Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Kęstutis Remeika

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 • padeda Archyvo direktoriui organizuoti Archyvo veiklą;
 • kuruoja specialiąsias veiklos funkcijas vykdančius Archyvo administracijos padalinius;
 • kontroliuoja ir koordinuoja kuruojamų administracijos padalinių veiklą, kad būtų užtikrintas kuruojamiems padaliniams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymas;
 • organizuoja ir koordinuoja Archyvo metinių veiklos planų rengimą, vertina Archyvo administracijos padalinių veiklos planus ir teikia Archyvo direktoriui išvadas bei siūlymus dėl jų tvirtinimo;
 • vykdo Archyvo metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę;
 • organizuoja ir koordinuoja Archyvo metinių veiklos ataskaitų rengimą, vertina Archyvo administracijos padalinių veiklos ataskaitas ir teikia Archyvo direktoriui išvadas bei siūlymus dėl jų;
 • organizuoja ir koordinuoja paraiškų projektams, finansuojamiems pagal įvairias programas iš valstybės biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos ir įvairių fondų lėšų, rengimą ir teikimą, kontroliuoja projektų, kurių įgyvendinimui skirtas finansavimas, įgyvendinimą; 
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų;
 • pagal kompetenciją prižiūri, kaip valstybės institucijose, įstaigose ir įmonėse, saugančiose Archyvui priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus, įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimai, teikia joms metodinę pagalbą;
 • organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą, vertina Archyvo administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus teisės aktų projektus;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikiamų teisės aktų Archyvo kompetencijos klausimais projektų;
 • pagal kompetenciją koordinuoja Archyvo įgyvendinamus projektus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • Archyvo direktoriaus pavedimu atstovauja Archyvą kitose valstybės institucijose ir įstaigose; 
 • pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • Archyvo direktoriaus pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
 • Archyvo direktoriui nesant, atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Archyvo direktoriui;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo direktoriaus pavedimus, susijusius su Archyvo funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-21 15:00