O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2012 metai

 

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2012 m. apskaitos duomenis

 

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2012 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2012 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis
(apsk. vnt.)

 

34

Lietuvos socialdemokratų partija

2007-2010 m.

235 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas:  LSDP prezidiumų, tarybos protokolai, XXVIII suvažiavimo, konferencijos dokumentai.

LSDP skyrių veiklos dokumentai: tarybos posėdžių, susirinkimų, prezidiumo, rinkimų štabo, konferencijų protokolai, mokesčių žiniaraščiai, narių sąrašai. Centrinio rinkimų štabo posėdžių protokolai.

 

98

Valstybės vertybinių popierių, monetų, apdovanojimų ir dokumentų gamybos ir apyvartos apsaugos tarnyba prie finansų ministerijos

1994-1995 m.

14

Dokumentų apibūdinimas:  Veiklos įsakymai, sutartys su organizacijomis apsaugos klausimais, metų išlaidų sąmatos, likutinis balansas, tabako ir alkoholinių gėrimų banderolių aprašymai, jų ekspertizės, reikalavimai jų gamybai, susirašinėjimo dokumentai.

 

95

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

1992-2011 m.

5432

Dokumentų apibūdinimas: Komisijos posėdžių rengimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, komisijos pirmininko, komisijos sprendimai, metų biudžeto išlaidų sąmatos, veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo, teisės aktų projektų rengimo, patikrinimų dokumentai, registravimo žurnalai, finansų maklerio įmonių registras, AB patikrinimo protokolai, UAB metų finansinės ataskaitos, vertybinių popierių įregistravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo registravimo žurnalai, nebelaikomų eminentais (neatskaitingų), likviduotų, reorganizuotų prižiūrimų bendrovių veiklos dokumentai.

Užsienyje licencijuotų finansų maklerio įmonių, kredito įstaigų ir valdymo įmonių, teikiančių investicines paslaugas ir užsiimančių kolektyvinio investavimo subjektų valdymu, notifikavimo dokumentai, prižiūrimų įmonių metų finansinės ataskaitos su audito išvada ir audito ataskaitos.

 

 

 

96

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

1991-2012 m.

1139

 

Dokumentų apibūdinimas: Komisijos, reikalų tarybos, valdybos nutarimai, įsakymai veiklos klausimais, posėdžių protokolai, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, draudimo įmonių patikrinimo aktai, atskaitymų Draudimo reikalų tarybai išlaikyti ketvirtinės apyskaitos, draudimo įmonių ketvirtinės statistinės ataskaitos, papildomi draudimo įmonių veiklos duomenys, akcininkų sąrašai, draudimo veiklos licencijų, leidimų draudimo brokerio veiklai, draudimo rūšiai registracijos knygos, leidimų pakeisti draudimo rūšies taisykles, įmonių tarifus ar draudimo liudijimą, leidimų steigti draudimo įmonės filialą registracijos knygos, leidiniai, gyvybės draudimo įmonių, ne gyvybės draudimo statistinės ataskaitos, draudimo brokerių įmonių metų finansinės atskaitomybės dokumentai, valdomų pensijų fondų metų ataskaitos, statistinės, veiklos ataskaitos. Draudimo įmonių brokerių stebėjimo bylos.

 

 

 

99

Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras

1994-2010 m.

281

 

Dokumentų apibūdinimas: Centro reorganizavimo dokumentai, darbuotojų pasitarimų protokolai, sakymai veiklos klausimais, centro nuostatai, laboratorijos mokslinių tyrimų darbo ataskaitos, programa, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, statistinės atskaitos, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, žuvų pralaidos užtvankoje techniniai darbo projektai, valstybinio aplinkos monitoringo metų programų įgyvendinimo ataskaitos.

 

 

 

100

Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2000-2010 m.

289

 

Dokumentų apibūdinimas: 

 

Žemės ūkio ministerijos įsakymai departamento veiklos klausimais, departamento steigimo, registravimo dokumentai, nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, Žuvininkystės tarybos, departamento vadovų, specialistų posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo, teisės aktų projektų rengimo dokumentai, žuvų sugavimo, verslinės žūklės vietų ir įrankių naudojimo jūroje, ežeruose, upėse limitų skyrimo įmonėms dokumentai, atviro ir uždaro konkursų žvejybos kvotoms gauti dokumentai, statistinės ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, leidimų žvejybai registracijos žurnalai, pasirengimo 2007-20013 m. Europos žuvininkystės fondo paramos programavimo periodui dokumentai.

 

 

 

101

Lietuvos Respublikos tarptautinių ekonominių santykių ministerija

1991-1993 m.

111

 

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, kolegijos posėdžių protokolai, ministro vizitų į užsienio valstybes promemoria, susirašinėjimo dokumentai, sutarys su užsienio valstybėmis, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, balansai.

 

 

 

102

Lietuvos statistikos departamentas

2001 m.

54693

 

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo lapai.

 

 

 

103

Valstybinis aplinkos sveikatos centras

1990-2010 m.

255

 

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, centro metų veiklos planai ir ataskaitos, rajonų higienos centrų darbo ataskaitų suvestinės, ataskaitos apie administracinės teritorijos higieninę būklę, higienos centrų veiklos ataskaitos, filialų veiklos ataskaitos, centro leidiniai, Sveikatos programų vykdymo sutartys ir jų registrai.

 

 

 

104

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1987-2010 m.

829

 

Dokumentų apibūdinimas: Nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, pasitarimų, posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, veiklos programos, metų planai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, bendradarbiavimo sutartys, gyventojų registro, profesijų klasifikatoriaus rengimo dokumentai, valstybinių profesinio mokymo centrų veiklos, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės, atliktų tarnyboje veiklos patikrinimų dokumentai, mokymo ir konsultavimo centrų veiklos ataskaitos, mokymo programų ekspertizės aktai, leidiniai, jų rankraščiai, darbo rinkos profesinio mokymo išorinės mokymo kokybės priežiūros dokumentai.

Įmonių, organizacijų, švietimo įstaigų, baigusių ir nutraukusių darbo rinkos profesinio mokymo veiklą, licencijų išdavimo bylos. Darbo rinkos profesinio mokymo programų bylos.

 

 

 

9

Dokumentų rinkinys „1991 m. sausio 13 d. įvykiai“

1991 m.

22

 

Dokumentų apibūdinimas: Nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų per 1991 m. sausio 13 d. įvykius, gydymo Vilniaus miesto 1-ojoje klinikinėje ligoninėje ligos istorijos.

 

 

 

38

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis

1979-2010 m.

272 sąlyg. vnt.

 

Dokumentų apibūdinimas: Parašų „Už alkoholinių gėrimų gamybos ir pardavimo varžymą“ lapai, kongresų, sąskrydžių, konferencijų, renginių, kursų, seminarų, finansinės veiklos, susirašinėjimo dokumentai, knygelės „Kurkim ir ugdykim nežalingus įpročius“, valančiukų veiklos dokumentai. Narių sąrašai, anketos, programų projektų dokumentai, straipsniai, rašiniai, kalbos, leidiniai, laikraščiai, surinkti dokumentai. Nuotraukos apie blaivystės sąjūdžio veiklą.

 

 

 

 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2010 m.

12

 

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, metų veiklos planavimo ir atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo įstaigose patikrinimo pažymos, apskaitos duomenų pasikeitimų per 2009 metus ataskaita, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-01-28 11:42