Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugome

     Lietuvos ypatingajame archyve yra 7855 fondai, 23270 apyrašų, 1355451 apskaitos vienetas, kuris užima 17548 metrus lentynų, 3889184 mikrofilmų kadrai, 395547 mikrofišos, 1830663 dokumentų skaitmeniniai vaizdai.

     Archyve saugomi dokumentai sudaro šiuos kompleksus: 

     Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų komplekse sukaupti 1940-1941, 1944-1990 m. Lietuvos SSR NKVD-NKGB-MVD-MGB-KGB centrinio aparato ir teritorinių padalinių veiklos, operatyvinio-agentūrinio darbo dokumentai, KGB agentų asmens ir darbo bylos, Lietuvos gyventojų filtracinės ir spec. patikrinimo bylos, už politinius motyvus teistų asmenų baudžiamosios bylos, baudžiamosios bylos, iškeltos dėl įvykdytų teroro aktų prieš sovietinį-partinį aktyvą ir įstaigas, SSRS OGPU-GUGB-NKVD-MGB-KGB teritorinių padalinių ir LSSR NKVD-NKGB-MVD-MGB-KGB kontržvalgybos skyrių, tarpukario Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjams, katalikų dvasininkams, 1941 m. sukilėliams, pokario Lietuvos partizanams, antisovietinių organizacijų vadovams, disidentams, bėgliams iš SSRS ir kitiems valstybiniais nusikaltėliais laikytiems asmenims vestos operatyvinės įskaitos bylos. Šiame komplekse taip pat saugomos Sovietų Rusijoje 1919-1939 m. nuteistų iš Lietuvos kilusių asmenų baudžiamosios bylos, iš suimtų asmenų kratų metu konfiskuoti XIX-XX a. pradžios asmens dokumentai, saugumiečių iš Lietuvos partizanų paimti „trofėjiniai“ dokumentai, SSRS NKVD-MVD-KGB kariuomenės dalinių dislokuotų Lietuvos SSR dokumentai.

     Baltijos šalyse didžiausiame KGB dokumentų komplekse saugomi unikalią istorinę vertę turintys dokumentai, atspindintys visą KGB veiklą Lietuvoje 1940-1991 m., sovietinio represijų aparato veikimo tikslus, struktūrą ir metodus. Dokumentuose yra informacijos ne tik apie Lietuvos žmones ir įvykius, kovą prieš lietuvių tautinį pogrindį, bet ir apie lietuvių bendruomenes įvairiose pasaulio šalyse, žymesnius lietuvių išeivius. Komplekse saugomi buvusiame KGB archyve išlikę dokumentai, kurių KGB nespėjo išvežti į Rusiją arba sunaikinti vietoje. 

 

 

 

     Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentų kompleksą sudaro LSSR NKVD-MVD padalinių, miestų ir rajonų skyrių, priešgaisrinės apsaugos, nežinybinės apsaugos, įkalinimo, medicinos, mokymo įstaigų, karo belaisvių lagerių, filtracinių patikrinimo punktų 1940-1941, 1944-1991 m. veiklos dokumentai, iš Lietuvos SSR numatytų ištremti asmenų sąrašai ir ištremtų asmenų įskaitos (tremties) bylos. Šiame komplekse saugomos bylos, užvestos asmenims, vykusiems nuolat gyventi ar laikinai į užsienį, ir užsieniečiams, nuolat gyvenusiems Lietuvoje, bei pokario metais Lietuvos įkalinimo įstaigose (kalėjimuose, lageriuose) mirusių kalinių asmens bylos, SSRS NKVD-MVD kariuomenės dalinių dislokuotų Lietuvos SSR ,Smerš’o dokumentai.

 

  

     Lietuvos komunistų partijos (LKP)dokumentų kompleksą sudaro XIX a. pab.-1991 m. Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos socialdemokratų, Bundo, užsienio lietuvių socialistų organizacijų, Lenkijos socialistų partijos (PPS) bei kitų Lietuvoje ir užsienyje veikusių darbininkų, socialdemokratų, socialistų, komunistų ir kitų visuomenės organizacijų bei asmenų fondai.

     Gausiausi yra sovietinio laikotarpio Lietuvos komunistų partijos dokumentų fondai, kuriuose sukaupta LKP suvažiavimų, Centro komiteto plenumų, biuro ir sekretoriato posėdžių protokolai, miestų, apskričių, rajonų konferencijų protokolai, biuro posėdžių, dalies LKP pirminių organizacijų, priėmimo į TSKP narius dokumentai, atspindintys Lietuvos ekonominį, politinį ir visuomeninį gyvenimą sovietmečiu. Kitą gausią LKP dokumentų komplekso dalį sudaro Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos dokumentai:  LLKJS suvažiavimų, Centro komiteto, kitų komjaunimo struktūrų biuro posėdžių, plenumų protokolai, VLKJS CK   nutarimai, informacijos, ataskaitos apie LLKJS organizacijų darbą, kiti dokumentai atspindintys komunistinių struktūrų veiklą sovietizuojant jaunimą.

     Seniausią LKP dokumentų komplekso dalį sudaro socialdemokratinių ir 1918-1940 m. pogrindyje veikusių Lietuvos komunistų partijos organizacijų dokumentai atspindintys ne tik komunistų partijos veiklą, bet ir 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos politinį gyvenimą. Naujausią LKP dokumentų komplekso dalį sudaro LKP (TSKP) struktūrų, joms pavaldžių organizacijų dokumentai.

 

 

 

  

 

     TSRS gynybos ministerijos Pabaltijo karinės apygardos karinės prokuratūros fondesukauptos prokuratūroje 1946-1958 m. vestos priežiūros bylos. 

 

     Lietuvos TSR prokuratūros spec. bylų, vėliau - Tardymo valstybės saugumo organuose (KGB) priežiūros skyriaus fondesaugomi skyriaus 1941 m. ir 1944-1991 m. veiklos dokumentai, baudžiamųjų bylų, iškeltų dėl antisovietinės veiklos, valiutinių operacijų taisyklių pažeidimo, spekuliacijos, neteisėto valstybinės sienos perėjimo ir pan., priežiūros bylos.

 

     Vyriausybinės komisijos 1941 m. bei kitų įvykių aplinkybėms tirti fondąsudaro 1986-1990 m. Lietuvos gyventojų laiškai ir pareiškimai Vyriausybinei komisijai, Lietuvos SSR vyriausybės institucijoms apie 1941 m. birželio mėnesio įvykius Lietuvoje (iš Lietuvos besitraukiančios sovietų kariuomenės kariškių ir NKVD-NKGB pareigūnų vykdytas Lietuvos gyventojų žudynes), nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje veikusių sovietinių ir lenkų partizanų plėšikavimus, pokario laikotarpio įvykius (sovietų kariuomenės kariškių, NKVD-MGB darbuotojų ir stribų vykdytas Lietuvos gyventojų ir karo belaisvių vokiečių žudynes, plėšikavimus, lietuvių partizanų akcijas, vykdytas prieš NKVD-NKGB darbuotojus, stribus, partinius-sovietinius aktyvistus). Vyriausybės komisijos susirašinėjimo su įvairiomis LSSR vyriausybės institucijomis, LSSR vidaus reikalų ministerija, LSSR valstybės saugumo komitetu (KGB), LSSR prokuratūra, SSRS kariuomenės Vilniaus įgulos karine prokuratūra, miestų ir rajonų vykdomaisiais komitetais, LKP komitetais dėl gyventojų laiškuose ir pareiškimuose aprašytų įvykių aplinkybių ištyrimo dokumentai. 

 

     Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugijos „Tėviškė“ fondą sudaro draugijos 1963-1987 m. veiklos dokumentai, susirašinėjimo su tautiečiais užsienyje dokumentai. 

 

     Lietuvos kareivių motinų sąjungos fonde sukaupti sąjungos veiklos dokumentai, informacija apie 1945-1991 m. Sovietinėje armijoje žuvusius ir sužalotus Lietuvos jaunuolius. 

 

     Lietuvos partizanų dokumentų ir dokumentų kopijų kolekcijas sudaro Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos partizanų Prisikėlimo, Žemaičių, Kęstučio, Dainavos, Tauro, Vytauto apygardų originalūs dokumentai, Lietuvos muziejuose saugomų partizanų dokumentų mikrofilmai, buvusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai. Fonduose saugomi dokumentai apima 1922-1993 m. laikotarpį.

 

 

 

     TSRS gynybos ministerijos Lietuvos TSRS karinių komisariatų dokumentų kolekciją sudaro išlikusios Lietuvos SSR miestų, miestų rajonų ir rajonų karinių komisariatų sudarytos karo prievolininkų įskaitos knygos, karo prievolininkų sveikatos būklės patikrinimų dokumentai, II pasaulinio karo metu antihitlerinės koalicijos valstybių armijose ir partizanų būriuose kovojusių bei žuvusių asmenų sąrašai, II pasaulinio karo dalyviams išduotų pažymėjimų sąrašai, Lietuvoje palaidotų II pasauliniame kare metu žuvusių sovietų karių sąrašai, karių kapų nuotraukų albumai, kapinių knygos, Sovietų Sąjungos po 1945 metų užsienyje (Afganistane ir kitose šalyse) vykdytų karinių kampanijų dalyvių sąrašai, SA dezertyrų dokumentai ir sąrašai, ne karo veiksmų metu žuvusių ir suluošintų SA karių sąrašai, Černobylio atominės jėgainės avarijos (1986 m.) padarinių likvidavimo dalyvių sąrašai, karinių komisariatų susirašinėjimo įvairiais klausimais dokumentai ir dokumentų naikinimo aktai. 

 

     Rusijos Federacijos archyvuose saugomų dokumentų mikrofilmų kolekcijąsudaro Rusijos Federacijos valstybiniame archyve, Rusijos valstybiniame karo archyve, Rusijos valstybiniame socialinės politinės istorijos archyve ir Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve saugomų dokumentų mikrofilmai. Kolekcijoje yra SSRS NKVD-MVD sekretoriato fonde saugomų J.Stalino, L.Berijos, V.Molotovo ir N.Chruščiovo „ypatingųjų aplankų“ dokumentų, SSRS NKVD-MVD vyriausiosios įkalinimo vietų valdybos (GUMZ), patikrinimo-filtracijos lagerių skyriaus, kalėjimų skyriaus ir 4 spec. skyriaus bei įvairių įkalinimo įstaigų 1940-1958 m., SSRS NKVD-MVD vyriausiosios karo belaisvių ir internuotųjų reikalų valdybos (GUPVI) 1939-1946 m. dokumentų, Raudonosios armijos junginių bei dalinių ir Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos (PRIBOVO) 1940-1941 m., Vyriausiosios Raudonosios armijos politinės valdybos viršininko A.Ščerbakovo 1942-1944 m. dokumentų, Raudonosios armijos II pasaulinio karo metu iš Vokietijos išvežtų Vyriausiosios reicho saugumo valdybos, Gestapo (Reicho slaptosios valstybės policijos), Ostlando vokiečių saugumo policijos ir SD vado bei Reicho okupuotų Rytų kraštų ministerijos 1939-1944 m. dokumentų, Visasąjunginės komunistų (bolševikų) partijos (VKP(b) – Sovietų sąjungos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos komunistų partijos 1940-1991 m., Rusijos komunistinės jaunimo sąjungos 1921 m., Visasąjunginės Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Centro komiteto 1940-1970 m. dokumentų, Visuomenės mokslų akademijos prie SSKP CK mokslinio ateizmo instituto Šiaulių atraminio punkto 1965-1968 m, Centrinio partizaninio judėjimo štabo prie Vyriausiosios kariuomenės vadovybės būstinės 1943-1944 m. dokumentų mikrofilmai.

 

     Kazachstano Respublikos archyvuose saugomų dokumentų kopijų kolekciją sudaro Kazachstano Respublikos nacionalinio saugumo komiteto Specialiajame valstybiniame archyve (Astanos m.), Rytų Kazachstano srities naujausiosios istorijos dokumentacijos centre (veikia Semejaus m., iki 2007 m. Semipalatinskas) saugomų dokumentų kopijos. Didžiąją dalį kolekcijos dokumentų sudaro iš Lietuvos kilusių asmenų, sovietų valdžios represuotų 1926-1959 m. ir kalintų NKVD-NKGB lageriuose Kazachijos TSR teritorijoje, baudžiamųjų bylų kopijos.

 

 

 

     Lenkijos Respublikos archyvuose saugomų dokumentų kopijų kolekciją sudaro Lenkijos Liaudies Respublikos vidaus reikalų ministerijos dokumentų apie asmenis (Seinų-Punsko krašto lietuvius, 1945–1959 m. iš Lietuvos į Lenkiją repatrijavusius asmenis ir kt.), organizacijas (1957–1992 m. veikusią Lietuvių visuomeninę kultūros draugiją ir kt.) ir jų operatyvinį tyrimą skaitmeninės kopijos

 


 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-01-23 09:27