvardytu būdu, privalo pateikti autorių teisių turėtojo arba administratoriaus leidimą susipažinti su konkrečiu ATGTĮ ribojamu fotografijos ar audiovizualiniu kūriniu. Leidime, esant poreikiui, turėtų būti įvardyti kiti leidžiami atlikti veiksmai su užsakomu kūriniu (užsakyti įvairios raiškos skaitmenines kopijas, peržiūrėti originalą ir kt.). Leidimas turi būti įskaitomai pasirašytas ir nurodyti turtinių teisių turėtojo ar administratoriaus kontaktiniai duomenys.

Skaitytojui pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, užsakytų peržiūrai fotografijos ir audiovizualinių kūrinių skaitmeninės kopijos gali būti siunčiamos susipažinti elektroniniais ryšiais, tačiau tik peržiūrai skirtu formatu.

Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos fotografijos ir audiovizualinių kūrinių, ribojamų ATGTĮ, kopijavimo, skaitmeninimo ir kt. paslaugos, jei tai neprieštarauja pateikto autorių teisių turėtojo arba administratoriaus leidimo nuostatoms.

5.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.  

6.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

7.

Viešosios paslaugos rezultatas

Asmenims susipažinti pateikti fotografijos ar audiovizualiniai kūriniai, ribojami ATGTĮ, ar jų skaitmeninės kopijos.

 

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis prašymas.

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas.

Autorių teisių turėtojo arba administratoriaus leidimas susipažinti ar atlikti kitus veiksmus su konkrečiu ATGTĮ ribojamu kūriniu. Leidimo kopija lieka Archyve ir yra saugoma kartu su skaitytojų vienkartinių apsilankymų skaitykloje dokumentais.

10.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

Prašymas susipažinti su fotografijos ar audiovizualiniais kūriniais, ribojamais ATGTĮ, gali būti pateikiamas laisva forma elektroniniais ryšiais arba laišku.

Taip pat gali būti naudojamos Prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos, pateikiamos Archyvo skaityklose ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/formos_158.html

 

11.

Viešosios paslaugos teikėjai

Kino dokumentų skaitykla: 

Rolandas Skarbauskas, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 247 78 24,

el. p. [email protected],

Fotodokumentų skaitykla: 

Jūratė Katilienė, patarėja, tel. (8 5) 247 7822,

el. p. [email protected];

Garso ir videodokumentų skaitykla:

Giedrė Maciulevičienė, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 247 7825,

el. p. [email protected]

12.

Viešosios paslaugos vadovai

Nikolajus Gubanovas, Kino dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7823, el. p. nikolajus[email protected];

Simona Juzėnienė, Fotodokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 247 7819,

el. p. [email protected];

Laurencija Volungevičienė, Garso ir videodokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 247 7825, el. p. [email protected].

13.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Archyve fotografijos ir audiovizualinių kūrinių, saugomų AGTĮ, paieškos ir peržiūros priemonės Archyvo skaitytojams teikiamos nemokamai.

Kai susipažinti su fotografijos ir audiovizualiniais kūriniais, saugomais AGTĮ, galima tik specialiosios įrangos priemonėmis arba kai asmens pageidavimu pagaminamos kopijos bei reikiamų dokumentų paiešką atlieka archyvo darbuotojas, asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka, turi padengti su demonstravimu, kopijavimu ar paieška susijusias išlaidas.

Archyvo teikiamų mokamų paslaugų sąrašą, jų įkainius bei teikimo tvarką nustato Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašas bei Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija).

Už suteiktas paslaugas galima sumokėti Archyvo kasoje (grynais arba banko kortele), pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo sąskaitą Nr. LT097300010002457195 banke „Swedbank“, AB.

14.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai, saugomi AGTĮ, skaitytojui pateikiami susipažinti skaitykloje arba persiunčiami jo nurodytu adresu elektroniniais ryšiais sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS, IS Ekinas arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną, dėl objektyvių priežasčių išduoti susipažinti fotografijos ar audiovizualinių kūrinių arba jų kopijų nėra galimybės, jie išduodami kitą, skaitytojo ir skaityklos darbuotojo, sutartą dieną.

15.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Viešoji paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas registruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

 

 

Viešosios paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-03-30 12:10