Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

 

Sekite mus socialiniuose tinkluose

  

 

Naujienos

Naujai įsigalioję Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai, reglamentuojantys įvairius dokumentų ir archyvų valdymo aspektus

2012-01-09

 

Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės

 

      Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 (Žin., 2012, Nr. 3-104) (toliau – EDV taisyklės), nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, valstybės įgaliotų asmenų elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir elektroninių dokumentų valdymo sistemų bendruosius reikalavimus. Taisyklės suderintos su naujai įsigaliojusiomis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatančiomis dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus.

      EDV taisyklėse įtvirtintos nuostatos, jog įstaigos rengiami elektroniniai dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose ar su juo suderintose elektroninių dokumentų specifikacijose (toliau − specifikacijos) keliamus reikalavimus, jei tai neprieštarauja kitiems teisės aktams. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog taisyklių 5.6 punkte įtvirtinta išimtinė nuostata, jog įstaigos vadovas gali nustatyti, kuriuos trumpai saugomus ir neperduodamus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims įstaigos veiklos elektroninius dokumentus galima pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas. Atsižvelgiant į šią nuostatą, viešojo sektoriaus įstaigų rengiami taisyklių 5.6 punkte minimi elektroniniai dokumentai neprivalo atitikti specifikacijose keliamų reikalavimų.

      Aptariamose taisyklėse apibrėžtos šios naujos sąvokos: archyvinio patvirtinimo paskirties elektroninis parašas, kvalifikuotas elektroninis parašas, elektroninio dokumento išrašas, konvertuota kopija, kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties elektroninis parašas. Teisės akte taip pat aptarta elektroninio dokumento nuorašo ir išrašo parengimo tvarka.

EDV taisyklėse išskirtos privalomos ir galimos elektroninių dokumentų valdymo sistemų funkcijos, aptarti įstaigos sudarytų elektroninių dokumentų siuntimo be vizų ir su vizomis atvejai.

      Paminėtina, kad naujai išleistose taisyklėse nebeliko nuostatų, susijusių su elektroninių dokumentų registravimo veiksmų eiliškumu, t. y. pagal šias taisykles nėra draudžiama elektroninius dokumentus registruoti iki jų pasirašymo.

      EDV taisyklės papildytos nuostatomis apie galimus elektroninių dokumentų išsaugojimo įstaigoje veiksmus, elektroninio dokumento turinio, elektroninių dokumentų parašo galiojimo įrodymų išsaugojimą, nustatyti nauji privalomi ir neprivalomi elektroninio dokumento, bylos, su elektroninių dokumentų valdymu ir naudojimu susiję metaduomenys, taip pat techniniai metaduomenys.

 

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas

 

      Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) pakeitimai, susiję su Lietuvos vyriausiojo archyvaro kompetencija ir likviduojamų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimu (Dokumentų ir archyvų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas), paskatino peržiūrėti likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti reikalavimus.

      Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156 (Žin., 2011, Nr. 162-7722) (toliau – Aprašas), atsisakyta minimaliųjų dokumentų tvarkymo reikalavimų. Pagal Aprašo nuostatas, likviduojamų juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti pagal Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 (Žin., 2012, Nr. 2-63), nustatytus reikalavimus.

      Nauja ir tai, kad likvidatorius, organizuodamas likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimą toliau saugoti, turi išsiaiškinti, ar likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai ar dalis jų nebuvo perduoti saugoti asmeniui, turinčiam licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, ikiteisminį tyrimą atliekančioms ar kitoms institucijoms. Jei tokių atvejų nustatoma, likvidatorius turi perimti likviduojamo juridinio asmens dokumentus ir perduoti juos toliau saugoti šiame Apraše nustatyta tvarka.

      Apraše nustatyta, kad prašymas savivaldybės administracijai dėl toliau saugoti perduodamų dokumentų teikiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba kai yra priimtas sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju).

      Aptariamame teisės akte įtvirtinta nuostata, kad likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai gali būti perduodami per keletą kartų. Jei likvidatorius, atsižvelgdamas į perduodamų dokumentų apimtis, savivaldybės administracijai teikiamame prašyme nurodytų dokumentų perdavimo datą arba datas (jokio papildomo dokumento likvidatoriui pateikti nereikia), manytume, tai prisidėtų prie efektyvesnio dokumentų priėmimo darbų organizavimo.

      Savivaldybės administracijos įgaliojimus turinčiam asmeniui pakaktų iš likvidatoriaus gautame prašyme įrašyti rezoliuciją, pagal kurią būtų atliekami reikiami veiksmai. Svarbu ir tai, kad pagal Aprašo nuostatas likvidatorius savivaldybės administracijai gali pateikti vieną prašymą, kuriuo prašoma perimti toliau saugoti dokumentus, ir kartu išduoti pažymą apie likviduojamo juridinio asmens dokumentus. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, jis pateikia prašymą išduoti pažymą apie likviduojamo juridinio asmens dokumentus.

 

Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

 

      Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, privalo rengti, tvarkyti ir įtraukti į apskaitą nustatytąja tvarka.

      Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 (Žin., 2012, Nr. 2-63), nustato šių įstaigų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus. Taisyklėse numatomi paprastesni dokumentų tvarkymo reikalavimai – ypač toms įstaigoms, kurių dokumentų apyvarta per metus ar keletą metų yra nedidelė. Atnaujintos dokumentacijos plano, kitų apskaitos dokumentų formos, pateikti jų rengimo paaiškinimai.

 

Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašas

 

      Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuolat saugotinus veiklos dokumentus valstybės archyvams perduoda Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas, jų įsteigtos institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teismai, Lietuvos bankas, ministerijos ir vyriausybės įstaigos, kariuomenės, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, kiti centriniai ir teritoriniai valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektai, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės, kurių veikloje susidaro nuolatinio saugojimo dokumentų. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

      Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-153 buvo patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašas (Žin., 2012, Nr. 3-105). Šiuo įsakymu pripažintas netekusiu galios Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 28 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 96-3065; 2005, Nr. 69-2497).

      Valstybės archyvams pavedama prižiūrėti, kaip sąraše nurodytose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse įgyvendinami dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai..

      Lietuvos centriniam valstybės archyvui nurodyta prižiūrėti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse, kurių veikloje sudaroma vaizdo ir garso dokumentų, įgyvendinami šių dokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimai, bei priimti šiuos dokumentus nuolat saugoti.

 

Dokumentų saugojimo taisyklės

 

      Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Naujai išleistos Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2012, Nr. 2-64), reglamentuoja minėtųjų įstaigų, valstybės įgaliotų asmenų, taip pat juridinių ar fizinių asmenų, siekiančių gauti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo reikalavimus.

 

 

Parengė

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

Dokumentų ir archyvų valdymo skyrius

 

_ _ _

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-01-11 10:15