Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Klausimai - atsakymai

1. KAIP GALIMA ĮSIREGISTRUOTI DOKUMENTŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKĖJU?

Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų registravimo procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimuose.

Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje pradėję teikti dokumentų tvarkymo paslaugą, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo dokumentų tvarkymo paslaugos teikimo pradžios Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti prašymą dėl jo įrašymo į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą. Fizinis asmuo ar juridinis asmuo, per nustatytą terminą nepateikęs prašymo, pasibaigus šiam terminui negali teikti dokumentų tvarkymo paslaugos.

Prašymas gali būti pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą. Prašyme turi būti nurodytas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.

Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įrašomas į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą ir apie tai paskelbiama Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje. Jeigu prašyme nurodyti ne visi privalomi pateikti duomenys, kreipiamasi į asmenį, įrašytą į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą (toliau – dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas), su prašymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti trūkstamą informaciją. Jei per nustatytą laiką asmuo tokios informacijos nepateikia, jis per 2 darbo dienas išbraukiamas iš Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašo.

Kai gaunama informacija apie dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjo mirtį arba likvidavimą, kai dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas praneša apie savo veiklos nutraukimą ar jo prašymu arba kai per nustatytą terminą dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas nepateikia visos privalomos pateikti informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, Lietuvos vyriausiasis archyvaras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išbraukia jį iš Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašo.

 

LR įstatymas Nr. XII-2240, 2015-12-23

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Įsigaliojo 2016-05-01 (Įstatymo 4 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2016-01-07. Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2016-07-01.), Užregistruota TAR 2016-01-06, Identifikacinis kodas 2016-00369

 

2. KĄ REIKIA ŽINOTI SIEKIANT ĮGYTI LICENCIJĄ TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ?

Fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys įgyti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai visų pirma turi pateikti pranešimą apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą.

Jei licenciją siekia įgyti fizinis asmuo, pranešime apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data ir gimimo vieta, jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai ar elektroninio pašto adresas). Taip pat būtina pateikti dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius darbo patirties trukmę ir funkcijas dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje (darbo sutartis ir (ar) įsakymus, pareigybių aprašymus ar kitus darbo teisinius santykius patvirtinančius dokumentus).

Be šių dokumentų, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir dokumentų, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis, kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir šių patalpų planų bei saugyklų techninės įrangos, jeigu tokia naudojama, kopijas. Kai numatoma teikti elektroninių dokumentų saugojimo paslaugą, pateikiami saugojimo procedūrų bei priemonių aprašymai.

Pranešime nurodoma, kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu.

Jei licenciją siekia įgyti juridinis asmuo, pranešime apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugas nurodomas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas) ir juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą paslaugą, vardas ir pavardė. Pranešime nurodoma, kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu. Taip pat būtina pateikti juridinio asmens vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir dokumentų, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis, kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir šių patalpų planų bei saugyklų techninės įrangos, jeigu tokia naudojama, kopijas. Kai numatoma teikti elektroninių dokumentų saugojimo paslaugą, pateikiami saugojimo procedūrų bei priemonių aprašymai.

Dokumentus galima pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą.

Popierinė licencija neišduodama – dokumentų saugojimo licencijos turėjimą rodo įrašas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje www.archyvai.lt skelbiamame Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše. Už licencijos išdavimą mokama valstybės rinkliava – 108 eurai. Asmens pageidavimu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba gali išduoti pažymą, patvirtinančią, kad jam išduota licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą. Tokį prašymą galima pateikti kartu su pranešimu apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 162 „Dėl licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

 

3. KOKIO DYDŽIO RINKLIAVĄ REIKIA MOKĖTI UŽ LICENCIJOS TEIKTI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ IŠDAVIMĄ?

Valstybės rinkliava už licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugas išdavimą – 108 eurai, už licencijos patikslinimą – 16 eurų.

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“)

___________________

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2022-03-03 13:41