Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jovita Vaivadaitė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, lėšų ir materialinių vertybių valdymą, mokesčių administravimą;
 • žinoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais;
 • mokėti dirbti su Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacine sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS);
 • išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • planuoja reikalingų lėšų poreikį Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, rengia programų sąmatų, jų pakeitimo dokumentų projektus, dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus;
 • rengia Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų projektus;
 • rengia ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui:
  • informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
  • informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;
  • apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;
  • kitą su buhalterinės apskaitos organizavimu susijusią informaciją ir dokumentus.
 • atlieka Archyvo finansinių dokumentų išankstinę finansų kontrolę;
 • vykdo vidaus kontrolę;
 • teikia siūlymus Archyvo direktoriui finansinio ir kito turto valdymo srities klausimais;
 • rengia Archyvo direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų finansinio ir kito turto valdymo, personalo ir kitais klausimais projektus;
 • vizuoja pagal kompetenciją teisės aktų finansinio ir kito turto valdymo, personalo ir kitais klausimais projektus;
 • dalyvauja atliekant metinę inventorizaciją arba perdavimą keičiantis atsakingiems asmenims;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui ir Archyvo vadovybei;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-21 14:50